Bài thơ “Đổi thi” của Tú Xương

Đổi thi

Nghe nói khoa này sắp đổi thi
Các thầy đồ cổ đỗ mau đi!
Dẫu không bia đá còn bia miệng
Vứt bút lông đi, giắt bút chì!

Tác giả: Tú Xương