Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có tất cả 182 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ E

 1. each det., pro(n) /i:tʃ/ mỗi
 2. each other (also one another) pro(n) nhau, lẫn nhau
 3. ear (n) /iə/ tai
 4. early (adj) (adv) /´ə:li/ sớm
 5. earn (v) /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
 6. earth (n) /ə:θ/ đất, trái đất
 7. ease (n) (v) /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
 8. east (n)(adj) (adv) /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
 9. eastern (adj) /’i:stən/ đông
 10. easy (adj) /’i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
 11. easily (adv) /’i:zili/ dễ dàng
 12. eat (v) /i:t/ ăn
 13. economic (adj) /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế
 14. economy (n) /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
 15. edge (n) /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
 16. edition (n) /i’diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
 17. editor (n) /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
 18. educate (v) /’edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
 19. educated (adj) /’edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
 20. education (n) /,edju:’keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
 21. effect (n) /i’fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
 22. effective (adj) /’ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
 23. effectively (adv) /i’fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
 24. efficient (adj) /i’fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
 25. efficiently (adv) /i’fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
 26. effort (n) /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
 27. e.g. abbr. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
 28. egg (n) /eg/ trứng
 29. either det., pro(n) (adv) /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế
 30. elbow (n) /elbou/ khuỷu tay
 31. elderly (adj) /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
 32. elect (v) /i´lekt/ bầu, quyết định
 33. election (n) /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
 34. electric (adj) /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
 35. electrical (adj) /i’lektrikəl/ (thuộc) điện
 36. electricity (n) /ilek’trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
 37. electronic (adj) /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
 38. elegant (adj) /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
 39. element (n) /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
 40. elevator (n) (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
 41. else (adv) /els/ khác, nữa; nếu không
 42. elsewhere (adv) /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
 43. email (also e-mail) (n) (v) /’imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
 44. embarrass (v) /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
 45. embarrassing (adj) /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở
 46. embarrassed (adj) /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
 47. embarrassment (n) /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối
 48. emerge (v) /i´mə:dʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
 49. emergency (n) /i’mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp
 50. emotion (n) /i’moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
 51. emotional (adj) /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
 52. emotionally (adv) /i´mouʃənəli/ xúc động
 53. emphasis (n) /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
 54. emphasize (BrE also -ise) (v) /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
 55. empire (n) /’empaiə/ đế chế, đế quốc
 56. employ (v) /im’plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
 57. unemployed (adj) /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
 58. employee (n) /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
 59. employer (n) /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
 60. employment (n) /im’plɔimənt/ sự thuê mướn
 61. unemployment (n) /’Δnim’ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
 62. empty (adj) (v) /’empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
 63. enable (v) /i’neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
 64. encounter (v) (n) /in’kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
 65. encourage (v) /in’kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
 66. encouragement (n) /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích
 67. end (n) (v) /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
 68. in the end cuối cùng, về sau
 69. ending (n) /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
 70. enemy (n) /’enәmi/ kẻ thù, quân địch
 71. energy (n) /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
 72. engage (v) /in’geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
 73. engaged (adj) /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
 74. engine (n) /en’ʤin/ máy, động cơ
 75. engineer (n) /endʒi’niər/ kỹ sư
 76. engineering (n) /,enʤɪ’nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
 77. enjoy (v) /in’dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
 78. enjoyable (adj) /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
 79. enjoyment (n) /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
 80. enormous (adj) /i’nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
 81. enough det., pro(n) (adv) /i’nʌf/ đủ
 82. enquiry (also inquiry especially in NAmE) (n) /in’kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
 83. ensure (v) /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
 84. enter (v) /´entə/ đi vào, gia nhập
 85. entertain (v) /,entə’tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
 86. entertaining (adj) /,entə’teiniɳ/ giải trí
 87. entertainer (n) /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
 88. entertainment (n) /entə’teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
 89. enthusiasm (n) /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
 90. enthusiastic (adj) /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
 91. entire (adj) /in’taiə/ toàn thể, toàn bộ
 92. entirely (adv) /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
 93. entitle (v) /in’taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
 94. entrance (n) /’entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
 95. entry (n) /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
 96. envelope (n) /’enviloup/ phong bì
 97. environment (n) /in’vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
 98. environmental (adj) /in,vairən’mentl/ thuộc về môi trường
 99. equal (adj) (n) (v) /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
 100. equally (adv) /’i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng
 101. equipment (n) /i’kwipmənt/ trang, thiết bị
 102. equivalent (adj) (n) /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
 103. error (n) /’erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
 104. escape (v) (n) /is’keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
 105. especially (adv) /is’peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
 106. essay (n) /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
 107. essential (adj) (n) /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
 108. essentially (adv) /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản
 109. establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
 110. estate (n) /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
 111. estimate (n) (v) /’estimit – ‘estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
 112. etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân
 113. euro (n) /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
 114. even (adv)., (adj) /’i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
 115. evening (n) /’i:vniɳ/ buổi chiều, tối
 116. event (n) /i’vent/ sự việc, sự kiện
 117. eventually (adv) /i´ventjuəli/ cuối cùng
 118. ever (adv) /’evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
 119. every det. /’evәri/ mỗi, mọi
 120. everyone (also everybody) pro(n) /´evri¸wʌn/ mọi người
 121. everything pro(n) /’evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ
 122. everywhere (adv) /´evri¸weə/ mọi nơi
 123. evidence (n) /’evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
 124. evil (adj) (n) /’i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
 125. ex– prefix tiền tố chỉ bên ngoài
 126. exact (adj) /ig´zækt/ chính xác, đúng
 127. exactly (adv) /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn
 128. exaggerate (v) /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
 129. exaggerated (adj) /ig’zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại
 130. exam (n) /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
 131. examination /ig¸zæmi´neiʃən/ (n) sự thi cử, kỳ thi
 132. examine (v) /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
 133. example (n) /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
 134. excellent (adj) /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
 135. except prep., conj. /ik’sept/ trừ ra, không kể; trừ phi
 136. exception (n) /ik’sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
 137. exchange (v) (n) /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
 138. in exchange (for) trong việc trao đổi về
 139. excite (v) /ik’sait/ kích thích, kích động
 140. exciting (adj) /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị
 141. excited (adj) /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động
 142. excitement (n) /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động
 143. exclude (v) /iks´klu:d/ ngăn chạn, loại trừ
 144. excluding prep. /iks´klu:diη/ ngoài ra, trừ ra
 145. excuse (n) (v) /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
 146. executive (n) (adj) /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
 147. exercise (n) (v) /’eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
 148. exhibit (v) (n) /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
 149. exhibition (n) /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
 150. exist (v) /ig’zist/ tồn tại, sống
 151. existence (n) /ig’zistəns/ sự tồn tại, sự sống
 152. exit (n) /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
 153. expand (v) /iks’pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
 154. expect (v) /ik’spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
 155. expected (adj) /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng
 156. unexpected (adj) /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
 157. unexpectedly (adv) /’Δniks’pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
 158. expectation (n) /,ekspek’tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
 159. expense (n) /ɪkˈspɛns/ chi phí
 160. expensive (adj) /iks’pensiv/ đắt
 161. experience (n) (v) /iks’piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
 162. experienced (adj) /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
 163. experiment (n) (v) /(n) ɪkˈspɛrəmənt ; (v) ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
 164. expert (n) (adj) /,ekspз’ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
 165. explain (v) /iks’plein/ giải nghĩa, giải thích
 166. explanation (n) /,eksplə’neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
 167. explode (v) /iks’ploud/ đập tan (hy vọng…), làm nổ, nổ
 168. explore (v) /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
 169. explosion (n) /iks’plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
 170. export (v) (n) /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
 171. expose (v) /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
 172. express (v) (adj) /iks’pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
 173. expression (n) /iks’preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
 174. extend (v) /iks’tend/ giơ, duỗi ra (tay, châ(n).); kéo dài (thời gia(n).), dành cho, gửi lời
 175. extension (n) /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
 176. extensive (adj) /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
 177. extent (n) v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
 178. extra (adj) (n) (adv) /’ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
 179. extraordinary (adj) /iks’trɔ:dnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
 180. extreme (adj) (n) /iks’tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
 181. extremely (adv) /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ
 182. eye (n) /ai/ mắt

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ E

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x