Cái tốt và cái xấu trong chúng ta không thể tách biệt, giống như năng lượng và vật chất. Khi chúng tách ra, không còn con người nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.