Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập cap Tiếng Anh và những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân 5

Xem thêm: Những câu nói hay về nghịch cảnh

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours. – Khuyết danh

Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. – Henry David Thoreau

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself. – William Faulkner

Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân 6

I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom. – Les Brown

Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.

At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus

Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.

As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves. – Mahatma Gandhi

Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

Be who you are and say what you mean. Because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. – Dr Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

Only by joy and sorrow does a person know anything about themselves and their destiny. They learn what to do and what to avoid. – Johann Wolfgang von Goethe

Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.

I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning. – Michel Foucault

Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.

The rivalry is with ourself. I try to be better than is possible. I fight against myself, not against the other. – Luciano Pavarotti

Sự đua tranh nằm trong chính chúng ta. Tôi cố gắng tốt hơn có thể. Tôi chiến đấu với chính mình, không phải chống lại người khác.

One of the reasons it has seemed so difficult for a person to change his habits, his personality, or his way of life, has been that heretofore nearly all efforts at change have been directed to the circumference of the self, so to speak, rather than to the center. – Maxwell Maltz

Một trong những lý do khiến người ta khó thay đổi thói quen, tính cách, hay cách sống đến thế, là vì xưa nay hầu như tất cả nỗ lực thay đổi đều hướng tới đường tròn xung quanh cái tôi, cũng có nghĩa là, thay vì hướng tới trung tâm.

The thing is to understand myself: the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die. That is what I now recognize as the most important thing. – Soren Kierkegaard

Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.

You prepare yourself to recognize opportunity, to pursue and seize opportunity as you develop the strength of your personality, and build a self-image with which you are able to live with your self-respect alive and growing. – Maxwell Maltz

Bạn chuẩn bị bản thân để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm bắt cơ hội trong khi phát triển sức mạnh của tính cách, và xây dựng hình ảnh cái tôi cho phép bạn sống càng biết tôn kính bản thân mình.

A human being always acts and feels and performs in accordance with what he imagines to be true about himself and his environment. – Maxwell Maltz

Con người luôn luôn hành động, cảm nhận và thực hiện theo điều mình tưởng tượng là đúng về bản thân mình và môi trường quanh mình

No real success or genuine happiness is possible until a person gains some degree of self-acceptance. The most miserable and tortured people in the world are those who are continually straining and striving to convince themselves and others that they are something other than what they basically are. – Maxwell Maltz

Thành công thực sự hay hạnh phúc thực sự không thể chạm tới cho đến khi ta tự chấp nhận bản thân ở một mức độ nào đó. Những người bất hạnh và khốn khổ nhất trên thế giới là những người không ngừng ráng sức và cố gắng để tự thuyết phục mình, và thuyết phục người khác rằng họ là điều gì đó khác hơn con người cơ bản của họ.

Xem thêm: Những câu nói Tiếng Anh hay về sự cố gắng

Life is a grindstone, and whether it grinds you down or polishes you up is for you and you alone to decide. – Cavett Robert

Cuộc đời tựa như viên đá mài, chính bạn và chỉ bạn là người quyết định viên đá ấy mài bạn chẳng còn gì hay làm bạn sáng bóng.

Only within yourself exists the other reality for which you long. I can give you nothing that has not already its being within yourself. I can throw open to you no picture gallery but your own soul. – Hermann Hesse

Chỉ bên trong bạn mới tồn tại hiện thực mà bạn khao khát. Tôi không thể cho bạn thứ gì mà không có sẵn bên trong bản thân bạn. Tôi không thể mở cửa triển lãm tranh nào cho bạn ngoài chính tâm hồn bạn.

Read yourself, not books. Truth isn’t outside, that’s only memory, not wisdom. Memory without wisdom is like an empty thermos bottle – if you don’t fill it, it’s useless. – Ajahn Chah

Hãy đọc bản thân thay vì đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài, đó chỉ là trí nhớ, không phải trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ giống như cái phích nước rỗng – nếu bạn không đổ đầy nó, nó vô dụng.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are. – Tony Robbins

Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.

Xem thêm: Những câu nói hay của Tony Robbins

It’s very difficult to know the outside world, but you know yourself. You know your need and what you want. If I know myself better, I can change myself to meet the outside world. – Jack Ma

Rất khó để hiểu rõ thế giới bên ngoài, nhưng bạn biết bản thân mình. Bạn biết mình cần gì và mình muốn gì. Nếu tôi hiểu mình rõ hơn, tôi có thể thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới bên ngoài.

The ‘self-image’ is the key to human personality and human behavior. Change the self image and you change the personality and the behavior. – Maxwell Maltz

‘Hình ảnh cái tôi’ là chìa khóa dẫn tới tính cách và hành vi của con người. Thay đổi hình ảnh cái tôi và bạn thay đổi tính cách và hành vi.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân 7

The greatest hazard of all, losing one’s self, can occur very quietly in the world, as if it were nothing at all. No other loss can occur so quietly; any other loss – an arm, a leg, five dollars, a wife, etc. – is sure to be noticed. – Soren Kierkegaard

Mối nguy hiểm lớn nhất, đánh mất bản thân, có thể xảy ra rất yên lặng trên thế giới, như thể chẳng có gì đáng nói cả. Không sự mất mát nào có thể diễn ra lặng lẽ đến thế; bất cứ mất mát nào khác – một cánh tay, một cái chân, năm đô la, một người vợ, v.v… đều sẽ được nhận thấy ngay.

There are those to do battle with their defilements and conquer them. This is called fighting inwardly. Those who fight outwardly take hold of bombs and guns to throw and to shoot. They conquer and are conquered. Conquering others is the way of the world . In the practice of Dhamma we don’t have to fight others, but instead conquer our own minds, patiently resisting all our moods. – Ajahn Chah

Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động của chính mình.

