Bài thơ “Đề ảnh” của Tú Xương

Đề ảnh

Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ,
Ba bác chung nhau một cái đồ.
Mới biết trời cho sum họp mặt,
Thôi đừng chê nhỏ với cười to!

Tác giả: Tú Xương