Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng

Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence. – Pam Brown

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

He that speaks much, is much mistaken. – Benjamin Franklin

Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

Silence is the uttrinate eloquence of sorrow. – William Wrinter

Im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn.

I have often regretted my speech, never my silence. – Publilius Syrus

Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death. – Jean Jacques Rousseau

Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence. – Henri Frederic Amiel

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. – Aldous Huxley

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.

Xem thêm: Những câu nói hay về âm nhạc

I like the silent church before the service begins, better than any preaching. – Ralph Waldo Emerson

Tôi thích sự im lặng trong nhà thờ trước khi buổi lẽ bắt đầu hơn bất kỳ sự rao giảng nào.

Oppression can only survive through silence. – Khuyết danh

Sự áp bức chỉ tồn tại được nhờ sự im lặng.

Spiteful words can hurt your feelings but silence breaks your heart. – Khuyết danh

Lời nói ác ý khiến tình cảm tổn thương, nhưng sự im lặng làm trái tim tan vỡ.

He who does not understand your silence will probably not understand your words. – Elbert Hubbard

Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.

A man’s silence is wonderful to listen to. – Thomas Hardy

Sự im lặng của con người thật tuyệt vời khi ta lắng nghe.

Xem thêm: Những câu nói hay về lắng nghe

I have often regretted my speech, never my silence. – Khuyết danh

Tôi thường hối hận vì lời nói của mình, hiếm khi vì sự im lặng của mình.

Let us be silent, that we may hear the whispers of the gods. – Ralph Waldo Emerson

Hãy im lặng, và chúng ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của thánh thần.

Under all speech that is good for anything there lies a silence that is better, Silence is deep as Eternity; speech is shallow as Time. – Thomas Carlyle

Đằng sau mọi lời nói có ý nghĩa đều có sự im lặng tốt đẹp hơn, Sự im lặng sâu sắc như Vĩnh hằng, lời nói nông cạn như Thời gian.

Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness. – Samuel Beckett

Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.

Speech is human, silence is divine, yet also brutish and dead: therefore we must learn both arts. – Thomas Carlyle

Lời nói trần tục, sự im lặng thiêng liêng, nhưng cũng tàn bạo và chết chóc: vì thế chúng ta phải học cả hai.

Silence is the most perfect expression of scorn. – George Bernard Shaw

Sự im lặng là biểu hiện khinh miệt hoàn hảo nhất.

Choose silence of all virtues, for by it you hear other men’s imperfections, and conceal your own. – George Bernard Shaw

Hãy chọn sự im lặng trong tất cả mọi đức tính, bởi với nó bạn nghe được sự không hoàn hảo của người khác và che giấu được cho mình.

Silence is more eloquent than words. – Thomas Carlyle

Sự im lặng hùng biện hơn lời nói

Nothing strengthens authority so much as silence. – Leonardo da Vinci

Không gì củng cố cái uy hơn là sự im lặng.

It is unbearably painful for the soul to love silently. – Anna Akhmatova

Yêu trong im lặng đau đớn tới không thể chịu nổi đối với tâm hồn.

Wisdom is knowing when to share your wisdom and when to just keep quiet. – Katrina Mayer

Sáng suốt là biết được khi nào thì chia sẻ sự sáng suốt của mình và khi nào thì nên im lặng.

Silence has long been confused with neutrality… We are not sure that words can always save lives, but we know that silence can certainly kill. – James Orbinski

Từ lâu sự im lặng thường bị nhầm lẫn với thái độ trung lập… Chúng tôi không thể chắc chắn rằng ngôn từ luôn có thể cứu được sinh mạng, nhưng chúng tôi biết rằng sự im lặng chắc chắn có thể giết người.

I’d rather sit in silence for days than let my hurtful words echo in someone’s heart forever! – Khuyết danh

Tôi thà ngồi im lặng hàng ngày trời còn hơn để những lời khắc nghiệt vang vọng trong trái tim ai đó mãi mãi!

Say less. Enjoy the silence. – Katrina Mayer

Hãy nói ít đi. Tận hưởng sự im lặng.

Silence is more musical than any song. – Christina Rossetti

Sự im lặng du dương hơn bất kỳ bài hát nào.

Silence is also a form of speaking. – Herta Müller

Im lặng cũng là một hình thức lên tiếng.

Man goes into the noisy crowd to drown his own clamor of silence. – Rabindranath Tagore

Người ta đi vào đám đông ồn ào để nhấn chìm những ầm ĩ câm lặng của bản thân.

Only the person who is essentially capable of remaining silent is capable of speaking essentially. – Soren Kierkegaard

Chỉ người có khả năng giữ im lặng khi cần thiết mới có khả năng lên tiếng khi cần thiết.

Silence is worse; all truths that are kept silent become poisonous. – Friedrich Nietzsche

Sự im lặng tồi tệ hơn; mọi sự thật bị giữ im lặng đều trở thành độc dược.

Silence is a destination I visit as often as possible. – Katrina Mayer

Sự im lặng là một nơi mà tôi thường xuyên đến càng nhiều càng tốt.