Xem thêm: Những câu nói hay về sự kiên trì

I believe that I am not responsible for the meaningfulness or meaninglessness of life, but that I am responsible for what I do with the life I’ve got. – Hermann Hesse

Tôi tin rằng tôi không chịu trách nhiệm cho ý nghĩa hay sự vô nghĩa của đời, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với điều tôi làm cho cuộc đời tôi.

If you’re allergic to one place , you ‘ll be allergic to every place. But it’s not the place outside you that’s causing you trouble. It’s the “place” inside you. – Ajahn Chah

Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn.

There is no reality except the one contained within us. That is why so many people live such an unreal life. They take the images outside of them for reality and never allow the world within to assert itself. – Hermann Hesse

Không có hiện thực nào trừ hiện thực bên trong chúng ta. Đó là vì sao lại có nhiều người sống cuộc sống hão huyền như thế. Họ coi những hình ảnh bên ngoài là hiện thực và không cho phép thế giới bên trong khẳng định mình.

If you hate a person, you hate something in him that is part of yourself. What isn’t part of ourselves doesn’t disturb us. – Hermann Hesse

Nếu bạn căm ghét ai, bạn căm ghét một phần trong người đó giống một phần của mình. Điều không phải là một phần của ta không làm phiền ta.

Life is the will to power; our natural desire to dominate and reshape the world to fit our own preferences and assert our personal strength to the fullest degree. – Friedrich Nietzsche

Cuộc sống là ý chí nắm quyền; khao khát bản năng của con người để chi phối và định hình lại thế giới phù hợp với mong muốn của ta, và tận lực khẳng định tất cả sức mạnh cá nhân.

The law of correspondence says your outer world is a mirror of your inner world. Your outer world corresponds to your inner world. Your outer world of your relationships—especially with your children and spouse—simply corresponds to how you feel about yourself, how you’re doing. – Brian Tracy

Quy luật tương ứng nghĩa là thế giới bên ngoài của bạn là tấm gương phản chiếu thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của bạn tương ứng với thế giới bên trong. Thế giới bên ngoài của những mối quan hệ – đặc biệt là quan hệ với con cái và bạn đời – chỉ đơn giản là tương ứng với cách bạn cảm nhận về chính mình, về những gì mình đang làm.

Inevitably we construct ourselves. Let me explain. I enter this house and immediately I become what I have to become, what I can become: I construct myself. That is, I present myself to you in a form suitable to the relationship I wish to achieve with you. And, of course, you do the same with me. – Luigi Pirandello

Rõ ràng chúng ta tự tạo nên bản thân mình. Để tôi giải thích. Tôi bước vào ngôi nhà này và lập tức tôi trở thành điều tôi phải trở thành, điều tôi nên trở thành: Tôi tự tạo ra bản thân mình. Tôi thể hiện bản thân với bạn phù hợp với mối quan hệ mà tôi muốn đạt được với bạn. Và, dĩ nhiên, bạn cũng làm như vậy với tôi.

Your everyday normal behavior has a lot to do with the results in your life. If you’re not happy with these results, you have to change. Nothing much in your life will change, until you do! Creating successful habits can bring you all the money you want or need, wonderful loving relationships, a healthier and more energized physical body, plus all sorts of new opportunities. However, you and only you are responsible for changing and creating these successful habits. – Jack Canfield

Những hành vi thường ngày của bạn liên quan nhiều tới các kết quả trong đời bạn. Nếu bạn không hài lòng với những kết quả đó, bạn phải thay đổi. Không nhiều điều sẽ thay đổi trong đời bạn chừng nào bạn còn chưa thay đổi! Tạo ra những thói quen thành công có thể đem lại tất cả tiền bạc bạn muốn hay cần, những mối quan hệ yêu thương và tuyệt vời, một thân thể khỏe mạnh và năng động hơn, công thêm đủ loại cơ hội mới. Tuy nhiên, bạn và chỉ bạn là người chịu trách nhiệm cho việc thay đổi và tạo ra những thói quen thành công đó.

Nobody can build the bridge for you to walk across the river of life, no one but you yourself alone. There are, to be sure, countless paths and bridges and demi-gods which would carry you across this river; but only at the cost of yourself; you would pawn yourself and lose. There is in the world only one way, on which nobody can go, except you: where does it lead? Do not ask, go along with it. – Friedrich Nietzsche

Không ai có thể xây dựng cho bạn cây cầu mà bạn phải dùng để bước qua dòng chảy cuộc đời, không ai trừ chính bản thân bạn. Chắc chắn là có vô số con đường và cây cầu và bán thần có thể đưa bạn qua sông; nhưng chỉ khi bạn trả cái giá là chính bản thân; bạn sẽ đem cầm chính mình và thua cuộc. Trên thế gian này có một con đường duy nhất mà không ai khác có thể đi, trừ chính bạn: nó dẫn tới đâu? Đừng hỏi, cứ đi theo nó đi.

You must be ready to burn yourself in your own flame; how could you rise anew if you have not first become ashes? – Friedrich Nietzsche

Bạn phải luôn luôn sẵn sàng tự đốt cháy bằng ngọn lửa của chính mình; làm sao bạn có thể vươn lên hoàn toàn mới nếu đều tiên bạn không hóa thành tro?

One of the greatest feelings in life is the conviction that you have lived the life you wanted to live – with the rough and the smooth, the good and the bad – but yours, shaped by your own choices, and not someone else’s. – Michael Ignatieff

Một trong những cảm xúc đẹp nhất trong cuộc đời là sự tin chắc rằng mình đã sống cuộc đời mình muốn sống – với cả gian nan và thông thuận, với những thăng trầm – nhưng chỉ là của bạn mà thôi, định hình bởi lựa chọn của chính bạn, chứ không phải của ai khác.

