Bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh (Tiếng suối trong như tiếng hát xa)

Lời bài thơ Cảnh Khuya

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Tác giả: Hồ Chí Minh


Xem thêm:

  • Bài thơ Tây tiến
  • Bài thơ Đồng chí
  • Bài thơ Sóng
  • Bài thơ Việt bắc