Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T có tất cả 181 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ T

 1. table (n) /’teibl/ cái bàn
 2. tablet (n) /’tæblit/ tấm, bản, thẻ phiến
 3. tackle (v) (n) /’tækl/ or /’teikl/ giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ
 4. tail (n) /teil/ đuôi, đoạn cuối
 5. take (v) /teik/ sự cầm nắm, sự lấy
 6. take sth off cởi, bỏ cái gì, lấy đi cái gì
 7. take (sth) over chở, chuyển cái gì; tiếp quản, kế tục cái gì
 8. talk (v) (n) /tɔ:k/ nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
 9. tall (adj) /tɔ:l/ cao
 10. tank (n) /tæŋk/ thùng, két, bể
 11. tap (v) (n) . /tæp/ mở vòi, đóng vồi; vòi, khóa
 12. tape (n) /teip/ băng, băng ghi âm; dải, dây
 13. target (n) /’ta:git/ bia, mục tiêu, đích
 14. task (n) /tɑːsk/ nhiệm vụ, nghĩa vụ, bài tập, công tác, công việc
 15. taste (n) , (v) /teist/ vị, vị giác; nếm
 16. tax (n) , (v) /tæks/ thuế; đánh thuế
 17. taxi (n) /’tæksi/ xe tắc xi
 18. tea (n) /ti:/ cây chè, trà, chè
 19. teach (v) /ti:tʃ/ dạy
 20. teaching (n) /’ti:t∫iŋ/ sự dạy, công việc dạy học
 21. teacher (n) /’ti:t∫ə/ giáo viên
 22. team (n) /ti:m/ đội, nhóm
 23. tear ( NAmE ) (v) (n) /tiə/ xé, làm rắch; chỗ rách, miếng xe; nước mắt
 24. technical (adj) /’teknikl/ (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
 25. technique (n) /tek’ni:k/ kỹ sảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật
 26. technology (n) /tek’nɔlədʤi/ kỹ thuật học, công nghệ học
 27. telephone (also phone) (n) , (v) /´telefoun/ máy điện thoại, gọi điện thoại
 28. television (also TV) (n) /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình
 29. tell (v) /tel/ nói, nói với
 30. temperature (n) /´tempritʃə/ nhiệt độ
 31. temporary (adj) /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời, nhất thời
 32. temporarily (adv) /’tempзrзlti/ tạm
 33. tend (v) /tend/ trông nom, chăm sóc, giữ gìn, hầu hạ
 34. tendency (n) /ˈtɛndənsi/ xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng
 35. tension (n) /’tenʃn/ sự căng, độ căng, tình trạng căng
 36. tent (n) /tent/ lều, rạp
 37. term (n) /tɜ:m/ giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
 38. terrible (adj) /’terəbl/ khủng khiếp, ghê sợ
 39. terribly (adv) /’terəbli/ tồi tệ, không chịu nổi
 40. test (n) , (v) /test/ bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
 41. text (n) /tɛkst/ nguyên văn, bản văn, chủ đề, đề tì
 42. than prep., conj. /ðæn/ hơn
 43. thank (v) /θæŋk/ cám ơn
 44. thanks exclamation, (n) /’θæŋks/ sự cảm ơn, lời cảm ơn
 45. thank you exclamation, (n) cảm ơn bạn (ông bà, anh chị…)
 46. that det., pro (n)conj. /ðæt/ người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
 47. the definite article /ði:, ði, ðз/ cái, con, người, ấy này….
