Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.