Sự đơn giản, không có nó, không hành động nào của con người có thể đạt đến hoàn hảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.