Những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh, danh ngôn Tiếng Anh về học tập

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. – Albert Einstein

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give. – William Arthur Ward

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing. – William Arthur Ward

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough. – John Adams

Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. – Benjamin Franklin

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. – Benjamin Franklin

Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.

To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary to stand out in the cold. – Khuyết danh

Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh.

Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. – Groucho Marx

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. – Elbert Hubbard

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.

An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. – Lãnh chúa Chesterfield

Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.

Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

He that travels much knows much. – Thomas Fuller

Người đi nhiều hiểu biết nhiều.

One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. – Albert Einstein

Ta có thể nói rằng bí ẩn vĩnh cửu của thế giới này chính là sự lĩnh hội.

Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn. – Benjamin Franklin

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Let ignorance talk as it will, learning has its value. – La Fontaine

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

Don’t let schooling interfere with your education. – Mark Twain

Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.

Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift. – Albert Einstein

Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.

The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. – Robertson Davies

Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.

Observe all men, thyself most. – Benjamin Franklin

Hãy quan sát tất cả mọi người, bản thân mình nhiều nhất.

No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals. – Brian Tracy

Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets. – Leonardo da Vinci

Học hỏi là điều duy nhất mà trí tuệ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ sợi hãi, và không bao giờ nuối tiếc.

The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. – Hegel

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.

To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark. – Victor Hugo

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

It is better to learn late than never. – Publilius Syrus

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học.

Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy. – Edward Young

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons. – Jack Ma

Thay vì học hỏi từ thành công của người khác, hãy học hỏi từ sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại sẽ chia sẻ những lý do thất bại chung, trong khi thành công thì được gắn với đủ loại lý do khác nhau.

Is there anyone so wise as to learn by the experience of others? – Voltaire

Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không?

However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once. – Jean Jacques Rousseau

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.

Live and learn, or you don’t live long. – Robert A Heinlein

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.

Try to learn something about everything and everything about something. – Thomas Hardy

Hãy học một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.

The little I know I owe to my ignorance. – Sacha Guitry

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

Learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity, and a provision in old age. – Aristotle

Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già.

There are three principal means of acquiring knowledge… observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination. – Denis Diderot

Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức… quan sát tự nhiên, suy ngẫm và thử nghiệm. Quan sát thu thập thực tế; suy ngẫm kết hợp chúng; thử nghiệm xác minh kết quả kết hợp đó.

Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love. – Thomas Szasz

Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; kỹ năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương.

It’s a mistake to think that once you’re done with school you need never learn anything new. – Sophia Loren

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.

To furnish the means of acquiring knowledge is … the greatest benefit that can be conferred upon mankind. It prolongs life itself and enlarges the sphere of existence. – John Quincy Adams

Cung cấp những phương thức để đi tìm tri thức, đó là lợi ích lớn nhất có thể trao cho loài người. Nó kéo dài cuộc sống và mở rộng phạm vi tồn tại.

Learning never exhausts the mind. – Leonardo da Vinci

Học tập không bao giờ làm trí tuệ kiệt sức.

Curiosity is the wick in the candle of learning. – William Arthur Ward

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

He who knows not and knows not he knows not he is a fool – shun him. He who knows not and knows he knows not he is simple – teach him. – Isabel Burton

Kẻ không biết gì và không biết rằng mình không biết gì là kẻ ngu xuẩn – hãy tránh xa hắn. Người không biết gì và biết rằng mình không biết gì là người đơn giản – hãy dạy anh ta.

I never desire to converse with a man who has written more than he has read. – Samuel Johnson

Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.

Study lends a kind of enchantment to all our surroundings. – Balzac

Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế giới xung quanh ta.

Study without desire spoils the memory, and it retains nothing that it takes in. – Leonardo da Vinci

Học tập mà không có mong muốn học tập làm hư trí nhớ, và nó không giữ lại được cái gì nó tiếp nhận.

