Bài thơ “Không học vần Tây” của Tú Xương

Không học vần Tây

Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì!
Cho tiền đi học để chờ thì.
Thôi thôi lạy mợ “xanh căng” lạy.
Mả tổ tôi không táng bút chì!

Tác giả: Tú Xương