Nếu chúng ta không dốc sức phụng sự nhân loại, chúng ta nên phụng sự ai đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.