Bài thơ “Hỏi ông trăng” của Tú Xương

Hỏi ông trăng

Ta lên ta hỏi ông trăng
Hoạ là ông có biết chăng sự đời
Ông cao ông ở trên trời
Mà ông soi khắp nước người nước ta
Năm châu cũng một ông mà
Kể riêng thì lại mỗi nhà mỗi ông

Tác giả: Tú Xương