Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ R thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ R có tất cả 193 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ R

 1. race (n) (v) /reis/ loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
 2. racing (n) /´reisiη/ cuộc đua
 3. radio (n) /´reidiou/ sóng vô tuyến, radio
 4. rail (n) /reil/ đường ray
 5. railway (BrE) (NAmE railroad) (n) /’reilwei/ đường sắt
 6. rain (n) (v) /rein/ mưa, cơn mưa; mưa
 7. raise (v) /reiz/ nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
 8. range (n) /reɪndʒ/ dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ
 9. rank (n) (v) /ræɳk/ hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy
 10. rapid (adj) /’ræpid/ nhanh, nhanh chóng
 11. rapidly (adv) / ‘ræpidli / nhanh, nhanh chóng
 12. rare (adj) /reə/ hiếm, ít
 13. rarely (adv) /’reзli/ hiếm khi, ít khi
 14. rate (n) (v) /reit/ tỷ lệ, tốc độ
 15. rather (adv) /’rɑ:ðə/ thà.. còn hơn, thích… hơn
 16. rather than hơn là
 17. raw (adj) /rɔ:/ sống (# chín), thô, còn nguyên chất
 18. re- prefix
 19. reach (v) /ri:tʃ/ đến, đi đến, tới
 20. react (v) /ri´ækt/ tác động trở lại, phản ứng
 21. reaction (n) /ri:’ækʃn/ sự phản ứng; sự phản tác dụng
 22. read (v) /ri:d/ đọc
 23. reading (n) /´ri:diη/ sự đọc
 24. reader (n) /´ri:də/ người đọc, độc giả
 25. ready (adj) /’redi/ sẵn sàng
 26. real (adj) /riəl/ thực, thực tế, có thật
 27. really (adv) /’riəli/ thực, thực ra, thực sự
 28. realistic (adj) /ri:ə’listik; BrE also riə-/ hiện thực
 29. reality (n) /ri:’æliti/ sự thật, thực tế, thực tại
 30. realize (BrE also -ise) (v) /’riәlaiz/ thực hiện, thực hành
 31. rear (n) (adj) /rɪər/ phía sau; ở đằng sau, ở đằng sau
 32. reason (n) /’ri:zn/ lý do, lý lẽ
 33. reasonable (adj) /´ri:zənəbl/ có lý, hợp lý
 34. reasonably (adv) /´ri:zənəblli/ hợp lý
 35. unreasonable (adj) /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý
 36. recall (v) /ri´kɔ:l/ gọi về, triệu hồi; nhặc lại, gợi lại
 37. receipt (n) /ri´si:t/ công thức; đơn thuốc
 38. receive (v) /ri’si:v/ nhận, lĩnh, thu
 39. recent (adj) /´ri:sənt/ gần đây, mới đây
 40. recently (adv) /´ri:səntli/ gần đây, mới đây
 41. reception (n) /ri’sep∫n/ sự nhận, sự tiếp nhận, sự đón tiếp
 42. reckon (v) /’rekən/ tính, đếm
 43. recognition (n) /,rekəg’niʃn/ sự công nhận, sự thừa nhận
 44. recognize (BrE also -ise) (v) /’rekəgnaiz/ nhận ra, nhận diện; công nhận, thừa nhận
 45. recommend (v) /rekə’mend/ giới thiệu, tiến cử; đề nghị, khuyên bảo
 46. record (n) (v) /´rekɔ:d/ bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
 47. recording (n) /ri´kɔ:diη/ sự ghi, sự thu âm
 48. recover (v) /’ri:’kʌvə/ lấy lại, giành lại
 49. red (adj) (n) /red/ đỏ; màu đỏ
 50. reduce (v) /ri’dju:s/ giảm, giảm bớt
 51. reduction (n) /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá, sự hạ giá
 52. refer to (v) xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đến
 53. reference (n) /’refərəns/ sự tham khảo, hỏi ýe kiến
 54. reflect (v) /ri’flekt/ phản chiếu, phản hồi, phản ánh
 55. reform (v) (n) /ri´fɔ:m/ cải cách, cải thiện, cải tạo; sự cải cách, sự cải thiện, cải tạo
 56. refrigerator (n) /ri’fridЗзreitз/ tủ lạnh
