Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.