50+ Từ vựng Tiếng Anh về tình yêu, Chủ đề tình yêu

Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Cùng tìm hiểu chủ đề “Từ vựng Tiếng Anh về tình yêu” qua bài viết dưới đây.

Các từ vựng Tiếng Anh về tình yêu

 • date: buổi hẹn hò
 • engagement: đính hôn
 • ring: chiếc nhẫn
 • romantic: lãng mạn
 • sweet: ngọt ngào
 • alone: một mình
 • couple: cặp đôi
 • forever: mãi mãi
 • boyfriend: bạn trai
 • girlfriend: bạn gái
 • kiss: hôn
 • heart: trái tim
 • hug: ôm
 • propose: cầu hôn
 • chocolate: sô-cô-la
 • wedding: lễ cưới, đám cưới
 • anniversary: ngày lễ kỷ niệm
 • darling: người yêu
 • single: độc thân

Mẫu câu Tiếng Anh theo chủ đề tình yêu

The roses of love glad the garden of life.
Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.

May you live as long as you wish and love as long as you live.
Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.

The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction.
Sức nặng của thế giới là tình yêu. Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn.

Many men are deeply moved by the mere semblance of suffering in a woman; they take the look of pain for a sign of constancy or of love.
Nhiều người đàn ông cảm động khôn xiết trước điều nhỏ nhất giống với sự đau khổ của người phụ nữ; họ coi vẻ đau khổ như là dấu hiệu của sự chung thủy hay là tình yêu.

May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.

It is at the edge of a petal that love waits.
Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.

Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can’t take it. Never say you don’t love the person anymore when you can’t let go.
Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.

Love is when you shed a tear and still want him, it’s when he ignores you and you still love him, it’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you, when all you really do is cry.
Tình yêu là khi bạn rơi lệ và vẫn muốn anh, là khi anh lờ bạn đi và bạn vẫn yêu anh, là khi anh yêu người con gái khác nhưng bạn vẫn cười và bảo em mừng cho anh, khi mà tất cả những gì bạn thực sự muốn làm là khóc.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.
Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

A kiss is a secret told to the mouth instead of the ear; kisses are the messengers of love and tenderness.
Nụ hôn là bí mật được nói vào miệng thay vào nói vào tai; chúng là thông điệp của tình yêu và sự dịu dàng.

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.
Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

When two people loved each other they worked together always, two against the world, a little company. Joy was shared; trouble was split. You had an ally.
Khi hai người yêu nhau, họ luôn luôn tiến lùi cùng nhau, hai người chống lại thế giới, cùng nhau bầu bạn. Niềm vui cùng hưởng; rắc rối được chia sẻ. Bạn có đồng minh.

Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.
Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh – thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.

Jealousy, that dragon which slays love under the pretence of keeping it alive.
Sự ghen tuông, con rồng giết hại tình yêu nhân danh gìn giữ tình yêu.

It is not love that is blind, but jealousy.
Tình yêu không mù quáng, ghen tuông mới mù quáng.

Love is the master key that opens the gates of happiness, of hatred, of jealousy, and, most easily of all, the gate of fear.
Tình yêu là chiếc chìa khóa chính mở ra cánh cổng của hạnh phúc, của hận thù, của ghen tuông, và dễ dàng nhất, cánh cổng của nỗi sợ hãi.

Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.
Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!
Không có giao tiếp, không có quan hệ; Không có tôn trọng, không có tình yêu; Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục!

Without communication there is no relationship. Without respect there is no love. Without trust there is no reason to continue.
Không có giao tiếp, không có mối quan hệ. Không có sự tôn trọng, không có tình yêu. Không có lòng tin cậy, không có lý do để tiếp tục.

When I love, I do it without counting. I give myself entirely. And each time, it is the grand love of my life.
Khi tôi yêu, tôi yêu mà không đếm. Tôi trao hết bản thân mình. Và mỗi lần, đó đều là tình yêu lớn của cuộc đời tôi.

A lot of time we build on lust that becomes very strong. Yet, when that lust wears off we think that love is running out, but really it’s the lust that had an expiration date. We have to know what real love is and if we’re really in-love.
Rất nhiều khi chúng ta xây dựng dựa trên ham muốn mãnh liệt. Thế nhưng khi ham muốn ấy cạn kiệt, chúng ta nghĩ rằng tình yêu đã cạn kiệt, nhưng thực ra chính ham muốn mới có ngày hết hạn. Chúng ta phải biết tình yêu chân thực là gì, và liệu có phải chúng ta thực sự đang yêu hay không.

Love? It’s kind of complicated, but I’ll tell you this … the second you’re willing to make yourself miserable to make someone else happy, that’s love right there.
Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn… giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.

There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.
Có hai nguồn động lực cơ bản: nỗi sợ hãi và tình yêu. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta quay lưng lại với cuộc đời. Khi chúng ta yêu, chúng ta mở lòng đón nhận tất cả những gì đời trao tặng với niềm nhiệt huyết, sự hào hứng và chấp nhận. Chúng ta cần học yêu bản thân đầu tiên, yêu tất cả những hào quang và khuyết điểm. Nếu chúng ta không thể yêu bản thân, chúng ta không thể mở ra toàn bộ khả năng yêu thương người khác hay tiềm năng sáng tạo. Sự tiến hóa và tất cả hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn nằm ở tầm nhìn không biết sợ hãi và mở lòng của những người biết ôm lấy cuộc sống.

Don’t trust too much. Don’t love too much. Don’t hope too much. Because that too much can hurt you so much.
Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương sâu đậm.

I believe that imagination is stronger than knowledge – myth is more potent than history – dreams are more powerful than facts – hope always triumphs over experience – laughter is the cure for grief – love is stronger than death.
Tôi tin rằng trí tưởng tượng mạnh hơn kiến thức – thần thoại thuyết phục hơn lịch sử – giấc mơ uy lực hơn thực tế – hy vọng luôn chiến thắng kinh nghiệm – nụ cười là liều thuốc cho đau khổ – tình yêu mạnh mẽ hơn cái chết.

As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.
Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét.

If a person loves only one other person and is indifferent to all others, his love is not love but a symbiotic attachment, or an enlarged egotism.
Nếu một người chỉ yêu một người khác và thờ ơ với tất cả những người còn lại, tình yêu của anh ta không phải là tình yêu mà là sự gắn bó cộng sinh, hay là sự duy ngã độc tôn được khuếch đại.

Love is wiser than wisdom.
Tình yêu khôn ngoan hơn trí khôn.

Love isn’t something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It isn’t a feeling, it is a practice.
Tình yêu không phải là một thứ tự nhiên. Đúng hơn, nó đòi hỏi kỷ luật, sự tập trung, lòng kiên nhẫn, niềm tin, và việc vượt qua được sự ái kỷ. Nó không phải là một cảm xúc. Nó là hành động thực hành.

If someone in your life makes you to forget your past, then that someone is probably your future.
Nếu ai đó trong đời bạn khiến bạn quên đi được quá khứ, thì có lẽ người đó chính là tương lai của bạn.

If we listened to our intellect we’d never have a love affair. We’d never have a friendship. We’d never go in business because we’d be cynical: ‘It’s gonna go wrong.’ Or ‘She’s going to hurt me.’ Or,’I’ve had a couple of bad love affairs, so therefore . . .’ Well, that’s nonsense. You’re going to miss life. You’ve got to jump off the cliff all the time and build your wings on the way down.
Nếu chúng ta nghe theo lý trí, ta sẽ không bao giờ có được tình yêu. Ta sẽ không bao giờ có được tình bạn. Ta sẽ không bao giờ khởi nghiệp bởi vì ta hoài nghi: ‘Nó sẽ không thành công.’ Hay ‘Cô ấy sẽ làm mình tổn thương.’ Hay ‘Mình đã có vài mối tình thất bại, vậy nên…’ Những điều đó là vô nghĩa. Bạn sẽ bỏ lỡ cuộc đời. Lúc nào bạn cũng phải nhảy xuống vách núi và dựng lên cánh chim cho mình trên đường rơi xuống.

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
Luôn luôn có chút điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn luôn có chút lý trí trong sự điên rồ.

Xem thêm: Những câu nói hay về sự điên rồ

It is astonishing how little one feels poverty when one loves.
Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.

In art as in love, instinct is enough.
Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.

Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.
Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

Doubt of the reality of love ends by making us doubt everything.
Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.
Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Men decide far more problems by hate, love, lust, rage, sorrow, joy, hope, fear, illusion or some other inward emotion, than by reality, authority, any legal standard, judicial precedent, or statute.
Con người quyết định nhiều vấn đề vì lòng oán hận, tình yêu, dục vọng, giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, sợ hãi, ảo tưởng và những cảm xúc nội tâm khác, hơn là vì hiện thực, chính quyền, các chuẩn mực pháp lý, án lệ, hay chế độ.

Love and joy are twins, or born of each other.
Tình yêu và niềm vui là hai anh em song sinh, hoặc bắt nguồn từ nhau.

Listen to the inner light; it will guide you.
Listen to inner peace; it will feed you.
Listen to inner love; it will transform you, it will divinise you, it will immortalise you.

Hãy lắng nghe ánh sáng trong nội tâm; nó sẽ dẫn đường cho bạn.
Hãy lắng nghe sự bình yên trong nội tâm; nó sẽ nuôi dưỡng bạn.
Hãy lắng nghe tình yêu trong nội tâm, nó sẽ thay đổi bạn, nó sẽ thần hóa bạn, nó sẽ khiến bạn trở nên bất tử.

Love is the skillful audacity required to share an inner life.
Tình yêu là sự cả gan khéo léo cần thiết để chia sẻ đời sống nội tâm.

Some people care too much. I think it’s called love.
Một số người quan tâm quá nhiều. Tôi nghĩ đó gọi là tình yêu.

Love is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go. How can I judge that it will stay forever, when my act does not involve judgment and decision.
Tình yêu là một quyết định, nó là một phán đoán, nó là một lời hứa. Nếu tình yêu chỉ là cảm xúc, sẽ không có nền tảng cho lời hứa yêu thương nhau mãi mãi. Cảm xúc đến và nó có thể đi. Làm sao tôi có thể phán đoán rằng nó sẽ ở lại mãi mãi, nếu như hành động của tôi không bao hàm sự phán đoán và quyết định.

You don’t love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her.
Bạn không yêu người phụ nữ vì nàng đẹp, nhưng nàng đẹp vì bạn yêu nàng.

Fashion has two purposes: comfort and love. Beauty comes when fashion succeeds.
Thời trang có hai mục đích: sự thoải mái và tình yêu. Cái đẹp đến sau khi thời trang thành công.

One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well.
Người ta không thể nghĩ tốt, yêu tốt, ngủ tốt nếu người ta không ăn uống tốt.

Just as love is an orientation which refers to all objects and is incompatible with the restriction to one object, so is reason a human faculty which must embrace the whole of the world with which man is confronted.
Cũng như tình yêu là định hướng chỉ dẫn tới mọi điều và không phù hợp với giới hạn của một điều, tài năng của con người phải ôm trọn cả thế giới mà con người phải đối đầu.

Some have forever, some just a day. Love isn’t something you measure. Nothing’s forever… forever is a lie. All we have is between hello and good-bye.
Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi… mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt.

The biggest changes in a women’s nature are brought by love; in man, by ambition.
Thay đổi lớn nhất trong bản tính của phụ nữ đến từ tình yêu; và trong bản tính của đàn ông, đến từ tham vọng.

The strength of a love is always misjudged if we evaluate it by its immediate cause and not the stress that went before it, the dark and hollow space full of disappointment and loneliness that precedes all the great events in the heart’s history.
Sức mạnh của tình yêu thường luôn bị đánh giá sai nếu chúng ta nhìn nhận nó dựa trên căn nguyên trực tiếp chứ không phải những nỗ lực đã bỏ ra trước đó, khoảng không tối tăm và sâu hun hút chứa đầy những thất vọng và cô đơn đến trước tất cả những sự kiện lớn nhất trong lịch sử của con tim.

Disappointment over love affairs generally has the effect of driving men to drink, and women to ruin; and this, because most people never learn the art of transmuting their strongest emotions into dreams of a constructive nature.
Nỗi thất vọng trong tình yêu thường đàn ông sa vào rượu chè, và phụ nữ tiến tới sự suy sụp; và điều này là bởi phần lớn người đời chưa bao giờ học được nghệ thuật trút những cảm xúc mạnh mẽ nhất của mình vào giấc mơ có bản tính xây dựng.

The opposite of love is not hate. The opposite of hate is not love. The opposite of both is indifference. Lack of caring for anything at all, positive or negative.
Thứ đối lập với tình yêu không phải là thù hận. Thứ đối lập với thù hận không phải là tình yêu. Thứ đối lập với cả hai là sự thờ ơ. Không quan tâm tới bất cứ điều gì, dù là tiêu cực hay tích cực.

Sex is like washing your face – just something you do because you have to. Sex without love is absolutely ridiculous. Sex follows love, it never precedes it.
Tình dục giống như rửa mặt – chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục đi theo tình yêu, không bao giờ vượt qua được cả.

There is a no man’s land between sex and love, and it alters in the night.
Có vùng đất vô chủ giữa tình dục và tình yêu, và nó thay đổi trong đêm.

If two people loved, they slept together; it was a mathematical formula, tested and proved by human experience.
Nếu hai người yêu nhau, họ ngủ cùng nhau; đó là một công thức toán học, được kiểm chứng qua trải nghiệm của nhân loại.

Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world.
Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

I heard someone whisper your name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that I miss you.
Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.

If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me.

Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;
Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em.

Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.
Trí tuệ thông suốt cũng có nghĩa là đam mê thông suốt; đó là vì sao một trí tuệ vĩ đại và thông suốt yêu say đắm và thấy rõ tình yêu là gì.

The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.
Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

Those who love deeply never grow old; They may die of old age, but they die young.
Những người yêu nhau sâu sắc không bao giờ già đi; họ có thể chết vì tuổi già, nhưng họ chết trẻ.

Hate is not the opposite of love; apathy is.
Hận thù không phải là thứ đối lập với tình yêu; đó là sự vô cảm.

Truth is.. We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

Who so loves believes the impossible.
Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

There is more pleasure in loving than in being beloved.
Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.

TO LOVE is to find pleasure in the happiness of others. Thus the habit of loving someone is nothing other than BENEVOLENCE by which we want the good of others, not for the profit that we gain from it, but because it is agreeable to us in itself.
Yêu là khi thấy sung sướng trước hạnh phúc của người khác. Vì vậy thói quen yêu một ai đó không là gì khác hơn ngoài lòng nhân hậu khiến chúng ta muốn điều tốt đẹp đến với người khác không vì lợi ích ta đạt được mà vì điều đó khiến ta thấy dễ chịu.

Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.’
Tình yêu chưa trưởng thành nói: ‘Anh yêu em vì anh cần em.’ Tình yêu trưởng thành nói: ‘Anh cần em vì anh yêu em.’

Life can be magnificent and overwhelming — that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live.
Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp — đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng.

Love and freedom are such hideous words. So many cruelties have been done in their name.
Tình yêu và tự do là những từ xấu xí. Có biết bao nhiêu điều tàn ác đã được gây ra nhân danh chúng.

I’m standing on the moon, with nothing left to do, with a lonely view of heaven, but I’d rather be with you.
Anh đứng trên mặt trăng, chẳng còn gì để làm, nhìn thiên đường cô độc, nhưng anh thà ở bên em.

In all our searching, the only thing we’ve found that makes the emptiness bearable is each other.
Sau tất cả những kiếm tìm, điều duy nhất ta tìm thấy có thể khiến sự trống rỗng trở nên chịu đựng nổi chính là có nhau.

A man loses his sense of direction after four drinks; a woman loses hers after four kisses.
Đàn ông mất phương hướng sau bốn ly rượu; đàn bà mất phương hướng sau bốn nụ hôn.

A man when he is making up to anybody can be cordial and gallant and full of little attentions and altogether charming. But when a man is really in love he can’t help looking like a sheep.
Đàn ông khi đang gạ gẫm ai có thể tỏ ra thân ái, lịch thiệp, đầy quan tâm và rất quyến rũ. Nhưng khi đàn ông thực sự yêu, anh ta không thể không tỏ ra giống như một con cừu.

Love is a spirit of all compact of fire.
Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời.

Love is a smoke made with the fume of sighs.
Tình yêu là khói tạo thành từ làn hơi của những tiếng thở dài.

Love must be proven by facts and not by reasons.
Tình yêu phải được chứng tỏ bằng thực tế chứ không phải bằng lý lẽ.

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.
Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được. Hận thù không thể xua đuổi hận thù, chỉ tình yêu mới làm được.

Perfect love cannot be without equality.
Tình yêu hoàn hảo không thể tồn tại nếu thiếu sự bình đẳng.

Love is love. It knows not of time or of distance. Love knows no gender or race. It does not discriminate or judge. Love only knows love.
Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.

It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love.
Điều quan trọng không phải là bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn lại yêu, bạn yêu khi nào hay bạn yêu như thế nào. Điều quan trọng chỉ là bạn yêu.

As long as we can see the same sky, breathe the same air, step on the same planet then you and I are not impossible.
Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu, thì em và tôi vẫn có thể đến bên nhau.

There’s so much honor and integrity and beauty in being able to be who you are. It’s important to be brave – by doing that, you give others permission to do the same. You can choose to love whoever you love.
Có thể là chính bạn, điều đó thật đẹp đẽ, toàn vẹn và vinh dự. Quan trọng là bạn phải can đảm – khi can đảm, bạn cho phép người khác cũng làm như vậy. Bạn có thể chọn yêu bất cứ ai bạn yêu.

It’s just the right thing to do. You can choose to love whoever you love.
Đó chỉ là điều đúng để làm. Bạn có thể chọn bất cứ ai bạn yêu.

Them: Money doesn’t bring happiness. Me: Pass the money over here, I like to be sad.
Họ: Tiền không mang lại hạnh phúc. Tôi: Đưa tiền qua đây, anh thích buồn.

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng Tiếng Anh về tình yêu” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vựng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x