Mỗi người bạn gặp đều sợ một thứ gì đó, yêu một thứ gì đó và đã từng mất một thứ gì đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.