Lịch Công Giáo (2024)

Lịch Công Giáo 2024 – Dr Khỏe Review muốn gửi đến độc giả Lịch Công Giáo với các ngày lễ quan trọng trong năm 2024, nhằm giúp mọi người nắm rõ các dịp lễ quan trọng này và có thể tổ chức chúng một cách trang trọng để thể hiện lòng thành và tôn kính Chúa.

Lịch Công Giáo Tháng 1/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Chủ Nhật
1/1
Lễ Trọng
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
Thứ Hai
2/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
Thứ Ba
3/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
Thứ Tư
4/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
Thứ Năm
5/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
Thứ Sáu
6/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
Thứ Bảy
7/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
Chủ Nhật
8/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
Thứ Hai
9/1
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Thứ Ba
10/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
Thứ Tư
11/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
Thứ Năm
12/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
Thứ Sáu
13/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
Thứ Bảy
14/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
Chủ Nhật
15/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
Thứ Hai
16/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
Thứ Ba
17/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
Thứ Tư
18/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
Thứ Năm
19/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
Thứ Sáu
20/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
Thứ Bảy
21/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
Chủ Nhật
22/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
Thứ Hai
23/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
Thứ Ba
24/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
Thứ Tư
25/1
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
Thứ Năm
26/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
Thứ Sáu
27/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
Thứ Bảy
28/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
Chủ Nhật
29/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
Thứ Hai
30/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
Thứ Ba
31/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

Lịch Công Giáo Tháng 2/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Tư
1/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
Thứ Năm
2/2
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
Thứ Sáu
3/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
Thứ Bảy
4/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
Chủ Nhật
5/2
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16
Thứ Hai
6/2
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
Thứ Ba
7/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
Thứ Tư
8/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
Thứ Năm
9/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
Thứ Sáu
10/2
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Scholastica, Đt
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
Thứ Bảy
11/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
Chủ Nhật
12/2
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37
Thứ Hai
13/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
Thứ Ba
14/2
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
Thứ Tư
15/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26
Thứ Năm
16/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33
Thứ Sáu
17/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1
Thứ Bảy
18/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13
Chủ Nhật
19/2
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48
Thứ Hai
20/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29
Thứ Ba
21/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37
Thứ Tư
22/2
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tm
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
Thứ Năm
23/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
Tm
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
Thứ Sáu
24/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
Tm
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Bảy
25/2
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
Tm
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
Chủ Nhật
26/2
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14-17; Rm 5:12-19; Rm 5:12,17-19; Mt 4:1-11
Thứ Hai
27/2
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
Thứ Ba
28/2
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

Lịch Công Giáo Tháng 3/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Tư
1/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
Thứ Năm
2/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
Thứ Sáu
3/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
Thứ Bảy
4/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
Chủ Nhật
5/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4; Tv 33:4-5,18-19,20-22; 2 Tm 1:8-10; Mt 17:1-9
Thứ Hai
6/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
Thứ Ba
7/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
Thứ Tư
8/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
Thứ Năm
9/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
Thứ Sáu
10/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
Thứ Bảy
11/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
Chủ Nhật
12/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42; Ga 4:5-15,19-26,39,40-42
Thứ Hai
13/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
Thứ Ba
14/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
Thứ Tư
15/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
Thứ Năm
16/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
Thứ Sáu
17/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
Thứ Bảy
18/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
Chủ Nhật
19/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41; Ga 9:1,6-9,13-17,34-38
Thứ Hai
20/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tr
Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
Thứ Ba
21/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
Thứ Tư
22/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
Thứ Năm
23/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
Thứ Sáu
24/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
Thứ Bảy
25/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tr
Lễ Truyền Tin
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
Chủ Nhật
26/3
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:12-14; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45; Ga 11:3-7,17,20-27,33-45
Thứ Hai
27/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
Thứ Ba
28/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
Thứ Tư
29/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
Thứ Năm
30/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
Thứ Sáu
31/3
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

