Không gì bất bình đẳng hơn là đối xử bình đẳng những người không bình đẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.