 57. refusal (n) /ri´fju:zl/ sự từ chối, sự khước từ
 58. refuse (v) /rɪˈfyuz/ từ chối, khước từ
 59. regard (v) (n) /ri’gɑ:d/ nhìn, đánh giá; cái nhìn, sự quan tâm, sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư)
 60. regarding prep. /ri´ga:diη/ về, về việc, đối với (vấn đề…)
 61. region (n) /’ri:dʒən/ vùng, miền
 62. regional (adj) /ˈridʒənl/ vùng, địa phương
 63. register (v) (n) /’redʤistə/ đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi
 64. regret (v) (n) /ri’gret/ đáng tiếc, hối tiếc; lòng thương tiếc, sự hối tiếc
 65. regular (adj) /’rəgjulə/ thường xuyên, đều đặn
 66. regularly (adv) /´regjuləli/ đều đặn, thường xuyên
 67. regulation (n) /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh, điều lệ, quy tắc
 68. reject (v) /’ri:ʤekt/ không chấp nhận, loại bỏ, bác bỏ
 69. relate (v) /ri’leit/ kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan
 70. related (to) (adj) /ri’leitid/ có liên quan, có quan hệ với ai, cái gì
 71. relation (n) /ri’leiʃn/ mối quan hệ, sự liên quan, liên lạc
 72. relationship (n) /ri’lei∫әn∫ip/ mối quan hệ, mối liên lạc
 73. relative (adj) (n) /’relətiv/ có liên quan đến; người có họ, đại từ quan hệ
 74. relatively (adv) /’relətivli/ có liên quan, có quan hệ
 75. relax (v) /ri´læks/ giải trí, nghỉ ngơi
 76. relaxed (adj) /ri´lækst/ thanh thản, thoải mái
 77. relaxing (adj) /ri’læksiɳ/ làm giảm, bớt căng thẳng
 78. release (v) (n) /ri’li:s/ làm nhẹ, bớt, thả, phóng thích, phát hành; sự giải thoát, thoát khỏi, sự thả, phóng thích, sự phát hành
 79. relevant (adj) /´reləvənt/ thích hợp, có liên quan
 80. relief (n) /ri’li:f/ sự giảm nhẹ, sự làm cho khuây khỏa; sự trợ cấo; sự đền bù
 81. religion (n) /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo
 82. religious (adj) /ri’lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo
 83. rely on (v) /ri´lai/ tin vào, tin cậy, tin tưởng vào
 84. remain (v) /riˈmein/ còn lại, vẫn còn như cũ
 85. remaining (adj) /ri´meiniη/ còn lại
 86. remains (n) /re’meins/ đồ thừa, cái còn lại
 87. remark (n) (v) /ri’mɑ:k/ sự nhận xét, phê bình, sự để ý, chú ý; nhận xét, phê bình, để ý, chú ý
 88. remarkable (adj) /ri’ma:kәb(ә)l/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
 89. remarkably (adv) /ri’ma:kәb(ә)li/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
 90. remember (v) /rɪˈmɛmbər/ nhớ, nhớ lại
 91. remind (v) /riˈmaind/ nhắc nhở, gợi nhớ
 92. remote (adj) /ri’mout/ xa, xa xôi, xa cách
 93. removal (n) /ri’mu:vəl/ viêc di chuyển, việc dọn nhà, dời đi
 94. remove (v) /ri’mu:v/ dời đi, di chuyển
 95. rent (n) (v) /rent/ sự thuê mướn; cho thuê, thuê
 96. rented (adj) /rentid/ được thuê, được mướn
 97. repair (v) (n) /ri’peə/ sửa chữa, chỉnh tu; sự sửa chữa, sự chỉnh tu
 98. repeat (v) /ri’pi:t/ /ri’pi:t/ nhắc lại, lặp lại
 99. repeated (adj) /ri´pi:tid/ được nhắc lại, được lặp lại
 100. repeatedly (adv) /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần
 101. replace (v) /rɪpleɪs/ thay thế
 102. reply (n) (v) /ri’plai/ sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm
 103. report (v) (n) /ri’pɔ:t/ báo cáo, tường trình; bản báo cáo, bản tường trình
 104. represent (v) /repri’zent/ miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt
 105. representative (n) (adj) /,repri’zentətiv/ điều tiêu biểu, tượng trưng, mẫu; miêu tả, biểu hiện, đại diện, tượng trưng
 106. reproduce (v) /,ri:prə’dju:s/ tái sản xuất
 107. reputation (n) /,repju:’teiʃn/ sự nổi tiếng, nổi danh
 108. request (n) (v) /ri’kwest/ lời thỉnh cầu, lời đề nghị, yêu cầu; thỉnh cầu, đề nghị, yêu cầu
 109. require (v) /ri’kwaiə(r)/ đòi hỏi, yêu cầu, quy định
 110. requirement (n) /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu, sự đòi hỏi; luật lệ, thủ tục
 111. rescue (v) (n) /´reskju:/ giải thoát, cứu nguy; sự giải thoát, sự cứu nguy
 112. research (n) /ri’sз:tʃ/ sự nghiên cứu
 113. reservation (n) /rez.əveɪ.ʃən/ sự hạn chế, điều kiện hạn chế
 114. reserve (v) (n) /ri’zЗ:v/ dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước; sự dự trữ, sự để dành, sự đặt trước, sự đăng ký trước
 115. resident (n) (adj) /’rezidənt/ người sinh sống, trú ngụ, khách trọ; có nhà ở, cư trú, thường trú
 116. resist (v) /ri’zist/ chống lại, phản đổi, kháng cự
 117. resistance (n) /ri´zistəns/ sự chống lại, sự phản đối, sự kháng cự
 118. resolve (v) /ri’zɔlv/ quyết định, kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề, khó khă(n).)
 119. resort (n) /ri´zɔ:t/ kế sách, phương kế
 120. resource (n) /ri’so:s/ tài nguyên; kế sách, thủ đoạn
 121. respect (n) (v) /riˈspekt/ sự kính trọng, sự lễ phép; tôn trọng, kính trọng, khâm phục
 122. respond (v) /ri’spond/ hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời
 123. response (n) /rɪˈspɒns/ sự trả lời, câu trả lời, sự hưởng ứng, sự đáp lại
 124. responsibility (n) /ris,ponsз’biliti/ trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm
 125. responsible (adj) /ri’spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về, chịu trách nhiệm trước ai, gì
 126. rest (n) (v) /rest / sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi
 127. the rest vật, cái còn lại, những người, cái khác
 128. restaurant (n) /´restərɔn/ nhà hàng ăn, hiệu ăn
 129. restore (v) /ris´tɔ:/ hoàn lại, trả lại; sửa chữa lại, phục hồi lại
 130. restrict (v) /ris´trikt/ hạn chế, giới hạn
 131. restricted (adj) /ris´triktid/ bị hạn chế, có giới hạn; vùng cấm
 132. restriction (n) /ri’strik∫n/ sự hạn chế, sự giới hạn
 133. result (n) (v) /ri’zʌlt/ kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là…
 134. retain (v) /ri’tein/ giữ lại, nhớ được
 135. retire (v) /ri´taiə / rời bỏ, rút về; thôi, nghỉ việc, về hưu
 136. retired (adj) /ri´taiəd/ ẩn dật, hẻo lánh, đã về hưu, đã nghỉ việc
 137. retirement (n) /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật, nơi hẻo lánh, sự về hưu, sự nghỉ việc
 138. return (v) (n) /ri’tə:n/ trở lại, trở về; sự trở lại, sự trở về
 139. reveal (v) /riˈvi:l/ bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá
 140. reverse (v) (n) /ri’və:s/ đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái
 141. review (n) (v) /ri´vju:/ sự xem lại, sự xét lại; làm lại, xem xét lại
 142. revise (v) /ri’vaiz/ đọc lại, xem lại, sửa lại, ôn lại
 143. revision (n) /ri´viʒən/ sự xem lại, sự đọc lại, sự sửa lại, sự ôn lại
 144. revolution (n) /,revə’lu:ʃn/ cuộc cách mạng
 145. reward (n) (v) /ri’wɔ:d/ sự thưởng, phần thưởng; thưởng, thưởng công
