Bài thơ “Đạo đức giả” của Tú Xương

Đạo đức giả

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm,
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai, non nước nghe chừng nặng,
Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm.
Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ,
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.

Tác giả: Tú Xương