Câu hỏi thực sự là: Tôi có thể chịu đựng chừng nào sự thật?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.