One of my teachers ate very fast, He made noises as he ate. Yet he told us to eat slowly and mindfully. I used to watch him and get very upset. I suffered, but he didn’t! I watched the outside. Later I learned; some people drive very fast but carefully; others drive slowly and have many accidents. Don’t cling to rules, to outer form. If you watch others at most ten percent of the time, your practice is okey. – Ajahn Chah

Một vị thầy của tôi ăn rất nhanh, khi ăn gây ra tiếng động ồn ào; thế mà thầy lại dạy chúng tôi phải ăn chầm chậm và chánh niệm. Quán sát thầy, tôi lấy làm thất vọng và buồn nản. Tôi đau khổ trong khi ông ta vẫn tự nhiên. Thật ra, tôi đã quán sát bên ngoài mà không quán sát chính tôi. Sau này, tôi mới hiểu rõ điều đó. Có nhiều người lái xe rất nhanh, nhưng cẩn thận. Trong khi một số người khác lái xe rất chậm, nhưng gây nhiều tai nạn. Đừng dính mắc vào những quy luật có sẵn. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Nên nhìn người ngoài mười phần trăm và để chín mươi phần trăm nhìn lại chính mình.

I don’t teach my disciples to live and practice heedlessly. But that’s what they do when I’m not around. When the policeman is around. The thieves behave themselves. When he asked if there are any thieves around, of course they all say there aren’t, that they’ve never seen any. But as soon as the policeman’s gone, they’re at it again. It was like that even in the Buddha’s time. So just watch yourself and don’t be concerned with what others do. – Ajahn Chah

Tôi chẳng bao giờ dạy học trò sống và thực hành một cách tùy tiện, thiếu chánh niệm. Nhưng đó là những điều họ làm khi tôi vắng mặt. Nếu hỏi cảnh sát là quanh đây có trộm không thì họ trả lời là không, bởi vì cảnh sát không thấy. Nhưng khi không có cảnh sát thì trộm lại hoành hành. Vào thời Đức Phật cũng vậy. Bởi thế, hãy tự quán sát, theo dõi chính mình, đừng quan tâm gì đến chuyện người khác.

Things are simply the way they are. They don’t give us suffering. Like a thorn: Does a sharp thorn give us suffering? No. It’s simply a thorn. It doesn’t give suffering to anybody. If we step on it, we suffer immediately. Why do we suffer? Because we stepped on it. So the suffering comes from us. – Ajahn Chah

Vạn vật chỉ đơn thuần là chính chúng. Chúng không khiến cho ta khổ đau. Giống như một cái gai: Cái gai sắc có khiến ta đau không? Không. Nó chỉ đơn giản là một cái gai. Nó không gây đau đớn cho bất cứ ai. Nếu ta dẫm lên nó, ta lập tức đau đớn. Tại sao ta lại đau đớn? Bởi vì ta dẫm lên gai. Nên khổ đau đến từ bản thân ta.

If you have something bad smelling in your pocket, wherever you go it will smell bad. Don’t blame it on the place. – Ajahn Chah

Nếu trong túi bạn để vật hôi thối thì đi đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối: đừng than phiền rằng chỗ này hôi hay chỗ kia hôi.

You are where you are and what you are because of yourself. Everything you are today, or ever will be in the future, is up to you. Your life today is the sum total result of your choices, decisions and actions up to this point. You can create your own future by changing your behaviors. You can make new choices and decisions that are more consistent with the person you want to be and the things you want to accomplish with your life. – Brian Tracy

Bạn ở nơi hiện tại và là con người hiện tại bởi chính bản thân bạn. Tất cả những gì đang là bạn ngày hôm nay, hay sẽ là bạn trong tương lai, đều phụ thuộc vào bạn. Cuộc sống của bạn ngày hôm nay là tổng kết quả của những lựa chọn, quyết định và hành động bạn đã có cho tới thời điểm này. Bạn có thể tạo ra tương lai của chính mình bằng cách thay đổi hành vi.

It is easier to do one’s duty to others than to one’s self. If you do your duty to others, you are considered reliable. If you do your duty to yourself, you are considered selfish. – Thomas Szasz

Dễ thực hiện nghĩa vụ với người khác hơn là với bản thân. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ với người khác, bạn được coi là đáng tin cậy. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ với bản thân, bạn bị coi là ích kỷ.

Xem thêm: Những câu nói về sự ích kỷ trong cuộc sống

I have always believed that each man makes his own happiness and is responsible for his own problems. It is a simple philosophy. – Ray Kroc

Tôi luôn tin rằng mỗi người tự tạo ra hạnh phúc của mình và chịu trách nhiệm với những rắc rối của mình. Đó là một triết lý đơn giản.

I say “Out” to every negative thought that comes to my mind. No person, place, or thing has any power over me, for I am the only thinker in my mind. I create my own reality and everyone in it. – Louise Hay

Tôi nói “Đi ra” với mọi suy nghĩ tiêu cực lọt vào tâm trí tôi. Không ai, không nơi nào, không thứ gì có quyền năng chi phối tôi, bởi tôi là kẻ tư duy duy nhất trong tâm trí mình. Tôi tự tạo ra hiện thực của mình, và tất cả mọi người trong đó.

People generally think that it is the world, the environment, external relationships, which stand in one’s way, in the way of ones’ good fortune… and at bottom it is always man himself that stands in his own way. – Soren Kierkegaard

Người ta thường nghĩ rằng thế giới, môi trường, các mối quan hệ ngoại thân là những điều đứng chắn trên đường họ đi tới sự phát đạt… nhưng tới cuối cùng thì luôn luôn là chính bản thân đứng chắn đường mình.

It is how we feel about ourselves that provides the greatest reward from any activity. It is not what we get that makes us valuable, it is what we become in the process of doing that brings value into our lives. – Jim Rohn

Chính cách chúng ta cảm thấy về bản thân tạo ra phần thưởng lớn nhất trong mọi hoạt động. Không phải thứ ta nhận được khiến ta đáng giá, chính con người mà ta trở thành trong quá trình hành động mang lại giá trị cho cuộc sống của ta.

You are not competing with anyone else. You are only competing with yourself to do the best with whatever you have received. – L. Tom Perry

Bạn không cạnh tranh với bất cứ ai khác. Bạn chỉ cạnh tranh với chính mình để làm được tốt nhất với bất cứ điều gì mình nhận được.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân 8

Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires but borrowed desires. Use your imagination in determining what you want to think or do. – Christian D. Larson

Bất cứ khi nào bạn cho phép bản thân nghĩ điều mà người khác, sự vật, điều kiện hay hoàn cảnh gợi ý, bạn không đi theo điều mình muốn nghĩ. Bạn không đi theo khát vọng của bản thân mà chỉ là theo khát vọng vay mượn. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để quyết định mình muốn nghĩ, hay muốn làm gì.

You will change your mind; You will change your looks; You will change your smile, laugh, and ways but no matter what you change, you will always be you. – Martin Luther King Jr.

Bạn sẽ thay đổi tư duy; Bạn sẽ thay đổi bề ngoài; Bạn sẽ thay đổi nụ cười, và cách hành xử, nhưng cho dù bạn thay đổi điều gì, bạn sẽ vẫn luôn là bạn.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. – Robert Frost

Đừng bao giờ bị bắt nạt trở thành câm lặng. Đừng bao giờ cho phép mình biến thành nạn nhân. Đừng chấp nhận bất cứ ai định nghĩa cuộc đời mình; hãy tự định nghĩa nó.

People often say that this or that person has not yet found himself. But the self is not something one finds, it is something one creates. – Thomas Szasz

Người ta thường bảo người này hay người kia chưa tìm thấy bản thân mình. Nhưng bản thân không phải là thứ con người tìm thấy, mà là thứ con người tạo ra.

Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry. – James Allen

Hành động là đóa hoa của tư duy; và niêm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch từ sự chăm nom của chính mình thành quả ngọt ngào hay chua chát.

Man is made or unmade by himself. In the armory of thought he forges the weapons by which he destroys himself. He also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace. – James Allen

Con người tựu thành hay hủy diệt là do bản thân. Trong xưởng đúc của tư duy, anh ta rèn lên những vũ khí mà anh ta dùng để hủy diệt chính mình. Anh ta cũng tạo ra những công cụ mà anh ta dùng để xây dựng cho mình những tòa lâu đài tráng lệ của niềm vui, sức mạnh và sự yên bình.

A man has to learn that he cannot command things, but that he can command himself; that he cannot coerce the wills of others, but that he can mold and master his own will: and things serve him who serves Truth; people seek guidance of him who is master of himself. – James Allen

Con người cần phải học được rằng anh ta không thể điều khiển vạn vật, nhưng anh ta có thể điều khiển chính mình; rằng anh ta không thể ép buộc ý chí của người khác, nhưng anh ta có thể lên khuôn và làm chủ ý chí của chính mình: và vạn vật sẽ ủng hộ người phụng sự Chân lý; người ta tìm kiếm sự dẫn đường của người có thể làm chủ chính mình.

Everything and everyone is unique, but we don’t become unique and different by adapting uniqueness to who we are, we are different by being who we are, by being in touch with our true essence and allowing this uniqueness to blossom. – Regina Norlinde

Mọi thứ và mọi người đều là duy nhất, nhưng chúng ta không trở nên độc nhất và khác biệt vì áp dụng sự độc nhất vào con người mình, chúng ta khác biệt bởi ta là chính mình, nhờ bắt vào cốt lõi thật sự của bản thân và cho phép sự độc đáo này nở rộ.

It is just as necessary to forgive ourselves as it is to forgive others, and the principal reason why forgiveness seemed so difficult is because we have neglected to forgive ourselves. – Christian D. Larson

Tha thứ cho bản thân cũng cần thiết như tha thứ cho người khác, và lý do chính tại sao sự tha thứ lại có vẻ khó khăn như vậy là bởi vì ta đã quên tha thứ bản thân mình.

It’s time to care; it’s time to take responsibility; it’s time to lead; it’s time for a change; it’s time to be true to our greatest self; it’s time to stop blaming others. – Steve Maraboli

Đã đến lúc để quan tâm; đến lúc để chịu trách nhiệm; đến lúc để dẫn đầu; đến lúc để thay đổi; đến lúc để sống thật tốt nhất với bản thân; đến lúc để ngừng trách móc người khác.

The bottom line is that you are the one who is creating your life the way it is. The life you currently live is the result of all your past thoughts and actions. You are in charge of your current thoughts and your present feelings. – Jack Canfield

Đến cuối cùng thì bạn chính là người đã tạo ra cuộc sống của bạn như bây giờ. Cuộc đời lúc này bạn đang sống là kết quả của tất cả những ý nghĩ và hành động của bạn trong quá khứ. Bạn có thể chi phối những suy nghĩ và cảm xúc hiện thời của mình.

A man sets out to draw the world. As the years go by, he peoples a space with images of provinces, kingdoms, mountains, bays, ships, islands, fishes, rooms, instruments, stars, horses, and individuals. A short time before he dies, he discovers that the patient labyrinth of lines traces the lineaments of his own face. – Jorge Luis Borges

Một người bắt đầu vẽ thế giới. Hàng năm trời trôi qua, anh ta vẽ bức tranh với hình ảnh của các miền đất, các vương quốc, những ngọn núi, hải cảng, tàu thuyền, hòn đảo, cá, phòng ốc, nhạc cụ, sao trời, ngựa, và con người. Một thời gian ngắn trước khi chết, anh ta phát hiện ra mê cung đường nét đầy kiên nhẫn ấy phảng phất nét mặt của chính anh ta.

