Nhà hát là nơi nước mắt của người đức hạnh cũng như kẻ tàn ác đều trộn lẫn vào nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.