Những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống 1

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập caption, châm ngôn, danh ngôn hay, những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống, tình yêu của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói Tiếng Anh về cuộc sống

Some people die at 25 and aren’t buried until 75. – Benjamin Franklin

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.

Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes. – Khuyết danh

Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.

The measure of life is not its duration, but its donation. – Peter Marshall

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

It is not length of life, but depth of life. – Ralph Waldo Emerson

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. – William James

Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

Xem thêm: Những câu nói hay về niềm tin

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – Helen Keller

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life. – Ralph Waldo Emerson

Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống.

You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing. – Henry Louis Mencken

Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.

One doesn’t recognize the really important moments in one’s life until it’s too late. – Agatha Christie

Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.

To live lightheartedly but not recklessly; to be gay without being boisterous; to be courageous without being bold; to show trust and cheerful resignation without fatalism – this is the art of living. – La Fontaine

Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; tin tưởng và vui vẻ cam chịu nhưng không theo thuyết định mệnh – đó là nghệ thuật sống.

The courage we desire and prize is not the courage to die decently, but to live manfully. – Thomas Carlyle

Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.

All life is an experiment. The more experiments you make the better. – Ralph Waldo Emerson

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

A persons gets out of life what he or she puts in it. – Khuyết danh

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

A persons gets out of life what he or she puts in it. – Khuyết danh

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living. – Henry David Thoreau

Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

You can only live once, but if you do it right, once is enough. – Khuyết danh

Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi.

Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents. – Charles Goodyear

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

The measure of life is not its duration but its donation. – Peter Marshall

Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

Is life worth living? It all depends on the liver. – William James

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.

Life resembles a novel more often than novels resemble life. – George Sand

Cuộc sống giống tiểu thuyết hơn là tiểu thuyết giống cuộc sống.

Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun. – Khuyết danh

Cuộc sống trên Trái đất có thể đắt, nhưng nó bao gồm một chuyến đi hàng năm miễn phí quanh Mặc trời.

Life is nothing without friendship. – Marcus Tullius Cicero

Cuộc sống chẳng là gì cả nếu không có tình bạn.

There is only one meaning of life: the act of living itself. – Erich Fromm

Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống.

Enjoy life. This is not a dress rehearsal. – Khuyết danh

Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. – Mark Twain

Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

My life is my message. – Mahatma Gandhi

Cuộc đời tôi là thông điệp của tôi.

There is no meaning to life except the meaning man gives his life by the unfolding of his powers. – Erich Fromm

Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cho cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân.

This life is worth living, we can say, since it is what we make it. – William James

Cuộc đời này đáng sống, ta có thể nói như vậy, bởi nó là điều mà chúng ta tạo nên.

Let life happen to you. Believe me: life is in the right, always. – Rainer Maria Rilke

Cứ để cuộc đời xảy đến với bạn. Tin tôi đi: Đời luôn đúng.

You can’t get out of life alive. – Les Brown

Bạn không thể thoát ly khỏi cuộc đời mà vẫn sống.

Life is the sum of all your choices. – Albert Camus

Cuộc sống là tổng của các lựa chọn.

We are born to live and experience life. – Jack Ma

Chúng ta sinh ra để sống và để trải nghiệm cuộc sống.

Xem thêm: Những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống

One of the secrets of life is that all that is really worth the doing is what we do for others. – Lewis Carroll

Một trong những bí mật của cuộc sống: tất cả những gì thực sự đáng làm đều là những gì ta làm vì người khác.

Life is and will ever remain an equation incapable of solution, but it contains certain known factors. – Nikola Tesla

Cuộc sống là và sẽ luôn là một phương trình không có lời giải, nhưng nó chứa đựng một số thừa số đã được biết.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình. Cuộc sống là tạo ra bản thân mình.

Our span of life is brief, but is long enough for us to live well and honestly. – Marcus Tullius Cicero

Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng đủ dài để sống tốt và chính trực.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene

Cuộc sống không phải là để chờ đợi cơn bão đi qua, cuộc sống là để học được cách khiêu vũ trong mưa.

While there’s life, there’s hope. – Marcus Tullius Cicero

Nơi nào có cuộc sống, nơi đó có hy vọng.

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. – Soren Kierkegaard

Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước.

Life itself is the most wonderful fairy tale. – Hans Christian Andersen

Chính cuộc đời là câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất.

When you are tough on yourself, life is inevitably easy. When you are easy on yourself, life will be inevitably difficult. – Zig Ziglar

Khi bạn nghiêm khắc với bản thân, cuộc sống tự nhiên sẽ dễ dàng. Khi bạn dễ dàng với bản thân, cuộc sống tự nhiên sẽ khó khăn.

Love your life. It’s the only one you have. – Katrina Mayer

Hãy yêu cuộc đời. Đó là cuộc đời duy nhất mà bạn có.

Life doesn’t always turn out the way you planned, but it always turns out the way it’s meant to be. – Katrina Mayer

Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như bạn muốn, nhưng nó luôn luôn diễn ra theo cách nó phải thế.

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.- Abraham Lincoln

Rốt cuộc thì, quan trọng không phải là những năm tháng trong đời, mà là cuộc đời trong những năm tháng ấy.

Life is not fair; get used to it. – Bill Gates

Cuộc sống không công bằng; hãy quen với điều đó đi.

Danh ngôn Tiếng Anh về cuộc sống và tình yêu

On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love. – Henry Drummond

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Life in abundance comes only through great love. – Elbert Hubbard

Cuộc sống phong phú chỉ hình thành từ tình yêu chứa chan.

Life and love are very precious when both are in full bloom. – Louisa May Alcott

Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.

Life is a constant oscillation between the sharp horns of dilemmas. – Henry Louis Mencken

Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Four things come not back: The spoken word, The sped arrow, The past life, The neglected opportunity. – Khuyết danh

Bốn điều không quay lại: lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống, cơ hội đã bỏ qua.

Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life. – Khuyết danh

Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.

Danh ngôn Tiếng Anh về cuộc sống vui

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. – John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khuyết danh

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot. – Charlie Chaplin

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.

Don’t take life to seriously, because you will never get out of it alive. – Khuyết danh

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng, bởi bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được đâu.

Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor. – William Cowper

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

Danh ngôn Tiếng Anh về cuộc sống tươi đẹp

Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise. – George Gershwin

Cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ngẫu hứng.

If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – Eleanor Roosevelt

Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. – Khuyết danh

Cuộc đời luôn cho bạn thêm một cơ hội. Nó gọi là Ngày mai.

Danh ngôn Tiếng Anh về cuộc sống hạnh phúc

Life is not about depending on others to make you happy. It’s about doing whatever makes YOURSELF happy. – Khuyết danh

Cuộc sống không phải là dựa dẫm chờ người khác làm bạn hạnh phúc. Cuộc sống là làm bất cứ điều gì khiến CHÍNH BẠN hạnh phúc.

Danh ngôn Tiếng Anh về cuộc sống buồn

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith. – Steve Jobs

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away. – William Cowper

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

The tragedy of life is what dies inside a man while he lives. – Albert Schweitzer

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

Life is made of ever so many partings welded together. – Charles Dickens

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau.

Life is painful, suffering is optional.- Sylvia Boorstein

Cuộc sống luôn đau đớn, thống khổ là do chọn lựa.

To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. – Friedrich Nietzsche

Sống là đau khổ, sống sót là tìm được ý nghĩa trong đau khổ.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: