Bài thơ “Giễu ông đội” của Tú Xương

Giễu ông đội

Việc thánh như ông đã hết lòng,
Hết lòng ra của lại ra công.
Từ rày thầy mẹ quan viên hội,
Thi khảo làm chi nó chửi ông.

Tác giả: Tú Xương