 48. theatre (BrE) (NAmE theater) (n) /ˈθiətər/ rạp hát, nhà hát
 49. their det. /ðea(r)/ của chúng, của chúng nó, của họ
 50. theirs pro(n) /ðeəz/ của chúng, của chúng nó, của họ
 51. them pro(n) /ðem/ chúng, chúng nó, họ
 52. theme (n) /θi:m/ đề tài, chủ đề
 53. themselves pro(n) /ðəm’selvz/ tự chúng, tự họ, tự
 54. then (adv) /ðen/ khi đó, lúc đó, tiếp đó
 55. theory (n) /’θiəri/ lý thuyết, học thuyết
 56. there (adv) /ðeз/ ở nơi đó, tại nơi đó
 57. therefore (adv) /’ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy, cho nên, vì thế
 58. they pro(n) /ðei/ chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
 59. thick (adj) /θik/ dày; đậm
 60. thickly (adv) /θikli/ dày; dày đặc; thành lớp dày
 61. thickness (n) /´θiknis/ tính chất dày, độ dày, bề dày
 62. thief (n) /θi:f/ kẻ trộm, kẻ cắp
 63. thin (adj) /θin/ mỏng, mảnh
 64. thing (n) /θiŋ/ cái, đồ, vật
 65. think (v) /θiŋk/ nghĩ, suy nghĩ
 66. thinking (n) /’θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ, ý nghĩ
 67. thirsty (adj) /´θə:sti/ khát, cảm thấy khát
 68. this det., pro(n) /ðis/ cái này, điều này, việc này
 69. thorough (adj) /’θʌrə/ cẩn thận, kỹ lưỡng
 70. thoroughly (adv) /’θʌrəli/ kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để
 71. though conj., (adv) /ðəʊ/ dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
 72. thought (n) /θɔ:t/ sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
 73. thread (n) /θred/ chỉ, sợi chỉ, sợi dây
 74. threat (n) /θrɛt/ sự đe dọa, lời đe dọa
 75. threaten (v) /’θretn/ dọa, đe dọa
 76. threatening (adj) /´θretəniη/ sự đe dọa, sự hăm dọa
 77. throat (n) /θrout/ cổ, cổ họng
 78. through prep., (adv) /θru:/ qua, xuyên qua
 79. throughout prep., (adv) /θru:’aut/ khắp, suốt
 80. throw (v) /θrou/ ném, vứt, quăng
 81. throw sth away ném đi, vứt đi, liệng đi
 82. thumb (n) /θʌm/ ngón tay cái
 83. Thursday (n) (abbr. Thur., Thurs.) /´θə:zdi/ thứ 5
 84. thus (adv) /ðʌs/ như vậy, như thế, do đó
 85. ticket (n) /’tikit/ vé
 86. tidy (adj) (v) /´taidi/ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; làm cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp
 87. untidy (adj) /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn
 88. tie (v) (n) /tai/ buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày
 89. tie sth up có quan hệ mật thiết, gắn chặt
 90. tight (adj) (adv) /tait/ kín, chặt, chật
 91. tightly (adv) /’taitli/ chặc chẽ, sít sao
 92. till until /til/ cho đến khi, tới lúc mà
 93. time (n) /taim/ thời gian, thì giờ
 94. timetable (n) (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc, thời gian biểu
 95. tin (n) /tɪn/ thiếc
 96. tiny (adj) /’taini/ rất nhỏ, nhỏ xíu
 97. tip (n) , (v) /tip/ đầu, mút, đỉnh, chóp; bịt đầu, lắp đầu vào
 98. tire (v) (BrE, NAmE), (n) (NAmE) (BrE tyre /’taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe
 99. tiring (adj) /´taiəriη/ sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
 100. tired (adj) /’taɪəd/ mệt, muốn ngủ, nhàm chán
 101. title (n) /ˈtaɪtl/ đầu đề, tiêu đề; tước vị, tư cách
 102. to prep., infinitive marker /tu:, tu, tз/ theo hướng, tới
 103. today (adv)., (n) /tə’dei/ vào ngày này; hôm nay, ngày nay
 104. toe (n) /tou/ ngón chân (người)
 105. together (adv) /tə’geðə/ cùng nhau, cùng với
 106. toilet (n) /´tɔilit/ nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt, ăn mặc, chải tóc…)
 107. tomato (n) /tə´ma:tou/ cà chua
 108. tomorrow (adv)., (n) /tə’mɔrou/ vào ngày mai; ngày mai
 109. ton (n) /tΔn/ tấn
 110. tone (n) /toun/ tiếng, giọng
 111. tongue (n) /tʌη/ lưỡi
 112. tonight (adv)., (n) /tə´nait/ vào đêm nay, vào tối nay; đêm nay, tối nay
 113. tonne (n) /tʌn/ tấn
 114. too (adv) /tu:/ cũng
 115. tool (n) /tu:l/ dụng cụ, đồ dùng
 116. tooth (n) /tu:θ/ răng
 117. top (n) , (adj) /tɒp/ chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
 118. topic (n) /ˈtɒpɪk/ đề tài, chủ đề
 119. total (adj) (n) /’toutl/ tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
