Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.