Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn

Top 100+ Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn, Danh Ngôn Hay

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. – John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn 3

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend. – Albert Camus

Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

Be slow in choosing a friend, slower in changing. – Benjamin Franklin

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn.

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. – Helen Keller

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

There is a scarcity of friendship, but not of friends. – Thomas Fuller

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

The only way to have a friend is to be one. – Ralph Waldo Emerson

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance. – Mahatma Gandhi

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Xem thêm: Những câu nói hay về nghịch cảnh

The friend is the man who knows all about you, and still likes you. – Elbert Hubbard

Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.

In order to have friends, you must first be one. – Elbert Hubbard

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. – Ralph Waldo Emerson

Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.

The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired. – Robert Southey

Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.

A man’s friendships are one of the best measures of his worth. – Charles Darwin

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Frienship is a single soul dwelling in two bodies. – Aristotle

Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.

Friends are born, not made. – Henry Brooks Adams

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

If you have two friends in your lifetime, you’re lucky. If you have one good friend, you’re more than lucky. – S.E. Hinton

Nếu bạn có hai người bạn trong đời, bạn thật may mắn. Nếu bạn có một người bạn tốt, bạn còn may mắn hơn nhiều.

He’s my friend that speaks well of me behind my back. – Thomas Fuller

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it. – Frank Tyger

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

The best time to make friends is before you need them. – Ethel Barrymore

Thời điểm tốt nhất để kết bạn là trước khi bạn cần họ.

Reprove your friends in secret, praise them openly. – Publilius Syrus

Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai.

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn, danh ngôn Tiếng Anh về tình bạn 4

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked. – Bernard Meltzer

Một người bạn chân chính là người luôn nghĩ rằng bạn là một quả trứng tốt mặc dù anh ấy biết rằng bạn hơi bị nứt.

Rare as is true love, true friendship is rarer. – La Fontaine

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendship. – Lord Byron

Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ dịu đi thành tình bạn.

Friendship is Love without his wings! – Lord Byron

Tình bạn là Tình yêu không có cánh!

Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love. – Jane Austen

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne. – Samuel Johnson

Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Love is blind; friendship closes its eyes. – Friedrich Nietzsche

Tình yêu là mù quáng; tình bạn là nhắm mắt xuôi tay.

Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn

If you see a friend without a smile; give him one of yours. – Khuyết danh

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down. – Khuyết danh

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows. – Khuyết danh

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Prosperity makes friends and adversity tries them. – Khuyết danh

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ.

Never explain; your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways. – Khuyết danh

Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu.

A friend in need is a friend in deed. – Khuyết danh

Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.

Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities. – Khuyết danh

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers. – Khuyết danh

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer. – Khuyết danh

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.

Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost. – Khuyết danh

Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất.

A friend is like the north star, you look to them when you lose your way. – Khuyết danh

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer. – Khuyết danh

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Good friends are like stars, you can’t always see them but you know they’re there. – Khuyết danh

Những người bạn tốt giống như những vì sao, không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy họ nhưng bạn biết họ ở đó.

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. – Khuyết danh

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể lãng quên.

Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say. – Khuyết danh

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Xem thêm: Những câu nói hay về lắng nghe

Friends buy you food. Best friends eat your food. – Khuyết danh

Bạn bè mua thức ăn cho bạn. Bạn thân ăn thức ăn của bạn.

A best friend is like a four leaf clover, hard to find, lucky to have. – Khuyết danh

Bạn thân cũng giống như cỏ bốn lá, khó tìm, may ra mới có.

Good friends don’t let their friends do stupid things alone. – Khuyết danh

Những người bạn tốt không để bạn mình làm những điều ngu ngốc một mình.

Friends give you a shoulder to cry on. But best friends are ready with a shovel to hurt the person that made you cry. – Khuyết danh

Bạn bè cho bạn một bờ vai để khóc. Nhưng người bạn thân nhất đã sẵn sàng với một cái xẻng để làm tổn thương người đó làm cho bạn khóc.

Best friends don’t necessarily have to talk every day. They don’t even need to talk for weeks. But when they do, it’s like they never stopped talking. – Khuyết danh

Bạn thân không nhất thiết phải nói chuyện mỗi ngày. Họ thậm chí không cần nói chuyện trong nhiều tuần. Nhưng khi họ làm vậy, giống như họ không ngừng nói.

Friends will tell you if your face is dirty. Best friends will make it dirtier. – Khuyết danh

Bạn bè sẽ cho bạn biết nếu mặt bạn bị bẩn. Bạn thân sẽ làm cho nó bẩn hơn.

Best friends don’t care if your house is clean. They care if you have wine. – Khuyết danh

Bạn thân không quan tâm nhà bạn có sạch không. Họ quan tâm bạn có rượu hay không.

One kiss breaches the distance between friendship and love. – Khuyết danh

Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. – Khuyết danh

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về tình bạn” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: