Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. – Helen Keller

Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khuyết danh

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss. – Khuyết danh

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! – Charlie Chaplin

Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight… the truly wise person is colorblind. – Albert Schweitzer

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.- William Arthur Ward

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little. – Mark Twain

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.

The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away. – William Cowper

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. – Helen Keller

Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails. – William Arthur Ward

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

Instead of comparing our lot with that of those who are more fortunate than we are, we should compare it with the lot of the great majority of our fellow men. It then appears that we are among the privileged. – Helen Keller

Thay vì so sánh mình với những người may mắn hơn mình, ta nên so sánh mình với số đông con người. Và rồi sẽ có vẻ như chúng ta là những người may mắn.

Nothing is permanent in this wicked world – not even our troubles. – Charlie Chaplin

Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.

An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out? – Rene Descartes

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

I’m an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. As individuals, people are inherently good. I have a somewhat more pessimistic view of people in groups. And I remain extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in many ways the luckiest place in the world. We don’t seem to be excited about making our country a better place for our kids. – Steve Jobs

Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng, và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về con người theo nhóm. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, nơi theo nhiều cách đúng là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho con trẻ.

Pessimism leads to weakness, optimism to power. – William James

Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

Just because Fate doesn’t deal you the right cards, it doesn’t mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential. – Les Brown

Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.

It is always darkest just before the day dawneth. – Thomas Fuller

Luôn luôn tối nhất trước bình minh.

Instead of complaining that the rosebush is full of thorns, be happy that the thorn bush has roses – Ngạn ngữ Đức

Thay vì phàn nàn rằng khóm hồng đầy gai, hãy vui sướng rằng khóm cây đầy gai nở rộ hoa hồng.

Xem thêm: Những câu nói hay về hoa hồng

The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. – Hegel

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.

Every wall is a door. – Ralph Waldo Emerson

Mọi bức tường đều là một cánh cửa.

This is the first day… of the rest of your life. – Khuyết danh

Hôm nay là ngày đầu tiên… của phần đời còn lại.

I always try to cheer myself up by singing when I get sad. Most of the time, it turns out that my voice is worse than my problems. – Khuyết danh

Tôi luôn luôn muốn an ủi bản thân bằng cách hát khi mình buồn. Trong hầu hết các trường hợp, hóa ra giọng tôi còn tệ hơn rắc rối của tôi.

Drag your thoughts away from your troubles… by the ears, by the heels, or any other way you can manage it. – Mark Twain

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.

Write it on your heart that every day is the best day in the year. – Ralph Waldo Emerson

Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.

Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. – Martin Luther

Cho dù tôi biết ngày mai thế giới này sẽ tan thành mảnh vụn, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình.

Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable. – Voltaire

Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.

Xem thêm: Những câu nói hay về sự điên rồ

There is always light behind the clouds. – Louisa May Alcott

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

Product of optimism and knowledge is a constant – Lev Landau

Sản phẩm của sự lạc quan và tri thức là một hằng số.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision. – William Arthur Ward

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng.

The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall. – William Arthur Ward

Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity. – Winston Churchill

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

My sun sets to raise again. – Elizabeth Barrett Browning

Mặt trời của tôi lặn để rồi lại mọc.

Be optimistic: It’s the best droop therapy. – Frank Tyger

Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Write your injuries in dust, your benefits in marble. – Benjamin Franklin

Hãy viết cái mất vào bụi, cái được vào cẩm thạch.

And yet to every bad there is a worse. – Thomas Hardy

Và với mỗi chuyện tồi tệ vẫn còn có chuyện tồi tệ hơn.

Progress depends upon the belief that things can always be better. – Frank Tyger

Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.

I’d rather be an optimist. Even if I’m wrong at least I have a smile on my face! – Katrina Mayer

Tôi thà làm người lạc quan. Thậm chí dù tôi sai, ít nhất trên môi tôi cũng có nụ cười!

Optimists enrich the present, enhance the future, challenge the improbable and attain the impossible. – William Arthur Ward

Những người lạc quan làm giàu hiện tại, gia cố tương lai, thách thức điều không chắc chắn và vươn tới điều không thể.

If you have nothing to be grateful for check your pulse. – Khuyết danh

Nếu bạn không tìm thấy lý do gì để biết ơn đời, hãy kiểm tra mạch đập của mình đi.

Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But the day after tomorrow is beautiful. – Jack Ma

Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng ngày kia là ngày đẹp đẽ.

Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. – George Bernard Shaw

Cả người lạc quan và người bi quan đều đóng góp cho xã hội. Người lạc quan phát minh ra máy bay, người bi quan phát minh ra cái dù.

Everything’s fine today, that is our illusion. – Voltaire

Mọi chuyện đều tốt đẹp vào ngày hôm nay. Đó là ảo tưởng của chúng ta.

Laugh until your belly hurts and then just a little bit more. – Katrina Mayer

Hãy cười cho tới khi đau cả bụng và rồi cười thêm chút nữa.

I once had a garden of flowers that grew only on dark thoughts but they needed constant attention and one day I decided I had better things to do. – Khuyết danh

Tôi từng có một vườn hoa được nuôi dưỡng chỉ bằng những ý nghĩ đen tối, nhưng chúng cần chăm sóc thường xuyên đến nỗi một ngày kia, tôi quyết định mình có nhiều điều khác để làm.

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. – Brian Tracy

Lạc quan là phẩm chất được cho có liên quan tới thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

Every day brings with it the promise of a new beginning. – Katrina Mayer

Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.

Whatever you do, do not feel sorry for yourself – things could always be worse and they are for someone else! – Richard L Evans

Cho dù bạn làm gì, đừng cảm thấy tiếc cho bản thân mình – chuyện luôn luôn có thể tồi tệ hơn, và đang là như vậy với ai đó khác!

The optimist sees the donut, the pessimist sees the hole. – Oscar Wilde

Người lạc quan thấy cái bánh tròn, kẻ bi quan thấy cái lỗ.

An optimist will tell you the glass is half-full; the pessimist, half-empty; and the engineer will tell you the glass is twice the size it needs to be. – Oscar Wilde

Người lạc quan sẽ bảo bạn cái cốc đầy một nửa; kẻ bi quan sẽ bảo bạn cái cốc vơi một nửa; và anh kỹ sư sẽ bảo bạn cái cốc to hơn gấp đôi kích cỡ cần thiết của nó.

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter. – Walt Disney

Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống phức tạp.

I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death. – Nelson Mandela

Về cơ bản tôi là một người lạc quan. Tôi không thể nói tính cách đó là bẩm sinh hay được dưỡng thành. Một phần của việc sống lạc quan là ngẩng đầu về phía mặt trời, chân bước lên phía trước. Có nhiều khoảng khắc tăm tối khi niềm tin của tôi vào nhân loại bị thử thách sâu sắc, nhưng tôi sẽ không, không thể trao mình cho tuyệt vọng. Con đường ấy lát bằng thất bại và cái chết.

Optimism when applied to your life develops strength and peace within you. – Norman Vincent Peale

Sự lạc quan khi áp dụng vào cuộc sống sẽ đem lại sức mạnh và sự bình yên trong nội tâm.

I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe in pink. I believe happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and… I believe in miracles. – Audrey Hepburn

Tôi tin vào việc sơn móng. Tôi tin vào việc ăn diện. Tôi tin vào việc chải chuốt khi rảnh rỗi và tin vào việc tô son. Tôi tin vào màu hồng. Tôi tin rằng những cô gái hạnh phúc là những cô gái xinh đẹp nhất. Tôi tin rằng ngày mai là một ngày mới, và… tôi tin vào điều kỳ diệu.

As I say YES to life, life says YES to me. – Louise Hay

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.

You are going to survive. And good things are going to start to happen again. And one day you are going to look back and this will not even be such a bad thing. – Dale Carnegie

Bạn sẽ sống sót. Và điều tốt sẽ lại xảy ra. Và một ngày kia bạn quay đầu lại và thấy những chuyện này thậm chí còn chẳng phải là điều tồi tệ.

Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you. – Walt Whitman

Hãy luôn quay mặt về hướng mặt trời – và bóng sẽ đổ về sau bạn.

“All is well. Everything is working out for my highest good. Out of this situation only good will come. I am safe.” It will work miracles in your life. – Louise Hay

“Tất cả đều tốt đẹp. Mọi thứ đều hài hòa cho lợi ích lớn nhất của tôi. Tình huống hiện tại sẽ chỉ có kết quả tốt đẹp. Tôi an toàn.” Lối nghĩ này sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho cuộc đời bạn.

I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars. – Og Mandino

Tôi sẽ yêu ánh sáng bởi ánh sáng chỉ đường, nhưng tôi sẽ chịu đựng bóng tối, bởi bóng tối cho tôi thấy những vì sao.

The pessimist waits for better times, and expects to keep on waiting; the optimist goes to work with the best that is at hand now, and proceeds to create better times. – Christian D. Larson

Người bi quan chờ đợi tình thế trở nên tốt hơn, và mong tiếp tục chờ đợi; người lạc quan hành động với những gì tốt nhất mình đang có trong tay, và tiến tới tạo ra tình thế tốt đẹp hơn.

When life locks you in your room, simply go out the window. – Khuyết danh

Khi cuộc đời khóa bạn lại trong phòng, đơn giản là hãy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Every morning, I wake up saying, ‘I’m still alive, a miracle.’ And so I keep on pushing. – Jim Carrey

Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và nói, “Mình vẫn sống, đó là một điều kỳ diêu”. Và vì vậy tôi tiếp tục tiến lên.

Things are never as bad as they seem. – Harper Lee

Mọi việc chẳng bao giờ tồi tệ như ta thấy.

I have become my own version of an optimist. If I can’t make it through one door, I’ll go through another door – or I’ll make a door. Something terrific will come no matter how dark the present. – Rabindranath Tagore

Tôi đã trở thành người lạc quan theo cách của mình. Nếu tôi không thể đi ra qua một cửa, tôi sẽ đi cửa khác – hoặc tôi sẽ tự tạo ra cửa. Điều gì đó tuyệt vời sẽ đến cho dù hiện tại tăm tối đến bao nhiêu.

Things are always better in the morning. – Harper Lee

Mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp hơn vào buổi sáng.

For myself I am an optimist — it does not seem to be much use being anything else. – Winston Churchill

Về tôi, tôi là người lạc quan – là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy.

You are a success when you have made friends with your past, are focused on the present, and are optimistic about your future. – Zig Ziglar

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.

Happiness is the ability to move forward knowing the future will be better than the past. – Zig Ziglar

Hạnh phúc là khả năng tiến về phía trước, biết rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ.

No one thinks of winter when the grass is green. – Rudyard Kipling

Chẳng ai nghĩ về mùa đông khi cỏ còn xanh.

If you can get nothing better out of the world, get a good dinner out of it, at least. – Herman Melville

Nếu bạn không thể tìm được điều gì tốt đẹp hơn ở thế gian này, thì ít nhất cũng hãy có một bữa tối ngon lành.

The true optimist not only expects the best to happen, but goes to work to make the best happen. The true optimist not only looks upon the bright side, but trains every force that is in him to produce more and more brightness in his life…. – Christian D. Larson

Người lạc quan thật sự không chỉ kỳ vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra, mà hành động để khiến điều tốt đẹp nhất xảy ra. Người lạc quan thật sự không chỉ nhìn vào mặt sáng sủa, mà hướng mọi nguồn lực bên trong anh ta tới việc tạo ra càng nhiều điều sáng sủa hơn trong cuộc đời…

Life’s under no obligation to give us what we expect. We take what we get and are thankful it’s no worse than it is. – Margaret Mitchell

Cuộc đời không có bổn phận phải cho ta điều ta mong đợi. Ta đón nhận điều mình có được, và biết ơn rằng nó chẳng tồi tệ hơn hiện tại.

Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come. – Zig Ziglar

Hãy luôn nhớ rằng tình huống hiện tại của bạn không phải là điểm đến cuối cùng. Phần tốt đẹp nhất còn chưa tới.

Life is too short to spend your precious time trying to convince a person who wants to live in gloom and doom otherwise. Give lifting that person your best shot, but don’t hang around long enough for his/her bad attitude to pull you down. Instead, surround yourself with optimistic people. – Zig Ziglar

Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian quý giá của bạn cố gắng thuyết phục người muốn sống trong u ám và bất hạnh. Hãy cho người đó sự cổ vũ tốt nhất, nhưng đừng nấn ná quanh họ đủ lâu để thái độ tiêu cực của họ có thể lôi bạn xuống. Thay vì thế, hãy ở bên những người lạc quan.

Xem thêm:

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về sự lạc quan” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.