Bài thơ “Ai Dậy Sớm” của Võ Quảng (Lớp 2)

Lời bài thơ “Ai Dậy Sớm”

Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau xoè hoa
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!

– Võ Quảng


Xem thêm: