Đạt dược kỹ năng chưa phải là kết thúc. Kỹ năng là những thứ cần phải được sử dụng, và sự sử dụng đó là cống hiến của chúng cho cuộc sống chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.