Quên và biết quên cũng là một lẽ sống ở đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.