I have only one friend, and that is echo. Why is it my friend? Because I love my sorrow, and echo does not take it away from me. I have only one confidant, and that is the silence of night. Why is it my confidant? Because it remains silent. – Soren Kierkegaard

Tôi chỉ có một người bạn, và đó là tiếng vọng. Tại sao nó lại là bạn của tôi? Vì tôi yêu nỗi buồn của mình, và tiếng vọng không cướp mất nó. Tôi chỉ có một người bạn tâm tình, và đó là sự im lặng của buổi đêm. Vì sao nó lại là bạn tâm tình của tôi? Vì nó sẽ mãi im lặng.

Silence is golden; sometimes its guilt. – Khuyết danh

Im lặng là vàng, nhưng đôi khi nó là tội lỗi.

The present state of the world and the whole of life is diseased. If I were a doctor and were asked for my advice, I should reply, ‘Create silence’. – Soren Kierkegaard

Tình trạng hiện tại của thế giới và tất cả cuộc sống là bệnh tật. Nếu tôi là bác sĩ và được hỏi lời khuyên, tôi sẽ trả lời, “Hãy tạo ra sự im lặng”.

Silence is one great art of conversation. – Marcus Tullius Cicero

Im lặng là một nghệ thuật trò chuyện tốt.

What is heard in silence is far more powerful than what can be said with any words. – Katrina Mayer

Điều nghe được trong im lặng hùng mạnh hơn nhiều bất cứ ngôn từ nào có thể nói.

Don’t talk unless you can improve the silence. – Jorge Luis Borges

Đừng nói trừ phi bạn có thể cải thiện sự im lặng.

I always had the deepest affection for people who carried sublime tears in their silences. – Virginia Woolf

Tôi luôn luôn ái mộ sâu sắc những người rơi những giọt lệ cao cả trong im lặng.

There comes a time when silence is betrayal. – Martin Luther King Jr.

Có những lúc mà im lặng là phản bội.

It’s better to be silent than to be a fool. – Harper Lee

Thà im lặng còn hơn làm tên ngốc.

Though silence is not necessarily an admission, it is not a denial, either. – Marcus Tullius Cicero

Dù sự im lặng không nhất thiết là tiếp nhận, nó cũng không nhất thiết là từ chối.

Silence may be as variously shaded as speech. – Edith Wharton

Sự im lặng cũng có thể có nhiều sắc thái như ngôn từ.

How much better is silence; the coffee cup, the table. How much better to sit by myself like the solitary sea-bird that opens its wings on the stake. Let me sit here for ever with bare things, this coffee cup, this knife, this fork, things in themselves, myself being myself. – Virginia Woolf

Sự im lặng thật tốt biết bao; tách cà phê, cái bàn. Thật tố biết bao khi ngồi một mình như con chim biển đơn độc duỗi cánh trên cột buồm. Cứ để tôi ngồi dây mãi với những thứ thứ giản đơn, tách cà phê này, con dao này, cái dĩa này, những thứ là chính chúng, tôi là chính tôi.

Quiet people have the loudest minds. – Stephen Hawking

Những người lặng lẽ có tâm trí ồn ào nhất.

The best answer to anger is silence. – Marcus Aurelius

Câu trả lời tốt nhất cho nỗi giận dữ là sự im lặng.

Too often the strong, silent man is silent only because he does not know what to say, and is reputed strong only because he has remained silent. – Winston Churchill

Nhiều khi người mạnh mẽ ít lời chỉ im lặng vì anh ta không biết phải nói gì, và được coi là mạnh mẽ bởi vì anh ta im lặng.

Wise men, when in doubt whether to speak or to keep quiet, give themselves the benefit of the doubt, and remain silent. – Napoleon Hill

Khi nghi ngờ không biết nên nói hay giữ im lặng, người sáng suốt chọn lấy lợi ích của sự nghi ngờ, và giữ im lặng.

History will have to record the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people. – Martin Luther King Jr.

Lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng bi kịch lớn nhất của thời kỳ chuyển dịch xã hội này không phải là tiếng la hét đinh tai của người xấu, mà là sự câm lặng kinh khủng của người tốt.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. – Martin Luther King Jr.

Cuộc sống của ta bắt đầu kết thúc vào ngày mà ta im lặng về những điều đáng giá.

It’s not the violence of the few that scares me, it’s the silence of the many. – Martin Luther King Jr.

Làm tôi sợ hãi không phải là bạo lực của số ít mà là sự câm lặng của số đông.

Sometimes silence can be the strongest and most compassionate answer. – Steve Maraboli

Đôi khi sự im lặng có thể là câu trả lời mạnh và cảm thông nhất.

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. – Martin Luther King Jr.

Đến cuối cùng, điều ta sẽ nhớ không phải là lời của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè.

The world suffers a lot. Not because the violence of bad people, but because of the silence of the good people. – Napoleon Bonaparte

Thế giới này khổ đau quằn quại. Không phải vì bạo lực từ kẻ xấu, mà vì sự im lặng của người tốt.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về sự im lặng” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: