Mặc dù nguyên tắc của sự bình đẳng đã luôn luôn tự minh chứng, nó chưa bao giờ tự thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.