Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S có tất cả 423 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ S

 1. sack (n) (v) /sæk/ bào tải; đóng bao, bỏ vào bao
 2. sad (adj) /sæd/ buồn, buồn bã
 3. sadly (adv) /’sædli/ một cách buồn bã, đáng buồn là, không may mà
 4. sadness (n) /’sædnis/ sự buồn rầu, sự buồn bã
 5. safe (adj) /seif/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
 6. safely (adv) /seifli/ an toàn, chắc chắn, đáng tin
 7. safety (n) /’seifti/ sự an toàn, sự chắc chăn
 8. sail (v) (n) /seil/ đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
 9. sailing (n) /’seiliɳ/ sự đi thuyền
 10. sailor (n) /seilə/ thủy thủ
 11. salad (n) /’sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống
 12. salary (n) /ˈsæləri/ tiền lương
 13. sale (n) /seil/ việc bán hàng
 14. salt (n) /sɔ:lt/ muối
 15. salty (adj) /´sɔ:lti/ chứ vị muối, có muối, mặn
 16. same (adj) pro(n) /seim/ đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
 17. sample (n) /´sa:mpl/ mẫu, hàng mẫu
 18. sand (n) /sænd/ cát
 19. satisfaction (n) /,sætis’fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn, toại nguyện; sự trả nợ, bồi thường
 20. satisfy (v) /’sætisfai/ làm thỏa mãn, hài lòng; trả (nợ), chuộc tội
 21. satisfied (adj) /’sætisfaid/ cảm thấy hài lòng, vừa ý, thoả mãn
 22. satisfying (adj) /’sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn, làm thỏa mãn, làm vừa ý
 23. Saturday (n) (abbr. Sat.) /’sætədi/ thứ 7
 24. sauce (n) /sɔ:s/ nước xốt, nước chấm
 25. save (v) /seiv/ cứu, lưu
 26. saving (n) /´seiviη/ sự cứu, sự tiết kiệm
 27. say (v) /sei/ nói
 28. scale (n) /skeɪl/ vảy (cá..)
 29. scare (v) (n) /skɛə/ làm kinh hãi, sợ hãi, dọa; sự sợ hãi, sự kinh hoàng
 30. scared (adj) /skerd/ bị hoảng sợ, bị sợ hãi
 31. scene (n) /si:n/ cảnh, phong cảnh
 32. schedule (n) (v) /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc, bản liệt kê; lên thời khóa biểu, lên kế hoạch
 33. scheme (n) /ski:m/ sự sắp xếp, sự phối hợp; kế hoạch thực hiện; lược đồ, sơ đồ
 34. school (n) /sku:l/ đàn cá, bầy cá
 35. science (n) /’saiəns/ khoa học, khoa học tự nhiên
 36. scientific (adj) /,saiən’tifik/ (thuộc) khoa học, có tính khoa học
 37. scientist (n) /’saiəntist/ nhà khoa học
 38. scissors (n) /´sizəz/ cái kéo
 39. score (n) (v) /skɔ:/ điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm
 40. scratch (v) (n) /skrætʃ/ cào, làm xước da; sự cào, sự trầy xước da
 41. scream (v) (n) /skri:m/ gào thét, kêu lên; tiếng thét, tiếng kêu to
 42. screen (n) /skrin/ màn che, màn ảnh, màn hình; phim ảnh nói chung
 43. screw (n) (v) /skru:/ đinh vít, đinh ốc; bắt vít, bắt ốc
 44. sea (n) /si:/ biển
 45. seal (n) (v) /si:l/ hải cẩu; săn hải cẩu
 46. search (n) (v) /sə:t∫/ sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
 47. season (n) /´si:zən/ mùa
 48. seat (n) /si:t/ ghế, chỗ ngồi
 49. second det., ordinal number, (adv)., (n) /ˈsɛkənd/ thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
 50. secondary (adj) /´sekəndəri/ trung học, thứ yếu
 51. secret (adj) (n) /’si:krit/ bí mật; điều bí mật
 52. secretly (adv) /’si:kritli/ bí mật, riêng tư
 53. secretary (n) /’sekrətri/ thư ký
 54. section (n) /’sekʃn/ mục, phần
 55. sector (n) /ˈsɛktər/ khu vực, lĩnh vực
 56. secure (adj) (v) /si’kjuə/ chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh
 57. security (n) /siˈkiuəriti/ sự an toàn, sự an ninh
 58. see (v) /si:/ nhìn, nhìn thấy, quan sát
 59. seed (n) /sid/ hạt, hạt giống
 60. seek (v) /si:k/ tìm, tìm kiếm, theo đuổi
 61. seem linking (v) /si:m/ có vẻ như, dường như
 62. select (v) /si´lekt/ chọn lựa, chọn lọc
 63. selection (n) /si’lekʃn/ sự lựa chọn, sự chọc lọc
 64. self (n) /self/ bản thân mình
 65. self- combining form
 66. sell (v) /sel/ bán
 67. senate (n) /´senit/ thượng nghi viện, ban giám hiệu
 68. senator (n) /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ
 69. send (v) /send/ gửi, phái đi
 70. senior (adj) (n) /’si:niə/ nhiều tuổi hơn, dành cho trẻ em trên 11t; người lớn tuổi hơn, sinh viên năm cuối trường trung học, cao đẳng
 71. sense (n) /sens/ giác quan, tri giác, cảm giác
 72. sensible (adj) /’sensəbl/ có óc xét đoán; hiểu, nhận biết được
 73. sensitive (adj) /’sensitiv/ dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm
 74. sentence (n) /’sentəns/ câu
 75. separate (adj) (v) /’seprət/ khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
 76. separated (adj) /’seprətid/ ly thân
 77. separately (adv) /’seprətli/ không cùng nhau, thành người riêng, vật riêng
 78. separation (n) /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt, phân ly, sự chia tay, ly thân
 79. September (n) (abbr. Sept.) /sep´tembə/ tháng 9
 80. series (n) /ˈsɪəriz/ loạt, dãy, chuỗi
 81. serious (adj) /’siәriәs/ đứng đắn, nghiêm trang
 82. seriously (adv) /siəriəsli/ đứng đắn, nghiêm trang
 83. servant (n) /’sə:vənt/ người hầu, đầy tớ
 84. serve (v) /sɜ:v/ phục vụ, phụng sự
 85. service (n) /’sə:vis/ sự phục vụ, sự hầu hạ
 86. session (n) /’seʃn/ buổi họp, phiên họp, buổi, phiên
 87. set (n) (v) /set/ bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
 88. settle (v) /ˈsɛtl/ giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
 89. several det., pro(n) /’sevrəl/ vài
 90. severe (adj) /səˈvɪər/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
 91. severely (adv) /sə´virli/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
 92. sew (v) /soʊ/ may, khâu
 93. sewing (n) /´souiη/ sự khâu, sự may vá
 94. sex (n) /seks/ giới, giống
 95. sexual (adj) /’seksjuəl/ giới tính, các vấn đề sinh lý
 96. sexually (adv) /’sekSJli/ giới tính, các vấn đề sinh lý
 97. shade (n) /ʃeid/ bóng, bóng tối
 98. shadow (n) /ˈʃædəu/ bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
 99. shake (v) (n) /ʃeik/ rung, lắc, giũ; sự rung, sự lắc, sự giũ
 100. shall modal (v) /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ
 101. shallow (adj) /ʃælou/ nông, cạn
 102. shame (n) /ʃeɪm/ sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng
 103. shape (n) (v) /ʃeip/ hình, hình dạng, hình thù
 104. shaped (adj) /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ
 105. share (v) (n) /ʃeə/ đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
 106. sharp (adj) /ʃɑrp/ sắc, nhọn, bén
 107. sharply (adv) /ʃɑrpli/ sắc, nhọn, bén
 108. shave (v) /ʃeiv/ cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)
 109. she pro(n) /ʃi:/ nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy…
 110. sheep (n) /ʃi:p/ con cừu
 111. sheet (n) /ʃi:t/ chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
 112. shelf (n) /ʃɛlf/ kệ, ngăn, giá
 113. shell (n) /ʃɛl/ vỏ, mai; vẻ bề ngoài
 114. shelter (n) (v) /’ʃeltə/ sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ
 115. shift (v) (n) /ʃift/ đổi chỗ, dời chỗ, chuyển, giao; sự thay đổi, sự luân phiên
 116. shine (v) /ʃain/ chiếu sáng, tỏa sáng
 117. shiny (adj) /’∫aini/ sáng chói, bóng
 118. ship (n) /ʃɪp/ tàu, tàu thủy
