Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ U thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ U có tất cả 77 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ U

 1. ugly (adj) /’ʌgli/ xấu xí, xấu xa
 2. ultimate (adj) /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng, sau cùng
 3. ultimately (adv) /´ʌltimətli/ cuối cùng, sau cùng
 4. umbrella (n) /ʌm’brelə/ ô, dù
 5. unable able /ʌn´eibl/ không thể, không có khẳ năng (# có thể)
 6. unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận
 7. uncertain certain /ʌn’sə:tn/ không chắc chắn, khôn biết rõ ràng
 8. uncle (n) /ʌηkl/ chú, bác
 9. uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện, không tiện lợi
 10. unconscious conscious /ʌn’kɔnʃəs/ bất tỉnh, ngất đi
 11. uncontrolled control /’ʌnkən’trould/ không bị kiềm chế, không bị kiểm tra
 12. under prep., (adv) /’ʌndə/ dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới
 13. underground (adj) (adv) /’ʌndəgraund/ dưới mặt đất, ngầm dưới đất; ngầm
 14. underneath prep., (adv) /¸ʌndə´ni:θ/ dưới, bên dưới
 15. understand (v) /ʌndə’stænd/ hiểu, nhận thức
 16. understanding (n) /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ, sự hiểu biết
 17. underwater (adj) (adv) /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
 18. underwear (n) /’ʌndəweə/ quần lót
 19. undo /ʌn´du:/ tháo, gỡ, xóa, hủy bỏ
 20. unemployed /¸ʌnim´plɔid/ không dùng, thất nghiệp
 21. unemployment /’Δnim’ploimзnt/ sự thất nghiệp, tình trạng thất nghiệp
 22. Unexpected / unexpectedly /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, đột ngột, gây ngạc nhiên
 23. Unfair / unfairly /ʌn´fɛə/ không đúng, không công bằng, gian lận
 24. unfortunate (adj) /Λnfo:’t∫әneit/ không may, rủi ro, bất hạnh
 25. unfortunately (adv) /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc, một cách không may
 26. unfriendly /ʌn´frendli/ đối địch, không thân thiện
 27. unhappiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn, nỗi buồn
 28. unhappy /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khổ sở
 29. uniform (n) , (adj) /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục; đều, giống nhau, đồng dạng
 30. unimportant /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng
 31. union (n) /’ju:njən/ liên hiệp, sự đoàn kết, sự hiệp nhất
 32. unique (adj) /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị
 33. unit (n) /’ju:nit/ đơn vị
 34. unite (v) /ju:´nait/ liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thân
 35. united (adj) /ju:’naitid/ liên minh, đoàn kết, chung, thống nhất
 36. universe (n) /’ju:nivə:s/ vũ trụ
 37. university (n) /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học
 38. unkind /ʌn´kaind/ không tử tế, không tốt
 39. unknown /’ʌn’noun/ không biết, không được nhận ra
 40. unless conj. /ʌn´les/ trừ phi, trừ khi, nếu không
 41. unlike /ʌn´laik/ không giống, khác
 42. unlikely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra, không chắc chắn; không có thực
 43. unload /ʌn´loud/ tháo, dỡ
 44. unlucky /ʌn´lʌki/ không gặp may, không may mắn
 45. unnecessary /ʌn’nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn
 46. unpleasant /ʌn’plezənt/ không dễ chịu, khó chịu
 47. unreasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý, vượt quá giới hạn của cái hợp lý
 48. unsteady /ʌn´stedi/ không đúng mực, không vững, không chắc
 49. unsuccessful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, không thành đạt
 50. untidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
 51. until (also till) conj., prep. /ʌn´til/ trước khi, cho đến khi
 52. Unusual / unusually /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường
 53. Unwilling / unwillingly /ʌn´wiliη/ không muốn, không có ý định
 54. up (adv)., prep. /Λp/ ở trên, lên trên, lên
 55. upon prep. /ə´pɔn/ trên, ở trên
 56. upper (adj) /´ʌpə/ cao hơn
 57. upset (v) (adj) /ʌpˈsɛt/ làm đổ, đánh đổ
 58. upsetting (adj) /ʌp´setiη/ tính đánh đổ, làm đổ
 59. upside down (adv) /´ʌp¸said/ lộn ngược
 60. upstairs (adv) (adj) (n) /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác, cư ngụ ở tầng gác; tầng trên, gác
 61. upwards (also upward especially in NAmE) (adv)
 62. upward (adj) /’ʌpwəd/ lên, hướng lên, đi lên
 63. urban (adj) /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố, khu vực
 64. urge (v) (n) /ə:dʒ/ thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc
 65. urgent (adj) /ˈɜrdʒənt/ gấp, khẩn cấp
 66. us pro (n) /ʌs/ chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
 67. use (v) (n) /ju:s/ sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
 68. used (adj) /ju:st/ đã dùng, đã sử dụng
 69. used to sth/to doing sth sử dụng cái gì, sử dụng để làm cái gì
 70. used to modal (v) đã quen dùng
 71. useful (adj) /´ju:sful/ hữu ích, giúp ích
 72. useless (adj) /’ju:slis/ vô ích, vô dụng
 73. user (n) /´ju:zə/ người dùng, người sử dụng
 74. usual (adj) /’ju:ʒl/ thông thường, thường dùng
 75. usually (adv) /’ju:ʒәli/ thường thường
 76. unusual (adj) /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường, đáng chú ý
 77. unusually (adv) /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ, khác thường

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ U

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ U” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x