Đừng có thương hại những kẻ chết, Harry. Hãy thương hại những kẻ đang sống, và trên hết, những kẻ sống mà không yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.