Hành trình thay đổi không bắt đầu khi bạn có ý định, mà bắt đầu khi bạn hành động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.