Learning acquired in youth arrests the evil of old age; and if you understand that old age has wisdom for its food, you will so conduct yourself in youth that your old age will not lack for nourishment. – Leonardo da Vinci

Học hỏi trong tuổi trẻ sẽ đánh đuổi cái không tốt của tuổi già; và nếu bạn hiểu rằng tuổi già lấy sự sáng suốt làm thức ăn, bạn sẽ định hướng mình trong tuổi trẻ sao cho tuổi già của bạn sẽ không thiếu dinh dưỡng.

Autobiographies are only useful as the lives you read about and analyze may suggest to you something that you may find useful in your own journey through life. – Eleanor Roosevelt

Tự truyện chỉ có ích nếu những cuộc đời bạn đọc và phân tích có thể chỉ cho bạn điều gì đó hữu ích trong cuộc hành trình của chính bạn trên đường đời.

The greatest of all pleasures is the pleasure of learning. – Aristotle

Lạc thú lớn nhất trong mọi lạc thú là học hỏi.

We are all novices. Only the dead have nothing left to learn. – Khuyết danh

Tất cả chúng ta đều là người mới học. Chỉ có người chết mới không còn gì để học.

In my life, I’ve lived, I’ve loved, I’ve lost, I’ve missed, I’ve hurt, I’ve trusted, I’ve made mistakes, but most of all, I’ve learned. – Khuyết danh

Trong đời tôi, tôi đã sống, tôi đã yêu, tôi đã lạc lối, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã gây tổn thương, tôi đã được tin tưởng, tôi đã phạm sai lầm, nhưng trên hết, tôi đã học hỏi.

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. – Khuyết danh

Thất học ở thế kỷ 21 sẽ không phải là những người không thể đọc và viết, thay vì thế, là những người không thể học hỏi, gạt bỏ, và học lại.

When a wise man does not understand, he says: “I do not understand.” The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom. – Frank Herbert

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.

By seeking and blundering we learn. – Johann Wolfgang von Goethe

Qua tìm kiếm và vấp váp mà chúng ta học hỏi.

Our care of the child should be governed, not by the desire to make him learn things, but by the endeavor always to keep burning within him that light which is called intelligence. – Maria Montessori

Sự chăm sóc của ta đối với trẻ nhỏ không nên bị chi phối chỉ bởi mong muốn nó học tập, mà còn nên bởi nỗ lực luôn luôn giữ bừng cháy trong nó là vầng sáng của trí tuệ.

It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment. – Carl Friedrich Gauss

Không phải là tri thức, mà chính sự học, không phải sự có được, mà quá trình đi đến nơi, mới đem lại niềm vui lớn nhất.

Rule: Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. – Brian Tracy

Quy luật: Học hỏi không ngừng là yêu cầu tối thiểu cho thành công trong mọi lĩnh vực.

There are some things you can give another person, and some things you cannot give him, except as he is willing to reach out and take them, and pay the price of making them a part of himself. This principle applies to studying, to developing talents, to absorbing knowledge, to acquiring skills, and to the learning of all the lessons of life. – Richard L Evans

Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Nguyên tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thu tri thức, luyện thành kỹ năng, và học tất cả những bài học của cuộc đời.

If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything. – Allyson Jones

Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.

Learning is not child’s play; we cannot learn without pain. – Aristotle

Học hỏi không phải là trò chơi con trẻ; chúng ta không thể học hỏi mà không có đau đớn.

What the world of tomorrow will be like is greatly dependent on the power of imagination in those who are learning to read today. – Astrid Lindgren

Thế giới ngày mai sẽ như thế nào phụ thuộc nhiều vào sức tưởng tượng của những người đang học đọc sách ngày hôm nay.

It is essential to view learning as a total community responsibility. – John Abbott

Rất cần thiết coi việc học hoàn toàn như là một trách nhiệm cộng đồng.

To ask the right question is harder than to answer it. – Georg Cantor

Hỏi câu hỏi đúng khó hơn là trả lời nó.

Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins. – Jim Rohn

Học hỏi là sự bắt đầu của thịnh vượng. Học hỏi là sự bắt đầu của sức khỏe. Học hỏi là sự bắt đầu của đời sống tinh thần. Tìm kiếm và học hỏi là nơi mà tất cả mọi điều kỳ diệu bắt đầu.

The more you learn, the more you know that you know nothing. – Ayn Rand

Bạn càng học hỏi, bạn càng biết rằng mình không biết gì cả.

The one who learns and learns and doesn’t practice is like the one who plows and plows and never plants. – Plato

Người học, học mãi và không thực hành cũng giống như người cày, cày mãi mà chẳng gieo trồng.

A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them… – Rabindranath Tagore

Người thầy không bao giờ có thể thực sự dạy dỗ trừ phi chính mình vẫn còn học hỏi. Một cây đèn chẳng thể đốt lên một cây đèn khác trừ phi chính nó đang tự cháy. Người thầy đã đi đến cùng sự học hỏi, mang theo tri thức không vận động và chỉ lặp đi lặp lại bài giảng cho học trò, chỉ có thể chất đầy tâm trí trò chứ không thể thúc đẩy nó.

Don’t let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. – Jim Rohn

Đừng để việc học tập của bạn dẫn tới tri thức. Hãy để việc học tập dẫn tới hành động.

If you learn from defeat, you haven’t really lost. – Zig Ziglar

Nếu bạn học từ thất bại, bạn chưa thực sự thua cuộc.

I never lose. I either win or learn. – Nelson Mandela

Tôi không bao giờ thua cuộc. Hoặc tôi thắng, hoặc tôi học hỏi.

If you are going to be successful, you have to start hanging out with the successful people. You need to ask them to share their success strategies with you. Then try them on and see if they fit for you. Experiment with doing what they do, reading what they read, thinking the way they think, and so on. If the new ways of thinking and behaving work, adopt them. If not, drop them, and keep looking and experimenting. – Jack Canfield

Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ chiến lược thành công của họ. Rồi thử chúng và xem chúng có phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ, và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng, rồi tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm.

There have been many people whom I have admired, emulated and even modeled parts of my life after. I study how they do things, and then I go through a period of ‘trying on’ those same thinking patterns and behaviors. After a while, what is not essentially me falls away while the useful parts remain. – Jack Canfield

Có rất nhiều người mà tôi khâm phục, noi gương, và thậm chí xây dựng một số phần của cuộc đời tôi theo họ. Tôi học cách họ làm việc, và rồi tôi trải qua một giai đoạn “thử khoác lên” lối suy nghĩ và hành vi của họ. Sau một thời gian, những điều không cần thiết ở tôi biến mất trong khi những điều hữu ích ở lại.

We do not learn from experience… we learn from reflecting on experience. – John Dewey

Chúng ta không học được từ trải nghiệm… chúng ta học được từ việc suy ngẫm lại về trải nghiệm.

‘How do you know so much about everything?’ was asked of a very wise and intelligent man; and the answer was ‘By never being afraid or ashamed to ask questions as to anything of which I was ignorant. – John Abbott

‘Làm sao ông biết về mọi thứ nhiều như vậy?’ có người hỏi một người rất thông minh và sáng suốt; và câu trả lời là ‘Nhờ không bao giờ thấy sợ hãi hay xấu hổ khi đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mà tôi không biết.’

Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. – Zig Ziglar

Sự lặp đi lặp lại là mẹ của học hỏi, cha của hành động, điều đó khiến nó là kiến trúc sư của thành tựu.

Every day is lost in which we do not learn something useful. Man has no nobler or more valuable possession than time. – Thomas Jefferson

Những ngày ta không học được điều gì hữu ích là những ngày đánh mất. Con người không có tài sản nào quý giá và cao cả hơn thời gian.

Personally, I’m always ready to learn, although I do not always like being taught. – Winston Churchill

Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ.

Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. – Anthony J. D’Angelo

Hãy xây dựng niềm đam mê học tập. Nếu bạn làm được, bạn sẽ không ngừng tiến bộ.

