Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.