Bài thơ: Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen

Bài thơ Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


Nguồn:

  • Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

Xem thêm: