Bài thơ “Gái buôn (I)” của Tú Xương

Gái buôn (I)

Nước buôn như chị mới ăn người,
Chị thấy ai đâu chị cũng cười.
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ,
Giá gạo đầu năm, đấy vẫn mười.
Thả quít nhiều anh mong mắm ngấu,
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi.

Tác giả: Tú Xương