Bạn sẽ tới những nơi tuyệt diệu, ngày hôm nay là ngày của bạn. Ngọn núi xa đang đợi bạn, vậy nên hãy lên đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.