Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ W thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ W có tất cả 128 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ W

 1. wage (n) /weiʤ/ tiền lương, tiền công
 2. waist (n) /weist/ eo, chỗ thắt lưng
 3. wait (v) /weit/ chờ đợi
 4. waiter, waitress (n) /’weitə/ người hầu bàn, người đợi, người trông chờ
 5. wake (up) (v) /weik/ thức dậy, tỉnh thức
 6. walk (v) (n) /wɔ:k/ đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo
 7. walking (n) /’wɔ:kiɳ/ sự đi, sự đi bộ
 8. wall (n) /wɔ:l/ tường, vách
 9. wallet (n) /’wolit/ cái ví
 10. wander (v) (n) /’wɔndə/ đi lang thang; sự đi lang thang
 11. want (v) /wɔnt/ muốn
 12. war (n) /wɔ:/ chiến tranh
 13. warm (adj) (v) /wɔ:m/ ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng
 14. warmth (n) /wɔ:mθ/ trạng thái ấm, sự ấm áp; hơi ấm
 15. warn (v) /wɔ:n/ báo cho biết, cảnh báo
 16. warning (n) /’wɔ:niɳ/ sự báo trước, lời cảnh báo
 17. wash (v) /wɒʃ , wɔʃ/ rửa, giặt
 18. washing (n) /’wɔʃiɳ/ sự tắm rửa, sự giặt
 19. waste (v) (n) , (adj) /weɪst/ lãng phí, uổng phí; vùng hoang vu, sa mạc; bỏ hoang
 20. watch (v) (n) /wɔtʃ/ nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng
 21. water (n) /’wɔ:tə/ nước
 22. wave (n) , (v) /weɪv/ sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng
 23. way (n) /wei/ đường, đường đi
 24. we pro(n) /wi:/ chúng tôi, chúng ta
 25. weak (adj) /wi:k/ yếu, yếu ớt
 26. weakness (n) /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối, yếu ớt
 27. wealth (n) /welθ/ sự giàu có, sự giàu sang
 28. weapon (n) /’wepən/ vũ khí
 29. wear (v) /weə/ mặc, mang, đeo
 30. weather (n) /’weθə/ thời tiết
 31. web (n) /wɛb/ mạng, lưới
 32. the Web (n)
 33. website (n) không gian liên tới với Internet
 34. wedding (n) /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới, hôn lễ
 35. Wednesday (n) (abbr. Wed., Weds.) /´wensdei/ thứ 4
 36. week (n) /wi:k/ tuần, tuần lễ
 37. weekend (n) /¸wi:k´end/ cuối tuần
 38. weekly (adj) /´wi:kli/ mỗi tuần một lần, hàng tuần
 39. weigh (v) /wei/ cân, cân nặng
 40. weight (n) /’weit/ trọng lượng
 41. welcome (v) (adj) (n) , exclamation /’welkʌm/ chào mừng, hoan nghênh
 42. well (adv)., (adj) exclamation /wel/ tốt, giỏi; ôi, may quá!
 43. as well (as) cũng, cũng như
 44. well known know
 45. west (n) , (adj) (adv) /west/ phía Tây, theo phía tây, về hướng tây
 46. western (adj) /’westn/ về phía tây, của phía tây
 47. wet (adj) /wɛt/ ướt, ẩm ướt
 48. what pro(n)det. /wʌt/ gì, thế nào
 49. whatever det., pro(n)/wɔt´evə/ bất cứ thứ gì, bất kể thứ gì
 50. wheel (n) /wil/ bánh xe
 51. when (adv)., pro(n) conj. /wen/ khi, lúc, vào lúc nào
 52. whenever conj. /wen’evə/ bất cứ lúc nào, lúc nào
 53. where (adv)., conj. /weər/ đâu, ở đâu; nơi mà
 54. whereas conj. /weə’ræz/ nhưng ngược lại, trong khi
 55. wherever conj. / weər’evə(r)/ ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu
 56. whether conj. /´weðə/ có..không; có… chăng; không biết có.. không
 57. which pro (n)det. /witʃ/ nào, bất cứ.. nào; ấy, đó
 58. while conj., (n) /wail/ trong lúc, trong khi; lúc, chốc, lát
 59. whilst conj. (especially BrE) /wailst/ trong lúc, trong khi
 60. whisper (v) (n) /´wispə/ nói thì thầm, xì xào; tiếng nói thì thầm, tiếng xì xào
 61. whistle (n) , (v) /wisl/ sự huýt sáo, sự thổi còi; huýt sáo, thổi còi
 62. white (adj) (n) /wai:t/ trắng; màu trắng
 63. who pro(n) /hu:/ ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
