Nếu bạn không phải là vị anh hùng trong câu chuyện của chính mình, thì bạn đã nhầm điểm cốt lõi của việc làm người rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.