Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.