 64. whoever pro(n) /hu:’ev / ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai
 65. whole (adj) (n) /həʊl/ bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể
 66. whom pro(n) /hu:m/ ai, người nào; người mà
 67. whose det., pro(n) /hu:z/ của ai
 68. why (adv) /wai/ tại sao, vì sao
 69. wide (adj) /waid/ rộng, rộng lớn
 70. widely (adv) /´waidli/ nhiều, xa; rộng rãi
 71. width (n) /wɪdθ; wɪtθ/ tính chất rộng, bề rộng
 72. wife (n) /waif/ vợ
 73. wild (adj) /waɪld/ dại, hoang
 74. wildly (adv) /waɪldli/ dại, hoang
 75. will modal (v) (n) /wil/ sẽ; ý chí, ý định
 76. willing (adj) /´wiliη/ bằng lòng, vui lòng, muốn
 77. willingly (adv) /’wiliηli/ sẵn lòng, tự nguyện
 78. unwilling (adj) /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng, miễn cưỡng
 79. unwillingly (adv) /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng, miễn cưỡng
 80. willingness (n) /´wiliηnis/ sự bằng lòng, sự vui lòng
 81. win (v) /win/ chiếm, đọat, thu được
 82. winning (adj) /´winiη/ đang dành thắng lợi, thắng cuộc
 83. wind (v) /wind/ quấn lại, cuộn lại
 84. wind sth up lên dây, quấn, giải quyết
 85. wind (n) /wind/ gió
 86. window (n) /’windəʊ/ cửa sổ
 87. wine (n) /wain/ rượu, đồ uống
 88. wing (n) /wiη/ cánh, sự bay, sự cất cánh
 89. winner (n) /winər/ người thắng cuộc
 90. winter (n) /ˈwɪntər/ mùa đông
 91. wire (n) /waiə/ dây (kim loại)
 92. wise (adj) /waiz/ khôn ngoan, sáng suốt, thông thái
 93. wish (v) (n) /wi∫/ ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn
 94. with prep. /wið/ với, cùng
 95. withdraw (v) /wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ/ rút, rút khỏi, rút lui
 96. within prep. /wið´in/ trong vong thời gian, trong khoảng thời gian
 97. without prep. /wɪðˈaʊt , wɪθaʊt/ không, không có
 98. witness (n) , (v) /’witnis/ sự làm chứng, bằng chứng; chứng kiến, làm chứng
 99. woman (n) /’wʊmən/ đàn bà, phụ nữ
 100. wonder (v) /’wʌndə/ ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
 101. wonderful (adj) /´wʌndəful/ phi thường, khác thường, kỳ diệu, tuyệt vời
 102. wood (n) /wud/ gỗ
 103. wooden (adj) /´wudən/ làm bằng gỗ
 104. wool (n) /wul/ len
 105. word (n) /wə:d/ từ
 106. work (v) (n) /wɜ:k/ làm việc, sự làm việc
 107. working (adj) /´wə:kiη/ sự làm, sự làm việc
 108. worker (n) /’wə:kə/ người lao động
 109. world (n) /wɜ:ld/ thế giới
 110. worry (v) (n) /’wʌri/ lo lắng, suy nghĩ; sự lo lắng, suy nghĩ
 111. worrying (adj) /´wʌriiη/ gấy lo lắng, gây lo nghĩ
 112. worried (adj) /´wʌrid/ bồn chồn, lo nghĩ, tỏ ra lo lắng
 113. worse, worst bad xấu
 114. worship (n) , (v) /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ, sự tôn sùng; thờ, thờ phụng, tôn thờ
 115. worth (adj) /wɜrθ/ đáng giá, có giá trị
 116. would modal (v) /wud/
 117. wound (n) , (v) /waund/ vết thương, thương tích; làm bị thường, gây thương tích
 118. wounded (adj) /’wu:ndid/ bị thương
 119. wrap (v) /ræp/ gói, bọc, quấn
 120. wrapping (n) /’ræpiɳ/ vật bao bọc, vật quấn quanh
 121. wrist (n) /rist/ cổ tay
 122. write (v) /rait/ viết
 123. writing (n) /´raitiη/ sự viết
 124. written (adj) /’ritn/ viết ra, được thảo ra
 125. writer (n) /’raitə/ người viết
 126. wrong (adj) (adv) /rɔɳ/ sai
 127. go wrong mắc lỗi, sai lầm
 128. wrongly (adv) /´rɔηgli/ một cách bất công, không đúng

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ W

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ W” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

1.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x