Những từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B thông dụng

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B có tất cả 173 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ B

 1. back (n) (adj) (adv)., (v) /bæk/ lưng, sau, về phía sau, trở lại
 2. background (n) /’bækgraund/ phía sau; nền
 3. backwards (also backward especially in NAmE) (adv) /’bækwədz/
 4. backward (adj) /’bækwəd/ về phía sau, lùi lại
 5. bacteria (n) /bæk’tiəriəm/ vi khuẩn
 6. bad (adj) /bæd/ xấu, tồi
 7. go bad bẩn thỉu, thối, hỏng
 8. badly (adv) /’bædli/ xấu, tồi
 9. bad-tempered (adj) /’bæd’tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
 10. bag (n) /bæg/ bao, túi, cặp xách
 11. baggage (n) (especially NAmE) /’bædidʤ/ hành lý
 12. bake (v) /beik/ nung, nướng bằng lò
 13. balance (n) (v) /’bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
 14. ball (n) /bɔ:l/ quả bóng
 15. ban (v) (n) /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
 16. band (n) /bænd/ băng, đai, nẹp
 17. bandage (n) (v) /’bændidʤ/ dải băng; băng bó
 18. bank (n) /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
 19. bar (n) /bɑ:/ quán bán rượu
 20. bargain (n) /’bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
 21. barrier (n) /bæriə/ đặt chướng ngại vật
 22. base (n) (v) /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
 23. based on dựa trên
 24. basic (adj) /’beisik/ cơ bản, cơ sở
 25. basically (adv) /’beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
 26. basis (n) /’beisis/ nền tảng, cơ sở
 27. bath (n) /bɑ:θ/ sự tắm
 28. bathroom (n) buồng tắm, nhà vệ sinh
 29. battery (n) /’bætəri/ pin, ắc quy
 30. battle (n) /’bætl/ trận đánh, chiến thuật
 31. bay (n) /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
 32. beach (n) /bi:tʃ/ bãi biển
 33. beak (n) /bi:k/ mỏ chim
 34. bear (v) /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
 35. beard (n) /biəd/ râu
 36. beat (n) (v) /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
 37. beautiful (adj) /’bju:təful/ đẹp
 38. beautifully (adv) /’bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
 39. beauty (n) /’bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
 40. because conj. /bi’kɔz/ bởi vì, vì
 41. because of prep. vì, do bởi
 42. become (v) /bi’kʌm/ trở thành, trở nên
 43. bed (n) /bed/ cái giường
 44. bedroom (n) /’bedrum/ phòng ngủ
 45. beef (n) /bi:f/ thịt bò
 46. beer (n) /bi:ə/ rượu bia
 47. before prep., conj., (adv) /bi’fɔ:/ trước, đằng trước
 48. begin (v) /bi’gin/ bắt đầu, khởi đầu
 49. beginning (n) /bi’giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
 50. behalf (n) /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
 51. on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
 52. on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai
 53. behave (v) /bi’heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
 54. behaviour (BrE) (NAmE behavior) (n)
 55. behind prep., (adv) /bi’haind/ sau, ở đằng sau
 56. belief (n) /bi’li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
 57. believe (v) /bi’li:v/ tin, tin tưởng
 58. bell (n) /bel/ cái chuông, tiếng chuông
 59. belong (v) /bi’lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
 60. below prep., (adv) /bi’lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
 61. belt (n) /belt/ dây lưng, thắt lưng
 62. bend (v) (n) /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
 63. bent (adj) /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
 64. beneath prep., (adv) /bi’ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
 65. benefit (n) (v) /’benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
 66. beside prep. /bi’said/ bên cạnh, so với
 67. bet (v) (n) /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
 68. betting (n) /beting/ sự đánh cuộc
 69. better, best /’betə/ /best/ tốt hơn, tốt nhất
 70. good, well /gud/ /wel/ tốt, khỏe
 71. between prep., (adv) /bi’twi:n/ giữa, ở giữa
 72. beyond prep., (adv) /bi’jɔnd/ ở xa, phía bên kia
 73. bicycle (also bike) (n) /’baisikl/ xe đạp
 74. bid (v) (n) /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
 75. big (adj) /big/ to, lớn
 76. bill (n) /bil/ hóa đơn, giấy bạc
 77. bin (n) (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
 78. biology (n) /bai’ɔlədʤi/ sinh vật học
 79. bird (n) /bə:d/ chim
 80. birth (n) /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
 81. give birth (to) sinh ra
 82. birthday (n) /’bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
 83. biscuit (n) (BrE) /’biskit/ bánh quy
 84. bit (n) (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
 85. a bit một chút, một tí
 86. bite (v) (n) /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
 87. bitter (adj) /’bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
 88. bitterly (adv) /’bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
 89. black (adj) (n) /blæk/ đen; màu đen
 90. blade (n) /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
 91. blame (v) (n) /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
 92. blank (adj) (n) /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
 93. blankly (adv) /’blæɳkli/ ngây ra, không có thần
 94. blind (adj) /blaind/ đui, mù
 95. block (n) (v) /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
 96. blonde (adj) (n) blond (adj) /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
 97. blood (n) /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
 98. blow (v) (n) /blou/ nở hoa; sự nở hoa
 99. blue (adj) (n) /blu:/ xanh, màu xanh
 100. board (n) (v) /bɔ:d/ tấm ván; lát ván, lót ván
 101. on board trên tàu thủy
 102. boat (n) /bout/ tàu, thuyền
 103. body (n) /’bɔdi/ thân thể, thân xác
 104. boil (v) /bɔil/ sôi, luộc
 105. bomb (n) (v) /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
 106. bone (n) /boun/ xương
 107. book (n) (v) /buk/ sách; ghi chép
 108. boot (n) /bu:t/ giày ống
 109. border (n) /’bɔ:də/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
 110. bore (v) /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
 111. boring (adj) /’bɔ:riɳ/ buồn chán
 112. bored (adj) buồn chán
 113. born: be born (v) /bɔ:n/ sinh, đẻ
 114. borrow (v) /’bɔrou/ vay, mượn
 115. boss (n) /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
 116. both det., pro(n) /bouθ/ cả hai
 117. bother (v) /’bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
 118. bottle (n) /’bɔtl/ chai, lọ
 119. bottom (n) (adj) /’bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
 120. bound (adj) bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
 121. bowl (n) /boul/ cái bát
 122. box (n) /bɔks/ hộp, thùng
 123. boy (n) /bɔi/ con trai, thiếu niên
 124. boyfriend (n) bạn trai
 125. brain (n) /brein/ óc não; đầu óc, trí não
 126. branch (n) /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
 127. brand (n) /brænd/ nhãn (hàng hóa)
 128. brave (adj) /breiv/ gan dạ, can đảm
 129. bread (n) /bred/ bánh mỳ
 130. break (v) (n) /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
 131. broken (adj) /’broukən/ bị gãy, bị vỡ
 132. breakfast (n) /’brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
 133. breast (n) /brest/ ngực, vú
 134. breath (n) /breθ/ hơi thở, hơi
 135. breathe (v) /bri:ð/ hít, thở
 136. breathing (n) /’bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
 137. breed (v) (n) /bri:d/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
 138. brick (n) /brik/ gạch
 139. bridge (n) /bridʤ/ cái cầu
 140. brief (adj) /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
 141. briefly (adv) /’bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
 142. bright (adj) /brait/ sáng, sáng chói
 143. brightly (adv) /’braitli/ sáng chói, tươi
 144. brilliant (adj) /’briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
 145. bring (v) /briɳ/ mang, cầm , xách lại
 146. broad (adj) /broutʃ/ rộng
 147. broadly (adv) /’brɔ:dli/ rộng, rộng rãi
 148. broadcast (v) (n) /’brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
 149. brother (n) /’brΔðз/ anh, em trai
 150. brown (adj) (n) /braun/ nâu, màu nâu
 151. brush (n) (v) /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
 152. bubble (n) /’bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
 153. budget (n) /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
 154. build (v) /bild/ xây dựng
 155. building (n) /’bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
 156. bullet (n) /’bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
 157. bunch (n) /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
 158. burn (v) /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
 159. burnt (adj) /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
 160. burst (v) /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
 161. bury (v) /’beri/ chôn cất, mai táng
 162. bus (n) /bʌs/ xe buýt
 163. bush (n) /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
 164. business (n) /’bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
 165. businessman, businesswoman (n) thương nhân
 166. busy (adj) /´bizi/ bận, bận rộn
 167. but conj. /bʌt/ nhưng
 168. butter (n) /’bʌtə/ bơ
 169. button (n) /’bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
 170. buy (v) /bai/ mua
 171. buyer (n) /´baiə/ người mua
 172. by prep., (adv) /bai/ bởi, bằng
 173. bye exclamation /bai/ tạm biệt

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ B

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x