Nếu bạn thật lòng muốn thắng những ưu tú, nếu bạn muốn làm lại cuộc đời, hãy làm theo nguyên tắc này: Đếm phước, đừng đếm bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.