Nếu bạn giữ những luật lệ nhỏ, bạn có thể phá vỡ những luật lệ lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.