Bài thơ “Trâu Ơi Ta Bảo Trâu Này”

Lời bài thơ “Trâu Ơi Ta Bảo Trâu Này”

Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.


Xem thêm: