Đã bao nhiêu ngày kể từ ngày?

Tìm thời gian kể từ một ngày, tính toán theo năm, ngày, giờ, phút và giây đã trôi qua.

Đã bao nhiêu ngy kể t ngày {{startDate.getDate()}}/{{startDate.getMonth()+1}}/{{startDate.getFullYear()}}

Hôm nay l ngy {{endDate.getDate()}}/{{endDate.getMonth()+1}}/{{endDate.getFullYear()}} đã {{howManyDaysSince}} ngày kể t ngày {{startDate.getDate()}}/{{startDate.getMonth()+1}}/{{startDate.getFullYear()}}

Hôm nay là ngày {{endDate.getDate()}}/{{endDate.getMonth()+1}}/{{endDate.getFullYear()}} đã {{howManyHoursSince}} giờ kể t ngy {{startDate.getDate()}}/{{startDate.getMonth()+1}}/{{startDate.getFullYear()}}

Hm nay l ngày {{endDate.getDate()}}/{{endDate.getMonth()+1}}/{{endDate.getFullYear()}} đã {{howManyMinutesSince}} phút kể t ngày {{startDate.getDate()}}/{{startDate.getMonth()+1}}/{{startDate.getFullYear()}}

Hm nay là ngày {{endDate.getDate()}}/{{endDate.getMonth()+1}}/{{endDate.getFullYear()}} đã {{howManySecondsSince}} giây kể từ ngy {{startDate.getDate()}}/{{startDate.getMonth()+1}}/{{startDate.getFullYear()}}