The ideal condition would be, I admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach. – Sophocles

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là con người theo bản năng đã đúng; Nhưng vì tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.

I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning. – Plato

Tôi sẽ dạy trẻ âm nhạc, vật lý, và triết học; nhưng quan trọng nhất là âm nhạc, vì những khuôn mẫu trong âm nhạc và nghệ thuật là chìa khóa học hỏi.

It’s important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people’s mistakes, and it is BEST to learn from other people’s successes. It accelerates your own success. – Jim Rohn

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.

You have learnt something. That always feels at first as if you have lost something. – George Bernard Shaw

Bạn đã học được. Điều đó ban đầu luôn cảm giác như là bạn đã đánh mất.

To earn more, you must learn more. – Brian Tracy

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning. – John Dewey

Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.

Always desire to learn something useful. – Sophocles

Hãy luôn khao khát học được gì đó hữu dụng.

You can never be overdressed or overeducated. – Oscar Wilde

Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.

There’s no good answer to a question you didn’t hear. – Socrates

Không có câu trả lời tốt cho câu hỏi mà bạn không nghe.

I learn from my mistakes. It’s a very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain. – Johnny Cash

Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch.

I have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible. – Joseph K. Chan

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì đó là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

If you don’t know, the thing to do is not to get scared, but to learn. – Ayn Rand

Nếu bạn không biết, điều cần làm không phải là hoảng sợ, mà là học hỏi.

If I am through learning, I am through. – John Wooden

Nếu tôi học xong xuôi, thì tôi cũng xong xuôi luôn rồi.

A man may perform astonishing feats and comprehend a vast amount of knowledge, and yet have no understanding of himself. But suffering directs a man to look within. If it succeeds, then there, within him, is the beginning of his learning. – Soren Kierkegaard

Con người có thể làm được những chuyện đáng kinh ngạc và tiếp thu khối lượng kiến thức không lổ mà vẫn không hiểu được bản thân mình. Nhưng đau khổ khiến người ta nhìn vào bên trong bản thân. Nếu thành công, thì bên trong con người sẽ là khởi đầu của sự học hỏi.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results. – John Dewey

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation. – Napoleon Hill

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.

Commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you’ll ever have is your mind and what you put into it. – Brian Tracy

Hãy cam kết bản thân học hỏi suốt đời. Tài sản giá trị nhất bạn có thể có là trí tuệ của bạn và điều mà bạn đổ vào trong nó.

The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning. – John Dewey

Thái độ quan trọng nhất có thể xây dựng là ham muốn tiếp tục học hỏi.

Whoever neglects the arts when he is young has lost the past and is dead to the future. – Sophocles

Người không chịu học hỏi rèn luyện khi còn trẻ đã đánh mất quá khứ, và chết trước tương lai.

All learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate. – John Dewey

Mọi sự học hỏi bắt đầu khi những tư tưởng tiện lợi của ta trở nên không còn phù hợp.

The illiterate of the future will not be the person who cannot read. It will be the person who does not know how to learn. – Alvin Toffler

Kẻ thất học trong tương lai sẽ không phải là người không thể đọc. Đó sẽ là người không biết phải học hỏi như thế nào.

Change is the end result of all true learning. – Leo Buscaglia

Thay đổi là kết quả cuối cùng của sự học chân chính.

When I disagree with a rational man, I let reality be our final arbiter; if I am right, he will learn; if I am wrong, I will; one of us will win, but both will profit. – Ayn Rand

Khi tôi bất đồng ý kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tế làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi ích.

He who has imagination without learning, has wings and no feet. – Joseph Joubert

Người có trí tưởng tượng mà không chịu học hỏi, có cánh mà không có chân.

Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness. – Steve Maraboli

Khóc. Tha thứ. Học hỏi. Bước tiếp. Hãy để những giọt nước mắt tưới cho hạt giống của hạnh phúc tương lai.

Well, now, some people learn a little quicker than others. It’s nice to learn fast but it’s nice to take your time too. – James Agee

Một số người học hỏi nhanh hơn người khác đôi chút. Học nhanh thì tốt, nhưng học từ tốn cũng hay.

Those that have lived longer than us always have something to teach us, that we can take with us for the rest of our lives. – Johnny Cash

Những người đã sống lâu hơn chúng ta luôn luôn có gì đó để dạy ta, điều mà ta có thể mang theo bên mình suốt phần còn lại của cuộc đời.

There is little you can learn from doing nothing. – Zig Ziglar

Bạn chẳng có thể học được gì mấy từ việc không làm gì cả.

If you are not willing to learn no one can help you. If you are determined to learn no one can stop you. – Zig Ziglar

Nếu bạn không sẵn lòng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi, không ai có thể ngăn bạn.

Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before. – Earl Nightingale

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.

Life is a classroom – only those who are willing to be lifelong learners will move to the head of the class. – Zig Ziglar

Cuộc đời là một lớp học – chỉ những ai sẵn lòng làm người học cả đời mới có thể tiến lên đầu lớp.

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. – Henry Ford

Bất cứ ai ngừng học hỏi đều trở nên già nua, dù ở tuổi hai mươi hay ở tuổi tám mươi. Bất cứ ai không ngừng học hỏi đều mãi trẻ trung.

People who ask confidently get more than those who are hesitant and uncertain. When you’ve figured out what you want to ask for, do it with certainty, boldness and confidence. – Jack Canfield

Người tự tin đặt câu hỏi sẽ nhận được nhiều hơn người do dự và không chắc chắn. Khi bạn xác định được điều bạn muốn hỏi, hãy làm điều đó với sự chắc chắn, bạo dạn và tự tin.

Everybody’s gotta learn, nobody’s born knowin’. – Harper Lee

Ai cũng phải học, không ai sinh ra đã biết.

The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn. – Marcus Tullius Cicero

Quyền lực của người dạy thường là trở ngại của người muốn học.

You don’t have to have all the right answers. You just have to be willing to learn. – Katrina Mayer

Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời đúng. Bạn chỉ cần sẵn lòng học hỏi.

We’ve all heard that we have to learn from our mistakes, but I think it’s more important to learn from successes. If you learn only from your mistakes, you are inclined to learn only errors. – Norman Vincent Peale

Chúng ta đều nghe rằng cần phải học hỏi từ sai lầm của mình, nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là học hỏi từ thành công. Nếu bạn chỉ học hỏi từ sai lầm, bạn có khuynh hướng chỉ học được sai lầm.

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools. – Johann Kaspar Lavater

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen. – Louise Hay

Hãy sẵn sàng đi bước đầu tiên, dù bước đi nhỏ bé đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Everybody has a story. And there is something to be learned from every experience. – Oprah Winfrey

Ai cũng có một câu chuyện. Và có điều để học hỏi từ mọi trải nghiệm.

Learning without wisdom is a load of books on a donkey’s back. – Zora Neale Hurston

Học hỏi mà không có trí khôn cũng giống như một đống sách chất trên lưng con lừa.

Learn from every mistake, because every experience, particularly your mistakes, are there to teach you and force you into being more who you are. – Oprah Winfrey

Hãy học từ mọi lỗi lầm, vì mọi trải nghiệm, đặc biệt là sai lầm của chính bạn, đều xuất hiện để dạy bạn và buộc bạn càng trở thành con người chân chính của mình.

One hour per day of study in your chosen field is all it takes. One hour per day of study will put you at the top of your field within three years. Within five years you’ll be a national authority. In seven years, you can be one of the best people in the world at what you do. – Earl Nightingale

Một giờ mỗi ngày để học hỏi trong lĩnh vực bạn lựa chọn là tất cả những gì cần thiết. Một giờ mỗi ngày dành để học hỏi sẽ giúp bạn lên tới đỉnh cao trong lĩnh vực bạn theo đuổi trong vòng ba năm. Trong vòng năm năm, bạn sẽ đứng hàng đầu cả nước. Trong bảy năm, bạn có thể là một trong những người giỏi nhất cả thế giới trong lĩnh vực của mình.

Most people don’t take action because they are afraid of failing. Successful people, on the other hand, realize that failure is an inevitable and natural part of the learning process. They know that failure is just a way that we learn by trial and error. Once you embrace failure as part of the journey to success, you’ll be much more willing to just get started, make mistakes along the way, pay attention to the feedback you receive, make the necessary corrections, and keep moving forward toward your goal. Every experience you have will yield more useful information that you can apply to the next action you take. – Jack Canfield

Hầu hết mọi người không hành động vì họ sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra thất bại không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi thông qua thử nghiệm và sai lầm. Khi bạn ôm lấy thất bại như một phần trên con đường dẫn tới thành công, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu hơn, phạm phải sai lầm trên đường đi, chú tâm vào những nhận xét bạn có được, điều chỉnh khi cần thiết, và tiếp tục tiến bước về hướng mục tiêu. Mọi trải nghiệm bạn có sẽ đem lại nhiều thông tin hữu dụng hơn mà bạn có thể áp dụng cho hành động tiếp theo.

Life without learning is death. – Marcus Tullius Cicero

Sống mà không học hành là đã chết.

I am not ashamed to confess I am ignorant of what I do not know. – Marcus Tullius Cicero

Tôi không xấu hổ khi thú nhận rằng tôi rất dốt về những chuyện tôi không biết.

People learn something every day, and a lot of times it’s that what they learned the day before was wrong. – Bill Vaughan

Mỗi ngày người ta lại học được một điều gì đó, và rất nhiều khi, điều họ học được ngày hôm trước hóa ra là sai.

As long as we say: “Alright, it is truth for me, and I believe in it and I am ready to fight for it, but I accept that others have different beliefs – and so let me have a closer look at what they believe” – we can gain from our intercourse thanks to our difference, not despite our difference. – Zygmunt Bauman

Chừng nào ta nói: “Được rồi, đây là sự thật đối với tôi, và tôi tin vào nó, và tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó, nhưng tôi chấp nhận rằng người khác có những niềm tin khác – vậy hãy để tôi xem kỹ hơn điều họ tin” – chúng ta có thể học hỏi được qua những giao thiệp giữa chúng ta nhờ sự khác biệt, thay vì bất chấp sự khác biệt.

Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new. – Zig Ziglar

Hãy luôn làm điều đúng đắn, luôn hưng phấn, luôn động viên, và luôn học hỏi điều gì đó mới.

If you hide your ignorance, no one will hit you and you’ll never learn. – Ray Bradbury

Nếu bạn che dấu sự dốt nát của mình, sẽ không ai đả kích bạn, và bạn cũng chẳng bao giờ học được điều gì.

You can learn new things at any time in your life if you’re willing to be a beginner. If you actually learn to like being a beginner, the whole world opens up to you. – Barbara Sher

Bạn có thể học được thứ mới vào bất cứ thời điểm nào trong đời nếu bạn sẵn lòng làm người bắt đầu. Nếu bạn thực sự học được cách thích làm người bắt đầu, cả thế giới mở ra cho bạn.

Most everything I’ve done, I’ve copied from somebody else. – Sam Walton

Hầu hết những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác.

Life must be a constant education; one must learn everything, from speaking to dying. – Gustave Flaubert

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it. – Jon Hamm

Đừng sợ hãi thất bại. Đó không phải là tận thế, và theo nhiều cách, đó là bước đầu tiên để học hỏi được điều gì đó và trở nên tốt đẹp hơn.

It is not knowing, but the love of learning, that characterizes the scientific man. – Charles Sanders Peirce

Điều khắc họa nhà học giả không phải là biết nhiều mà là yêu học.

Education doesn’t cease when you leave college or leave the university. Education is a lifetime process. – Jim Rohn

Học hành không kết thúc khi bạn rời khỏi cao đẳng hay đại học. Học hành là một quá trình suốt đời.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về học tập bằng Tiếng Anh” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: