Bài thơ “Chữ nho” của Tú Xương

Chữ nho

Nào có nghĩa gì cái chữ nho,
Ông nghè ông cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm thầy phán,
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò.

Tác giả: Tú Xương