 146. rhythm (n) /’riðm/ nhịp điệu
 147. rice (n) /raɪs/ gạo, thóc, cơm; cây lúa
 148. rich (adj) /ritʃ/ giàu, giàu có
 149. rid (v) /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ)
 150. ride (v) (n) /raid/ đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
 151. riding (n) /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa, sự đi xe (bus, điện, xe đạp)
 152. rider (n) /´raidə/ người cưỡi ngựa, người đi xe đạp
 153. ridiculous (adj) /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười, lố bịch, lố lăng
 154. right (adj) (adv)., (n) /rait/ thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
 155. rightly (adv) /´raitli/ đúng, phải, có lý
 156. ring (n) (v) /riɳ/ chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
 157. rise (n) (v) /raiz/ sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
 158. risk (n) (v) /risk/ sự liều, mạo hiểm; liều
 159. rival (n) (adj) /raivl/ đối thủ, địch thủ; đối địch, cạnh tranh
 160. river (n) /’rivə/ sông
 161. road (n) /roʊd/ con đường, đường phố
 162. rob (v) /rɔb/ cướp, lấy trộm
 163. rock (n) /rɔk/ đá
 164. role (n) /roul/ vai (diễn), vai trò
 165. roll (n) (v) /’roul/ cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
 166. romantic (adj) /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn
 167. roof (n) /ru:f/ mái nhà, nóc
 168. room (n) /rum/ phòng, buồng
 169. root (n) /ru:t/ gốc, rễ
 170. rope (n) /roʊp/ dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
 171. rough (adj) /rᴧf/ gồ ghề, lởm chởm
 172. roughly (adv) /’rʌfli/ gồ ghề, lởm chởm
 173. round (adj) (adv)., prep., (n) /raund/ tròn, vòng quanh, xung quanh
 174. rounded (adj) /´raundid/ bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ
 175. route (n) /ru:t/ đường đi, lộ trình, tuyến đường
 176. routine (n) (adj) /ru:’ti:n/ thói thường, lệ thường, thủ tục; thường lệ, thông thường
 177. row NAmE (n) /rou/ hàng, dãy
 178. royal (adj) /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua, nữ hoàng, hoàng gia
 179. rub (v) /rʌb/ cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
 180. rubber (n) /´rʌbə/ cao su
 181. rubbish (n) (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị, bỏ đi, rác rưởi
 182. rude (adj) /ru:d/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
 183. rudely (adv) /ru:dli/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản
 184. ruin (v) (n) /ru:in/ làm hỏng, làm đổ nát, làm phá sản; sự hỏng, sự đổ nát, sự phá sản
 185. ruined (adj) /ru:ind/ bị hỏng, bị đổ nát, bị phá sản
 186. rule (n) (v) /ru:l/ quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
 187. ruler (n) /´ru:lə/ người cai trị, người trị vì; thước kẻ
 188. rumour (n) /ˈrumər/ tin đồn, lời đồn
 189. run (v) (n) /rʌn/ chạy; sự chạy
 190. running (n) /’rʌniɳ/ sự chạy, cuộc chạy đua
 191. runner (n) /´rʌnə/ người chạy
 192. rural (adj) /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn, vùng nông thôn
 193. rush (v) (n) /rʌ∫/ xông lên, lao vào, xô đẩy; sự xông lên, sự lao vào, sự xô đẩy

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ R

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ R” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x