 119. shirt (n) /ʃɜːt/ áo sơ mi
 120. shock (n) (v) /Sok/ sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng; chạm mạnh, va mạnh, gây sốc
 121. shocking (adj) /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn, tồi tệ, gây kích động
 122. shocked (adj) /Sok/ bị kích động, bị va chạm, bị sốc
 123. shoe (n) /ʃu:/ giày
 124. shoot (v) /ʃut/ vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra
 125. shooting (n) /’∫u:tiη/ sự bắn, sự phóng đi
 126. shop (n) (v) /ʃɔp/ cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ
 127. shopping (n) /’ʃɔpiɳ/ sự mua sắm
 128. short (adj) /ʃɔ:t/ ngắn, cụt
 129. shortly (adv) /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn, sớm
 130. shot (n) /ʃɔt/ đạn, viên đạn
 131. should modal (v) /ʃud, ʃəd, ʃd/ nên
 132. shoulder (n) /’ʃouldə/ vai
 133. shout (v) (n) /ʃaʊt/ hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
 134. show (v) (n) /ʃou/ biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
 135. shower (n) /´ʃouə/ vòi hoa sen, sự tắm vòi hoa sen
 136. shut (v) (adj) /ʃʌt/ đóng, khép, đậy; tính khép kín
 137. shy (adj) /ʃaɪ/ nhút nhát, e thẹn
 138. sick (adj) /sick/ ốm, đau, bệnh
 139. be sick (BrE) bị ốm
 140. feel sick (especially BrE) buồn nôn
 141. side (n) /said/ mặt, mặt phẳng
 142. sideways (adj) (adv) /´saidwə:dz/ ngang, từ một bên; sang bên
 143. sight (n) /sait/ cảnh đẹp; sự nhìn
 144. sign (n) (v) /sain/ dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu
 145. signal (n) (v) /’signəl/ dấu hiệu, tín hiệu; ra hiệu, báo hiệu
 146. signature (n) /ˈsɪgnətʃər , ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký
 147. significant (adj) /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa, quan trọng
 148. significantly (adv) /sig’nifikəntli/ đáng kể
 149. silence (n) /ˈsaɪləns/ sự im lặng, sự yên tĩnh
 150. silent (adj) /ˈsaɪlənt/ im lặng, yên tĩnh
 151. silk (n) /silk/ tơ (t.n+(n)tạo), chỉ, lụa
 152. silly (adj) /´sili/ ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại
 153. silver (n) (adj) /’silvə/ bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
 154. similar (adj) /´similə/ giống như, tương tự như
 155. similarly (adv) /´similəli/ tương tự, giống nhau
 156. simple (adj) /’simpl/ đơn, đơn giản, dễ dàng
 157. simply (adv) /´simpli/ một cách dễ dàng, giản dị
 158. since prep., conj., (adv) /sins/ từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
 159. sincere (adj) /sin´siə/ thật thà, thẳng thắng, chân thành
 160. sincerely (adv) /sin’siəli/ một cách chân thành
 161. Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh, chị.. (viết ở cuối thư)
 162. sing (v) /siɳ/ hát, ca hát
 163. singing (n) /´siηiη/ sự hát, tiếng hát
 164. singer (n) /´siηə/ ca sĩ
 165. single (adj) /’siɳgl/ đơn, đơn độc, đơn lẻ
 166. sink (v) /sɪŋk/ chìm, lún, đắm
 167. sir (n) /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài, Ông
 168. sister (n) /’sistə/ chị, em gái
 169. sit (v) /sit/ ngồi
 170. sit down ngồi xuống
 171. site (n) /sait/ chỗ, vị trí
 172. situation (n) /,sit∫u’ei∫n/ hoàn cảnh, địa thế, vị trí
 173. size (n) /saiz/ cỡ
 174. -sized /saizd/ đã được định cỡ
 175. skilful (BrE) (NAmE skillful) (adj) /´skilful/ tài giỏi, khéo tay
 176. skilfully (BrE) (NAmE skillfully) (adv) /´skilfulli/ tài giỏi, khéo tay
 177. skill (n) /skil/ kỹ năng, kỹ sảo
 178. skilled (adj) /skild/ có kỹ năng, có kỹ sảo, khẻo tay; có kinh nghiệm,, lành nghề
 179. skin (n) /skin/ da, vỏ
 180. skirt (n) /skɜːrt/ váy, đầm
 181. sky (n) /skaɪ/ trời, bầu trời
 182. sleep (v) (n) /sli:p/ ngủ; giấc ngủ
 183. sleeve (n) /sli:v/ tay áo, ống tay
 184. slice (n) (v) /slais/ miếng, lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng, lát mỏng
 185. slide (v) /slaid/ trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qua
 186. slight (adj) /slait/ mỏng manh, thon, gầy
 187. slightly (adv) /’slaitli/ mảnh khảnh, mỏng manh, yếu ớt
 188. slip (v) /slip/ trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
 189. slope (n) (v) /sloup/ dốc, đường dốc, độ dốc; nghiêng, dốc
 190. slow (adj) /slou/ chậm, chậm chạp
 191. slowly (adv) /’slouli/ một cách chậm chạp, chậm dần
 192. small (adj) /smɔ:l/ nhỏ, bé
 193. smart (adj) /sma:t/ mạnh, ác liệt
 194. smash (v) (n) /smæʃ/ đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh
 195. smell (v) (n) /smɛl/ ngửi; sự ngửi, khứu giác
 196. smile (v) (n) /smail/ cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
 197. smoke (n) (v) /smouk/ khói, hơi thuốc; hút thuốc, bốc khói, hơi
 198. smoking (n) /smoukiη/ sự hút thuốc
 199. smooth (adj) /smu:ð/ nhẵn, trơn, mượt mà
 200. smoothly (adv) /smu:ðli/ một cách êm ả, trôi chảy
 201. snake (n) /sneik/ con rắn; người nham hiểm, xảo trá
 202. snow (n) (v) /snou/ tuyết; tuyết rơi
 203. so (adv)., conj. /sou/ như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
 204. so that để, để cho, để mà
 205. soap (n) /soup/ xà phòng
 206. social (adj) /’sou∫l/ có tính xã hội
 207. socially (adv) /´souʃəli/ có tính xã hội
 208. society (n) /sə’saiəti/ xã hội
 209. sock (n) /sɔk/ tất ngăns, miếng lót giày
 210. soft (adj) /sɔft/ mềm, dẻo
 211. softly (adv) /sɔftli/ một cách mềm dẻo
 212. software (n) /’sɔfweз/ phần mềm (m.tính)
 213. soil (n) /sɔɪl/ đất trồng; vết bẩn
 214. soldier (n) /’souldʤə/ lính, quân nhân
 215. solid (adj) (n) /’sɔlid/ rắn; thể rắn, chất rắnh
 216. solution (n) /sə’lu:ʃn/ sự giải quyết, giải pháp
 217. solve (v) /sɔlv/ giải, giải thích, giải quyết
 218. some det., pro(n) /sʌm/ or /səm/ một it, một vài
 219. somebody (also someone) pro(n) /’sʌmbədi/ người nào đó
 220. somehow (adv) /´sʌm¸hau/ không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác
 221. something pro(n) /’sʌmθiɳ/ một điều gì đó, một việc gì đó, một cái gì đó
 222. sometimes (adv) /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng, đôi khi
 223. somewhat (adv) /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó, hơi, một chút
 224. somewhere (adv) /’sʌmweə/ nơi nào đó. đâu đó
 225. son (n) /sʌn/ con trai
 226. song (n) /sɔɳ/ bài hát
 227. soon (adv) /su:n/ sớm, chẳng bao lâu nữa
 228. as soon as ngay khi
 229. sore (adj) /sɔr , soʊr/ đau, nhức
 230. sorry (adj) /’sɔri/ xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn
 231. sort (n) (v) /sɔ:t/ thứ, hạng loại; lựa chọn, sắp xếp, phân loại
 232. soul (n) /soʊl/ tâm hồn, tâm trí, linh hồn
 233. sound (n) (v) /sound/ âm thanh; nghe
 234. soup (n) /su:p/ xúp, canh, cháo
 235. sour (adj) /’sauə/ chua, có vị giấm
 236. source (n) /sɔ:s/ nguồn
 237. south (n)(adj) (adv) /sauθ/ phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
 238. southern (adj) /´sʌðən/ thuộc phương Nam
 239. space (n) /speis/ khoảng trống, khoảng cách
 240. spare (adj) (n) /speə/ thừa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòng
 241. speak (v) /spi:k/ nói
 242. spoken (adj) /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó
 243. speaker (n) /ˈspikər/ người nói, người diễn thuyết
 244. special (adj) /’speʃəl/ đặc biệt, riêng biệt
 245. specially (adv) /´speʃəli/ đặc biệt, riêng biệt
 246. specialist (n) /’spesʃlist/ chuyên gia, chuyên viên
 247. specific (adj) /spi’sifik/ đặc trưng, riêng biệt
 248. specifically (adv) /spi’sifikəli/ đặc trưng, riêng biệt
 249. speech (n) /spi:tʃ/ sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
 250. speed (n) /spi:d/ tốc độ, vận tốc
 251. spell (v) (n) /spel/ đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
 252. spelling (n) /´speliη/ sự viết chính tả
 253. spend (v) /spɛnd/ tiêu, xài
 254. spice (n) /spais/ gia vị
 255. spicy (adj) /´spaisi/ có gia vị
 256. spider (n) /´spaidə/ con nhện
 257. spin (v) /spin/ quay, quay tròn
 258. spirit (n) /ˈspɪrɪt/ tinh thần, tâm hồn, linh hồn
 259. spiritual (adj) /’spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần, linh hồn
 260. spite (n)/spait/ sự giận, sự hận thù; in spite of : mặc dù, bất chấp
 261. split (v) (n) /split/ chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra
 262. spoil (v) /spɔil/ cướp, cướp đọat
 263. spoon (n) /spu:n/ cái thìa
 264. sport (n) /spɔ:t/ thể thao
 265. spot (n) /spɔt/ dấu, đốm, vết
 266. spray (n) (v) /spreɪ/ máy, ống, bình phụt, bơm, phun; bơm, phun, xịt
 267. spread (v) /spred/ trải, căng ra, bày ra; truyền bá
 268. spring (n) /sprɪŋ/ mùa xuân
 269. square (adj) (n) /skweə/ vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
 270. squeeze (v) (n) /skwi:z/ ép, vắt, xiết; sự ép, sự vắt, sự xiết
 271. stable (adj) (n) /steibl/ ổn định, bình tĩnh, vững vàng; chuồng ngưa
 272. staff (n) /sta:f / gậy
 273. stage (n) /steɪdʒ/ tầng, bệ
 274. stair (n) /steə/ bậc thang
 275. stamp (n) (v) /stæmp/ tem; dán tem
 276. stand (v) (n) /stænd/ đứng, sự đứng
 277. stand up đứng đậy
 278. standard (n) (adj) /’stændəd/ tiêu chuẩn, chuẩn, mãu; làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn
 279. star (n) (v) /stɑ:/ ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
 280. stare (v) (n) /’steә(r)/ nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm
 281. start (v) (n) /stɑ:t/ bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
 282. state (n)(adj) (v) /steit/ nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
 283. statement (n) /’steitmənt/ sự bày tỏ, sự phát biểu; sự tuyên bố, sự trình bày
 284. station (n) /’steiʃn/ trạm, điểm, đồn
 285. statue (n) /’stæt∫u:/ tượng
 286. status (n) /ˈsteɪtəs , ˈstætəs/ tình trạng
 287. stay (v) (n) /stei/ ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
 288. steady (adj) /’stedi/ vững chắc, vững vàng, kiến định
 289. steadily (adv) /’stedili/ vững chắc, vững vàng, kiên định
 290. unsteady (adj) /ʌn´stedi/ không chắc, không ổn định
 291. steal (v) /sti:l/ ăn cắp, ăn trộm
 292. steam (n) /stim/ hơi nước
 293. steel (n) /sti:l/ thép, ngành thép
 294. steep (adj) /sti:p/ dốc, dốc đứng
 295. steeply (adv) /’sti:pli/ dốc, cheo leo
 296. steer (v) /stiə/ lái (tàu, ô tô…)
 297. step (n) (v) /step/ bước; bước, bước đi
 298. stick (v) (n) /stick/ đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
 299. stick out (for) đòi, đạt được cái gì
 300. sticky (adj) /’stiki/ dính, nhớt
 301. stiff (adj) /stif/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
 302. stiffly (adv) /’stifli/ cứng, cứng rắn, kiên quyết
 303. still (adv)., (adj) /stil/ đứng yên; vẫn, vẫn còn
 304. sting (v) (n) /stiɳ/ châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..
 305. stir (v) /stə:/ khuấy, đảo
 306. stock (n) /stə:/ kho sự trữ, hàng dự trữ, vốn
 307. stomach (n) /ˈstʌmək/ dạ dày
 308. stone (n) /stoun/ đá
 309. stop (v) (n) /stɔp/ dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
 310. store (n) (v) /stɔ:/ cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
 311. storm (n) /stɔ:m/ cơn giông, bão
 312. story (n) /’stɔ:ri/ chuyện, câu chuyện
 313. stove (n) /stouv/ bếp lò, lò sưởi
 314. straight (adv)., (adj) /streɪt/ thẳng, không cong
 315. strain (n) /strein/ sự căng thẳng, sự căng
 316. strange (adj) /streindʤ/ xa lạ, chưa quen
 317. strangely (adv) /streindʤli/ lạ, xa lạ, chưa quen
 318. stranger (n) /’streinʤə/ người lạ
 319. strategy (n) /’strætəʤɪ/ chiến lược
 320. stream (n) /stri:m/ dòng suối
 321. street (n) /stri:t/ phố, đườmg phố
 322. strength (n) /’streɳθ/ sức mạnh, sức khỏe
 323. stress (n) (v) sự căng thẳng; căng thẳng, ép, làm căng
 324. stressed (adj) /strest/ bị căng thẳng, bị ép, bị căng
 325. stretch (v) /strɛtʃ/ căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
 326. strict (adj) /strikt/ nghiêm khắc, chặt chẽ,, khắt khe
 327. strictly (adv) /striktli/ một cách nghiêm khắc
 328. strike (v) (n) /straik/ đánh, đập, bãi công, đình công; cuộc bãi công, cuộc đình công
 329. striking (adj) /’straikiɳ/ nổi bật, gây ấn tượng
 330. string (n) /strɪŋ/ dây, sợi dây
 331. strip (v) (n) /strip/ cởi, lột (quần áo); sự cởi quần áo
 332. stripe (n) /straɪp/ sọc, vằn, viền
 333. striped (adj) /straipt/ có sọc, có vằn
 334. stroke (n) (v) /strouk/ cú đánh, cú đòn; cái vuốt ve, sự vuốt ve; vuốt ve
 335. strong (adj) /strɔŋ , strɒŋ/ khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
 336. strongly (adv) /strɔŋli/ khỏe, chắc chắn
 337. structure (n) /’strʌkt∫ə/ kết cấu, cấu trúc
 338. struggle (v) (n) /’strʌg(ә)l/ đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
 339. student (n) /’stju:dnt/ sinh viên
 340. studio (n) /´stju:diou/ xưởng phim, trường quay; phòng thu
 341. study (n) (v) /’stʌdi/ sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
 342. stuff (n) /stʌf/ chất liệu, chất
 343. stupid (adj) /ˈstupɪd , ˈstyupɪd/ ngu ngốc, ngu đần, ngớ ngẩn
 344. style (n) /stail/ phong cách, kiểu, mẫu, loại
 345. subject (n) /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề, đề tài; chủ ngữ
 346. substance (n) /’sʌbstəns/ chất liệu; bản chất; nội dung
 347. substantial (adj) /səb´stænʃəl/ thực tế, đáng kể, quan trọng
 348. substantially (adv) /səb´stænʃəli/ về thực chất, về căn bản
 349. substitute (n) (v) /´sʌbsti¸tju:t/ người, vật thay thế; thay thế
 350. succeed (v) /sәk’si:d/ nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị
 351. success (n) /sәk’si:d/ sự thành công,, sự thành đạt
 352. successful (adj) /səkˈsɛsfəl/ thành công, thắng lợi, thành đạt
 353. successfully (adv) /səkˈsɛsfəlli/ thành công, thắng lợi, thành đạt
 354. unsuccessful (adj) /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, thất bại
 355. such det., pro(n) /sʌtʃ/ như thế, như vậy, như là
 356. such as đến nỗi, đến mức
 357. suck (v) /sʌk/ bú, hút; hấp thụ, tiếp thu
 358. sudden (adj) /’sʌdn/ thình lình, đột ngột
 359. suddenly (adv) /’sʌdnli/ thình lình, đột ngột
 360. suffer (v) /’sΛfә(r)/ chịu đựng, chịu thiệt hại, đau khổ
 361. suffering (n) /’sΛfәriŋ/ sự đau đớn, sự đau khổ
 362. sufficient (adj) /sə’fi∫nt/ (+ for) đủ, thích đáng
 363. sufficiently (adv) /sə’fiʃəntli/ đủ, thích đáng
 364. sugar (n) /’ʃugə/ đường
 365. suggest (v) /sə’dʤest/ đề nghị, đề xuất; gợi
 366. suggestion (n) /sə’dʤestʃn/ sự đề nghị, sự đề xuất, sự khêu gợi
 367. suit (n) (v) /su:t/ bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với
 368. suited (adj) /´su:tid/ hợp, phù hợp, thích hợp với
 369. suitable (adj) /´su:təbl/ hợp, phù hợp, thích hợp với
 370. suitcase (n) /´su:t¸keis/ va li
 371. sum (n) /sʌm/ tổng, toàn bộ
 372. summary (n) /ˈsʌməri/ bản tóm tắt
 373. summer (n) /ˈsʌmər/ mùa hè
 374. sun (n) /sʌn/ mặt trời
 375. Sunday (n) (abbr. Su(n)) /´sʌndi/ Chủ nhật
 376. superior (adj) /su:’piәriә(r)/ cao, chất lượng cao
 377. supermarket (n) /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị
 378. supply (n) (v) /sə’plai/ sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế
 379. support (n) (v) /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ
 380. supporter (n) /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ; người cổ vũ, người ủng hộ
 381. suppose (v) /sә’pәƱz/ cho rằng, tin rằng, nghĩ rằng
 382. sure (adj) (adv) /ʃuə/ chắc chắn, xác thực
 383. make sure chắc chắn, làm cho chắc chắn
 384. surely (adv) /´ʃuəli/ chắc chắn
 385. surface (n) /ˈsɜrfɪs/ mặt, bề mặt
 386. surname (n) (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ
 387. surprise (n) (v) /sə’praiz/ sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
 388. surprising (adj) /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
 389. surprisingly (adv) /sə’praiziηli/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ
 390. surprised (adj) /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at)
 391. surround (v) /sә’raƱnd/ vây quanh, bao quanh
 392. surrounding (adj) /sə.ˈrɑʊ(n)diɳ/ sự vây quanh, sự bao quanh
 393. surroundings (n) /sə´raundiηz/ vùng xung quanh, môi trường xung quanh
 394. survey (n) (v) /’sə:vei/ sự nhìn chung, sự khảo sát; quan sát, nhìn chung, khảo sát, nghiên cứu
 395. survive (v) /sə’vaivə/ sống lâu hơn, tiếp tục sống, sống sót
 396. suspect (v) (n) /səs´pekt/ nghi ngờ, hoài nghi; người khả nghi, người bị tình nghi
 397. suspicion (n) /səs’pi∫n/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực
 398. suspicious (adj) /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ, tỏ ra nghi ngờ, khả nghi
 399. swallow (v) /’swɔlou/ nuốt, nuốt chửng
 400. swear (v) /sweə/ chửi rủa, nguyền rủa; thề, hứa
 401. swearing (n) lời thề, lời nguyền rủa, lời thề hứa
 402. sweat (n) (v) /swet/ mồ hôi; đổ mồ hôi
 403. sweater (n) /’swetз/ người ra mồ hôi,, kẻ bóc lột lao động
 404. sweep (v) /swi:p/ quét
 405. sweet (adj) (n) /swi:t/ ngọt, có vị ngọt; sự ngọt bùi, đồ ngọt
 406. swell (v) /swel/ phồng, sưng lên
 407. swelling (n) /´sweliη/ sự sưng lên, sự phồng ra
 408. swollen (adj) /´swoulən/ sưng phồng, phình căng
 409. swim (v) /swim/ bơi lội
 410. swimming (n) /´swimiη/ sự bơi lội
 411. swimming pool (n) bể nước
 412. swing (n) , (v) /swiŋ/ sự đu đưa, lúc lắc; đánh đu, đu đưa, lúc lắc
 413. switch (n) , (v) /switʃ/ công tắc, roi; tắt, bật, đánh bằng gậy, roi
 414. switch sth off ngắt điện
 415. switch sth on bật điện
 416. swollen swell (v) /´swoulən/ /swel/ phồng lên, sưng lên
 417. symbol (n) /simbl/ biểu tượng, ký hiệu
 418. sympathetic (adj) /¸simpə´θetik/ đồng cảm, đáng mến, dễ thương
 419. sympathy (n) /´simpəθi/ sự đồng cảm, sự đồng ý
 420. system (n) /’sistim/ hệ thống, chế độ

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ S

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x