You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction. Life is really about moving on. – Oprah Winfrey

Bạn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bạn không thể cứ đổ lỗi cho người khác vì những trục trặc của mình. Cuộc sống thực sự là về việc không ngừng đi tiếp.

If you’re sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward. – Oprah Winfrey

Nếu bạn ngồi chờ đợi ai đó sẽ đến cứu bạn, chữa lành bạn, hay thậm chí dù là giúp đỡ bạn, bạn đang lãng phí thời gian đó, bởi chỉ bạn mới có sức mạnh nắm lấy trách nhiệm đẩy cuộc đời mình tiến lên.

Over the years, I’ve interviewed thousands of people, most of them women, and I would say that the root of every dysfunction I’ve ever encountered, every problem, has been some sense of a lacking of self-value or of self-worth. – Oprah Winfrey

Qua năm tháng, tôi đã phỏng vấn hàng ngàn người, hầu hết họ đều là phụ nữ, và tôi có thể nói rằng gốc rễ của mọi trục trặc tôi từng chứng kiến, mọi vấn đề, đều có liên quan đến sự thiếu hụt giá trị bản thân.

I have always tried to be true to myself, to pick those battles I felt were important. My ultimate responsibility is to myself. I could never be anything else. – Arthur Ashe

Tôi đã luôn cố gắng để sống thật với bản thân, tiến vào những trận chiến mà tôi cảm thấy là quan trọng. Trách nhiệm tối thượng của tôi là với chính mình. Tôi chẳng bao giờ có thể là bất cứ cái gì khác.

Be a bush if you can’t be a tree. If you can’t be a highway, just be a trail. If you can’t be a sun, be a star. For it isn’t by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. – Martin Luther King Jr.

Hãy làm bụi cây nếu bạn không thể là cây cao. Nếu bạn không thể là đường cao tốc, hãy làm đường mòn. Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy làm ngôi sao. Bởi không phải vì kích cỡ mà bạn thành công hay thất bại. Hãy làm tốt nhất con người của chính mình.

I came to the conclusion that there is an existential moment in your life when you must decide to speak for yourself; nobody else can speak for you. – Martin Luther King Jr.

Tôi đi đến kết luận rằng có một khoảng khắc sống còn trong cuộc đời khi bạn phải quyết định lên tiếng vì bản thân; không ai khác có thể nói thay cho bạn.

Most people are subjective toward themselves and objective toward all others, frightfully objective sometimes–but the task is precisely to be objective toward oneself and subjective toward all others. – Soren Kierkegaard

Hầu hết con người chủ quan về bản thân mình và khách quan về tất cả những người khác, đôi khi khách quan tới kinh hãi – nhưng việc đúng là khách quan về bản thân mình và chủ quan về tất cả những người khác.

I used to say, ‘Things cost too much.’ Then my teacher straightened me out on that by saying, ‘The problem isn’t that things cost too much. The problem is that you can’t afford it.’ That’s when I finally understood that the problem wasn’t ‘it’ – the problem was ‘me.’ – Jim Rohn

Tôi từng nói, ‘Vật giá đắt đỏ quá.’ Rồi thầy của tôi sửa lại tôi khi nói rằng, ‘Vấn đề không phải là vật giá quá đắt đỏ. Vấn đề là em không thể mua được chúng.’ Đó là khi tôi cuối cùng cũng hiểu được vấn đề không phải là ở ‘nó’ – vấn đề là ở ‘tôi’.

The art of letting go is simply about personal empowerment. Realizing what you’re in charge of, realizing what you control, and more importantly, what you don’t control. – Steve Maraboli

Nghệ thuật buông bỏ chỉ đơn giản là về việc trao sức mạnh cho bản thân. Nhận ra điều mình có thể nắm lấy, nhận ra điều mình kiểm soát, và quan trọng hơn, nhận ra điều mình không thể kiểm soát.

You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength. – Marcus Aurelius

Bạn có quyền năng chi phối tâm trí mình – không phải chi phối những sự kiện bên ngoài. Hãy hiểu được điều này, và bạn sẽ tìm thấy sức mạnh.

The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, and not upon other men, has adopted the very best plan for living happily. This is the man of – Plato moderation, the man of manly character and of wisdom.

Người đặt mọi thứ dẫn tới hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải người khác, đã lập kế hoạch tốt nhất để sống hạnh phúc. Đây là con người biết tiết chế, con người có chí khí và có sự sáng suốt.

No man is hindered by another; he is only hindered by himself. No man suffers because of another; he suffers only because of himself. – James Allen

Không ai bị người khác ngăn trở; anh ta chỉ bị chính mình ngăn trở. Không ai đau khổ bởi vì người khác; anh ta đau khổ chỉ bởi vì chính mình.

The outer condition of a person’s life will always be found to be harmoniously related to his inner state. Men do not attract that which they want, but that which they are. – James Allen

Trạng thái bên ngoài của cuộc sống con người sẽ luôn hòa hợp với trạng thái bên trong của anh ta. Con người không thu hút điều mình muốn, mà thu hút thứ là chính bản thân mình.

Man is made or unmade by himself. By the right choice he ascends. As a being of power, intelligence, and love, and the lord of his own thoughts, he holds the key to every situation. – James Allen

Con người tựu thành hay hủy diệt là bởi chính mình. Anh ta vươn lên nhờ lựa chọn đúng. Là một sinh vật có trí tuệ và tình yêu thương, và là ông chủ của những suy nghĩ bản thân, anh ta nắm giữa chìa khóa trong mọi hoàn cảnh.

Why are you stingy with yourselves? Why are you holding back? What are you saving for – for another time? There are no other times. There is only now. Right now. – George Balanchine

Tại sao bạn lại keo kiệt với bản thân? Tại sao bạn lại chần chừ? Bạn tiết kiệm vì cái gì – vì một lúc nào đó khác? Không có lúc nào đó khác. Chỉ có hiện tại. Ngay lúc này.

It’s important to accept your own sense of self-worth. When you understand what a gift it is to be alive, you will know that you are worthy. – Iyanla Vanzant

Việc chấp nhận ý thức của riêng bạn về giá trị bản thân là rất quan trọng. Khi bạn hiểu rằng được sống là món quà trân quý đến thế nào, bạn sẽ biết mình xứng đáng.

Why do they always teach us that it’s easy and evil to do what we want and that we need discipline to restrain ourselves? It’s the hardest thing in the world – to do what we want. And it takes the greatest kind of courage. I mean, what we really want. – Ayn Rand

Tại sao người ta lại luôn dạy chúng ta rằng thật dễ dàng và xấu xa khi làm điều ta muốn, và ta cần đến kỷ luật để kiềm chế bản thân? Đó là điều khó khăn nhất trên thế gian – làm điều ta muốn. Và nó cần đến lòng can đảm ghê gớm nhất. Ý tôi là, điều mà ta thực sự muốn.

There is really no mystery to the great journey called life. The mission we have is threefold: heaven tells us to be good, Earth tells us to become affluent and our human essence tells us to create order among us. But in the final analysis we have only one combined mission: to be true to ourselves. – Hamvas Béla

Thực sự là không có bí ẩn nào với cuộc hành trình vĩ đại được gọi là cuộc đời. Nhiệm vụ của ta được nhân ba: Thiên đường bảo ta sống tốt đẹp; Đất mẹ bảo ta trở thịnh vượng và bản chất con người bảo ta tạo ra trật tự giữa chúng ta. Nhưng trong phân tích cuối cùng, ta chỉ có một nhiệm vụ kết hợp duy nhất: sống như chính bản thân mình.

Drop the idea that you are Atlas carrying the world on your shoulders. The world would go on even without you. Don’t take yourself so seriously. – Norman Vincent Peale

Hãy ném đi suy nghĩ mình là thần Atlas mang cả thế giới trên vai. Thế giới tiếp tục thậm chí dù không có bạn. Đừng nhìn nhận mình quá nghiêm trọng.

One of the most courageous things you can do is identify yourself, know who you are, what you believe in and where you want to go. – Sheila Murray Bethel

Một trong những điều can đảm nhất bạn có thể làm là tự xác định chính mình – biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu.

To conquer oneself is the best and noblest victory; to be vanquished by one’s own nature is the worst and most ignoble defeat. – Plato

Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.

I have always written only for myself – to clarify things, to clarify things with myself, to understand in an inner way what is actually happening. – Herta Müller

Tôi đã luôn viết chỉ cho bản thân mình – để làm rõ với mình, để hiểu bên trong nội tâm chuyện gì đang thực sự xảy ra.

He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life. – Henri Frederic Amiel

Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân ngắn

Self-help is the best help. – Aesop

Tự giúp bản thân là sự giúp đỡ tốt nhất.

You are the only person on earth who can use your ability. It’s an awesome responsibility. – Zig Ziglar

Bạn là người duy nhất trên thế gian có thể sử dụng khả năng của bạn. Đó là một trách nhiệm lớn lao.

If you are not the hero of your own story, then you’re missing the whole point of your humanity. – Steve Maraboli

Nếu bạn không phải là vị anh hùng trong câu chuyện của chính mình, thì bạn đã nhầm điểm cốt lõi của việc làm người rồi.

Beauty begins the moment you decide to be yourself. – Coco Chanel

Cái đẹp bắt đầu vào khoảng khắc bạn quyết định là chính mình.

We will always tend to fulfill our own expectation of ourselves. – Brian Tracy

Chúng ta luôn luôn có xu hướng lấp đầy kỳ vọng của ta về bản thân mình.

When I finally realized that I don’t have to please everyone, I became free to be myself. – Katrina Mayer

Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi tự do để là chính tôi.

Better keep yourself clean and bright; you are the window through which you must see the world. – George Bernard Shaw

Tốt nhất hãy giữ mình sạch sẽ và sáng sủa; bạn là ô cửa sổ mà qua đó bạn nhìn thấy thế giới.

Your most important sale in life is to sell yourself to yourself. – Maxwell Maltz

Cuộc buôn bán quan trọng nhất trong đời là tự bán mình cho bản thân mình.

ur business in life is not to get ahead of others, but to get ahead of ourselves. – E. Joseph Cossman

Chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác, mà là vượt lên trên chính mình.

Therefore do not deceive yourself! Of all deceivers fear most yourself! – Soren Kierkegaard

Đừng lừa gạt bản thân mình! Trong tất cả những kẻ lừa gạt, hãy sợ bản thân mình nhất!

All friendly feelings toward others come from the friendly feelings a person has for himself. – Aristotle

Tất cả những cảm xúc thân thiện hướng tới người khác đều đến từ những cảm xúc thân thiện tự hướng tới bản thân mình.

Know thyself? If I knew myself, I’d run away. – Johann Wolfgang von Goethe

Bạn hiểu rõ bản thân không? Nếu tôi biết rõ chính tôi, tôi sẽ bỏ chạy.

Talking much about oneself can also be a means to conceal oneself. – Friedrich Nietzsche

Nói rất nhiều về bản thân cũng có thể là một cách để che giấu bản thân.

We only understand that which already within us. – Henri Frederic Amiel

Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.

Nothing can bring you peace but yourself. – Dale Carnegie

Không gì có thể mang cho bạn sự yên bình trừ chính bản thân bạn.

The keenest sorrow is to recognize ourselves as the sole cause of all our adversities. – Sophocles

Nỗi đau khổ sâu sắc nhất là nhận ra ta chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tất cả những bất hạnh của ta.

I do not live for what the world thinks of me, but for what I think of myself. – Jack London

Tôi không sống vì điều mà thế giới nghĩ về tôi, nhưng vì điều mà tôi nghĩ về bản thân mình.

The most common form of despair is not being who you are. – Soren Kierkegaard

Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.

If you make friends with yourself you will never be alone. – Maxwell Maltz

Nếu bạn kết bạn với bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ cô độc.

It is what a man thinks of himself that really determines his fate. – Henry David Thoreau

Điều ta nghĩ về bản thân quyết định số phận ta.

All men think all men mortal, but themselves. – Edward Young

Ai cũng nghĩ con người là phàm tục, trừ chính mình.

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. – Dr Seuss

Ngày hôm nay bạn là Bạn, điều đúng hơn là chỉ đúng. Chẳng ai khác là Bạn hơn chính bạn.

We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves. – Henri Frederic Amiel

Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.

We have all a better guide in ourselves, if we would attend to it, than any other person can be. – Jane Austen

Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.

When I am myself, I am happy and have a good result. – Jack Ma

Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình. Cuộc sống là tạo ra bản thân mình.

You are fully responsible for everything you are, everything you have and everything you become. – Brian Tracy

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả con người bạn hiện tại, tất cả mọi thứ bạn có và tất cả những gì bạn sẽ trở thành.

Observe all men, thyself most. – Benjamin Franklin

Hãy quan sát tất cả mọi người, bản thân mình nhiều nhất.

Do what nobody else can do for you. Omit to do anything else. – Henry David Thoreau

Hãy làm điều không ai khác có thể làm cho bạn. Bỏ qua mọi điều khác.

Not until we are lost do we begin to understand ourselves. – Henry David Thoreau

Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.

Be a friend to thyself, and others will be so too. – Thomas Fuller

Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.

You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room. – Dr Seuss

Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.

There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Ward

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

Think… of the world you carry within you. – Rainer Maria Rilke

Hãy nghĩ về … thế giới bạn mang trong bản thân mình.

I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley

Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self. – Benjamin Franklin

Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.

When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are. – Oprah Winfrey

Khi bạn đánh giá thấp điều mình làm, thế giới sẽ đánh giá thấp con người bạn.

The biggest mistake we could ever make in our lives is to think we work for anybody but ourselves. – Brian Tracy

Sai lầm lớn nhất ta có thể phạm phải trong đời là nghĩ rằng ta làm việc cho người khác chứ không phải chính bản thân ta.

Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it. – Công ty Walt Disney

Vận mệnh của chúng ta sống trong chính bản thân ta. Bạn chỉ cần đủ can đảm để nhìn thấy nó.

Be yourself; everyone else is taken. – Oscar Wilde

Hãy là chính mình; tất cả ai khác đều có người làm rồi.

Happy is he who laughs at himself; he will not go short of entertainment. – Bourguiba Habib

Hạnh phúc thay người biết tự cười mình; anh ta chẳng bao giờ thiếu nguồn tiêu khiển.

Within us there is someone who knows everything, wills everything, does everything better than we ourselves. – Hermann Hesse

Bên trong chúng ta có một người biết mọi thứ, quyết chí mọi thứ, làm mọi thứ tốt hơn bản thân ta.

It is not the mountain we conquer but ourselves. – Edmund Hillary

Chúng ta cần chinh phục không phải là núi, mà là bản thân mình.

My life didn’t please me, so I created my life. – Coco Chanel

Cuộc đời tôi không làm tôi hài lòng, vậy nên tôi tạo ra cuộc đời tôi.

Become who you are. Make what only you can make. – Friedrich Nietzsche

Hãy trở thành chính mình. Hãy làm chỉ điều mà bạn có thể làm.

Don’t let people talk you into what they think is you. Winfrey – Oprah

Đừng để người khác thuyết phục bạn trở thành điều mà họ nghĩ về bạn.

Loneliness does not worry me; life is difficult enough, putting up with yourself and with your own habits. – Jorge Luis Borges

Sự cô đơn không làm tôi lo lắng; cuộc đời đã đủ khó khăn khi đối phó với bản thân và những thói quen của bản thân.

One of the most difficult things is not to change society – but to change yourself. – Nelson Mandela

Một trong những điều khó khăn nhất không phải là thay đổi xã hội – mà là thay đổi bản thân.

If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people. – Virginia Woolf

Nếu bạn không thể nói sự thật về bản thân, bạn không thể nói sự thật về người khác.

We are each our own devil, and we make this world our hell. – Oscar Wilde

Mỗi chúng ta đều là ác quỷ của chình mình, và chúng ta biến thế gian này thành địa ngục của mình.

Don’t dilute yourself for any person or any reason. You are enough! Be unapologetically you. – Steve Maraboli

Đừng làm mình nhạt nhòa vì bất cứ ai hay bất cứ lý do gì. Chỉ bạn là đủ! Hãy làm con người không biện giải.

True power comes from standing in your own truth and walking your own path. – Elizabeth Gilbert

Sức mạnh thật sự đến từ việc đứng vững với sự thật của chính mình và đi theo con đường của chính mình.

There is only one person responsible for the quality of life you live and that person is you. – Jack Canfield

Chỉ có duy nhất một người phải chịu trách nhiệm cho chất lượng cuộc sống của bạn, và người đó là bạn.

The only conquests that are permanent and leave no regrets are our conquests over ourselves. – Napoleon Bonaparte

Những cuộc chinh phục vĩnh cửu và không để lại nuối tiếc là những cuộc chinh phục chính bản thân mình.

If you tell me how you get your feeling of importance, I’ll tell you what you are. – Dale Carnegie

Nếu bạn cho tôi biết từ đâu bạn tìm được cảm giác bản thân quan trọng, tôi sẽ nói cho bạn con người bạn như thế nào.

The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. – Benjamin Franklin

Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

So long as a person is capable of self-renewal they are a living being. – Henri Frederic Amiel

Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.

God helps those who help themselves. – Benjamin Franklin

Chúa giúp người biết tự giúp mình.

You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are! – John Lennon

Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!

Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

I am my own heaven and hell! – Friedrich Schiller

Tôi là thiên đường và địa ngục của chính mình.

Without being and remaining oneself, there is no love. – Martin Buber

Không là chính mình, không có yêu thương.

The first and best victory is to conquer self. – Plato

Chiến thắng đầu tiên và huy hoàng nhất là chiến thắng bản thân mình.

No one gives us anything for free, we become what we’re able to do for ourselves. – Julia Navarro

Không ai cho ta cái gì miễn phí, ta trở thành điều mà ta có thể làm cho bản thân mình.

If you can’t laugh at yourself, who can you laugh at? – Tiger Woods

Nếu bạn không thể cười chính mình, thì bạn có thể cười ai?

I am, as I am; whether hideous, or handsome, depends upon who is made judge. – Herman Melville

Tôi là bản thân tôi; xấu xí hay đẹp đẽ là tùy vào ai là người nhận định.

He who trims himself to suit everyone will soon whittle himself away. – Raymond Hull

Người tự xén tỉa bản thân để làm hài lòng tất cả mọi người chẳng mấy chốc sẽ chuốt gọt mình tới chẳng còn gì.

God will take care of what you go through. You take care of how you go through it. – Zig Ziglar

Chúa trời quyết định điều bạn phải đi qua. Bạn quyết định cách mình đi qua nó.

You can either see yourself as a wave in the ocean or you can see yourself as the ocean. – Oprah Winfrey

Bạn có thể coi mình là một con sóng trong đại dương, hoặc bạn cũng có thể coi mình là đại dương.

Perfectionism is self-abuse of the highest order. – Anne Wilson Schaef

Chủ nghĩa hoàn hảo là việc hành hạ bản thân ở mức cao nhất.

It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go. – Jim Rohn

Chính hướng buồm quyết định hướng ta đi, chứ không phải hướng gió.

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes. – Mahatma Gandhi

Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.

Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

He who falls in love with himself will have no rivals. – Benjamin Franklin

Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.

Xem thêm: Những câu nói hay về yêu bản thân

Our passions are ourselves. – Anatole France

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.

He that composes himself is wiser than he that composes a book. – Benjamin Franklin

Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.

Every patient carries her or his own doctor inside. – Albert Schweitzer

Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.

Don’t settle for a relationship that won’t let you be yourself. – Oprah Winfrey

Đừng chấp nhận mối quan hệ không cho phép bạn là chính bản thân mình.

The greatest lesson of life is that you are responsible for your life. – Oprah Winfrey

Bài học lớn nhất của cuộc sống là bạn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

The biggest mistake that you can make is to believe that you are working for somebody else. – Earl Nightingale

Sai lầm lớn nhất mà bạn có thể phạm phải là tin rằng mình đang làm việc vì người khác.

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Andre Gide

Thà bị căm ghét vì thứ đúng là bạn có còn hơn là được yêu thương vì thứ không phải là bạn.

We all invite our own devils, and we must exorcise our own. – Zilpha Keatley Snyder

Ta tự mời quỷ dữ đến với mình, và phải tự mình xua diệt quỷ.

To give oneself is the only way of becoming oneself. – Earl Nightingale

Trao đi bản thân là cách duy nhất để trở thành bản thân.

The most powerful relationship you will ever have is the relationship with yourself. – Steve Maraboli

Mối quan hệ mạnh mẽ nhất bạn có được trong đời là mối quan hệ với bản thân.

Sometimes you can’t see yourself clearly until you see yourself through the eyes of others. – Ellen DeGeneres

Đôi khi bạn không thể thấy bản thân rõ ràng chừng nào chưa nhìn bản thân qua cặp mắt của người khác.

The best competition I have is against myself, to become better. – John Wooden

Sự cạnh tranh lớn nhất tôi phải đối mặt là cạnh tranh với bản thân mình để trở nên tốt đẹp hơn.

You cannot consistently perform in a manner which is inconsistent with the way you see yourself. – Zig Ziglar

Bạn không thể nhất quán hành động theo phong cách không nhất quán với cách bạn nhìn bản thân.

The first step is the hardest – making a commitment to yourself, for yourself. – Mary Kay Ash

Bước đầu tiên là khó khăn nhất – cam kết với chính mình, bởi vì mình.

The average estimate themselves by what they do, the above average by what they are. – Friedrich Schiller

Kẻ bình phàm đánh giá bản thân bằng điều mình làm, người ưu việt bằng con người chính mình.

When you are tough on yourself, life is going to be infinitely easier on you. – Zig Ziglar

Khi bạn hà khắc với bản thân, cuộc sống sẽ đối với bạn dễ dàng hơn nhiều.

As the reaper of his own harvest, man learns both of suffering and bliss. – James Allen

Là người gặt hái mùa vụ chính mình trồng, con người học được cả đau khổ và hạnh phúc.

Never listen to other people’s expectations. You should live your life and live up to your own expectation. – Tiger Woods

Đừng bao giờ nghe theo kỳ vọng của người khác. Bạn nên sống cuộc đời của chính mình, và sống theo kỳ vọng của chính mình.

You are the only person who thinks in your mind! You are the power and authority in your world. – Louise Hay

Bạn là người duy nhất suy nghĩ trong tâm trí bạn! Bạn là sức mạnh và quyền uy trong thế giới của mình.

We are all self-made, but only the successful will admit it. – Earl Nightingale

Chúng ta đều tự tạo dựng chính mình, nhưng chỉ người thành công mới thừa nhận điều đó.

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy? – Albert Einstein

Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?

No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Your future depends on many things, but mostly on you.  – Frank Tyger

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.