 120. totally (adv) /toutli/ hoàn toàn
 121. touch (v) (n) /tʌtʃ/ sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
 122. tough (adj) /tʌf/chắc, bền, dai
 123. tour (n) , (v) /tuə/ cuộc đo du lịch, cuộc đi dạo, chuyến du lịch; đi du lịch
 124. tourist (n) /’tuərist/ khách du lịch
 125. towards (also toward especially in NAmE) prep. /tə´wɔ:dz/ theo hướng, về hướng
 126. towel (n) /taʊəl/ khăn tắm, khăn lau
 127. tower (n) /’tauə/ tháp
 128. town (n) /taun/ thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ
 129. toy (n) , (adj) /tɔi/ đồ chơi, đồ trang trí; thể loại đồ chơi
 130. trace (v) (n) /treis/ phát hiện, tìm thấy, vạch, chỉ ra, phác họa; dấu, vết, một chút
 131. track (n) /træk/ phần của đĩa; đường mòn, đường đua
 132. trade (n) , (v) /treid/ thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
 133. trading (n) /treidiη/ sự kinh doanh, việc mua bán
 134. tradition (n) /trə´diʃən/ truyền thống
 135. traditional (adj) /trə´diʃənəl/ theo truyền thống, theo lối cổ
 136. traditionally (adv) /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống, là truyền thống
 137. traffic (n) /’træfik/ sự đi lại, sự giao thông, sự chuyển động
 138. train (n) , (v) /trein/ xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
 139. training (n) /’trainiŋ/ sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự đào tạo
 140. transfer (v) (n) /’trænsfə:/ dời, di chuyển; sự di chuyển, sự dời chỗ
 141. transform (v) /træns’fɔ:m/ thay đổi, biến đổi
 142. translate (v) /træns´leit/ dịch, biên dịch, phiên dịch
 143. translation (n) /træns’leiʃn/ sự dịch
 144. transparent (adj) /træns´pærənt/ trong suốt; dễ hiểu, sáng sủa
 145. transport (n) (BrE) (NAmE transportation) /’trænspɔ:t/ sự vận chuyển, sự vận tải; phương tiện đi lại
 146. transport (v) (BrE, NAmE) chuyên chở, vận tải
 147. trap (n) , (v) /træp/ đồ đạc, hành lý; bẫy, cạm bãy; bẫy, giữ, chặn lại
 148. travel (v) (n) /’trævl/ đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
 149. traveller (BrE) (NAmE traveler) (n) /’trævlə/ người đi, lữ khách
 150. treat (v) /tri:t/ đối xử, đối đãi, cư xử
 151. treatment (n) /’tri:tmənt/ sự đối xử, sự cư xử
 152. tree (n) /tri:/ cây
 153. trend (n) /trend/ phương hướng, xu hướng, chiều hướng
 154. trial (n) /’traiəl/ sự thử nghiệm, cuộc thử nghiệm
 155. triangle (n) /´trai¸æηgl/ hình tam giác
 156. trick (n) , (v) /trik/ mưu mẹo, thủ đoạn, trò lừa gatj; lừa, lừa gạt
 157. trip (n) , (v) /trip/ cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
 158. tropical (adj) /´trɔpikəl/ nhiệt đới
 159. trouble (n) /’trʌbl/ điều lo lắng, điều muộn phiền
 160. trousers (n) (especially BrE) /´trauzə:z/ quần
 161. truck (n) (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi
 162. true (adj) /tru:/ đúng, thật
 163. truly (adv) /’tru:li/ đúng sự thật, đích thực, thực sự
 164. Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của…)
 165. trust (n) , (v) /trʌst/ niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác
 166. truth (n) /tru:θ/ sự thật
 167. try (v) /trai/ thử, cố gắng
 168. tube (n) /tju:b/ ống, tuýp
 169. Tuesday (n) (abbr. Tue., Tues.) /´tju:zdi/ thứ 3
 170. tune (n) , (v) /tun , tyun/ điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)
 171. tunnel (n) /’tʌnl/ đường hầm, hang
 172. turn (v) (n) /tə:n/ quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
 173. TV television vô tuyến truyền hình
 174. twice (adv) /twaɪs/ hai lần
 175. twin (n) , (adj) /twɪn/ sinh đôi, tạo thành cặp; cặp song sinh
 176. twist (v) (n) /twist/ xoắn, cuộn, quắn; sự xoắn, vòng xoắn
 177. twisted (adj) /twistid/ được xoắn, được cuộn
 178. type (n) , (v) /taip/ loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
 179. typical (adj) /´tipikəl/ tiêu biểu, điển hình, đặc trưng
 180. typically (adv) /´tipikəlli/ điển hình, tiêu biểu
 181. tyre (n) (BrE) (NAmE tire) /’taiз/ lốp, vỏ xe

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ T

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x