Với người đàn ông, chẳng có cái gì gọi là quá nhiều rượu đỏ, quá nhiều sách, hay quá nhiều đạn dược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.