Lịch Công Giáo Tháng 4/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Bảy
1/4
Lễ Thường
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
Chủ Nhật
2/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mt 26:1427; Mt 27:11-54
Thứ Hai
3/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
Thứ Ba
4/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
Thứ Tư
5/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tm
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
Thứ Năm
6/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tr
Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv
116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
Thứ Sáu
7/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
Thứ Bảy
8/4
Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm A
Tr
Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
Chủ Nhật
9/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
Thứ Hai
10/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
Thứ Ba
11/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
Thứ Tư
12/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
Thứ Năm
13/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
Thứ Sáu
14/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
Thứ Bảy
15/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
Chủ Nhật
16/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
St 2:42-47; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Pr 1:3-9; Ga 20:19-31
Thứ Hai
17/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
Thứ Ba
18/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
Thứ Tư
19/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
Thứ Năm
20/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
Thứ Sáu
21/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
Thứ Bảy
22/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
Chủ Nhật
23/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
St 2:14,22-33; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; 1 Pr 1:17-21; Lc 24:13-35
Thứ Hai
24/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
Thứ Ba
25/4
Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm A
Đỏ
Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
Thứ Tư
26/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
Thứ Năm
27/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
Thứ Sáu
28/4
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
Thứ Bảy
29/4
Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
Chủ Nhật
30/4
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10

Lịch Công Giáo Tháng 5/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Hai
1/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
Thứ Ba
2/5
Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
Thứ Tư
3/5
Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm A
Đỏ
Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
Thứ Năm
4/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
Thứ Sáu
5/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
Thứ Bảy
6/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
Chủ Nhật
7/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
St 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12
Thứ Hai
8/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
Thứ Ba
9/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
Thứ Tư
10/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
Thứ Năm
11/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
Thứ Sáu
12/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
Thứ Bảy
13/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
Chủ Nhật
14/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
St 8:5-8,14-17; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; 1 Pr 3:15-18; Ga 14:15-21
Thứ Hai
15/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
Thứ Ba
16/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
Thứ Tư
17/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
Thứ Năm
18/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Lễ Thăng Thiên
Thứ Sáu
19/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
Thứ Bảy
20/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
Chủ Nhật
21/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
St 1:12-14; Tv 27:1,4,7-8; 1 Pr 4:13-16; Ga 17:1-11
Thứ Hai
22/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
Thứ Ba
23/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
Thứ Tư
24/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
Thứ Năm
25/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
Thứ Sáu
26/5
Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thánh Philip Neri, Lm
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
Thứ Bảy
27/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
Chủ Nhật
28/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Đỏ
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga
7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34;
Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
Thứ Hai
29/5
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
Thứ Ba
30/5
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
Thứ Tư
31/5
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45

Lịch Công Giáo Tháng 6/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Năm
1/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Justin, Tđ
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
Thứ Sáu
2/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
Thứ Bảy
3/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
Chủ Nhật
4/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
Thứ Hai
5/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
Thứ Ba
6/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
Thứ Tư
7/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
Thứ Năm
8/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
Thứ Sáu
9/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
Thứ Bảy
10/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
Chủ Nhật
11/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
Thứ Hai
12/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
Thứ Ba
13/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
Thứ Tư
14/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
Thứ Năm
15/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
Thứ Sáu
16/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
Thứ Bảy
17/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
Chủ Nhật
18/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Xh 19:2-6; Tv 100:1-2,3,5; Rm 5:6-11; Mt 9:3610
Thứ Hai
19/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
Thứ Ba
20/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
Thứ Tư
21/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
Thứ Năm
22/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
Thứ Sáu
23/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
Thứ Bảy
24/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
Chủ Nhật
25/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
Thứ Hai
26/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
Thứ Ba
27/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
Thứ Tư
28/6
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
Thứ Năm
29/6
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
Thứ Sáu
30/6
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4

Lịch Công Giáo Tháng 7/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Bảy
1/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
Chủ Nhật
2/7
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42
Thứ Hai
3/7
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Tôma, Tông Đồ
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
Thứ Ba
4/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
Thứ Tư
5/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34
Thứ Năm
6/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
Thứ Sáu
7/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
Thứ Bảy
8/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
Chủ Nhật
9/7
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 9:9-10; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30
Thứ Hai
10/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
Thứ Ba
11/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
Thứ Tư
12/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
Thứ Năm
13/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
Thứ Sáu
14/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
Thứ Bảy
15/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Bonaventure, Gmtsht
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
Chủ Nhật
16/7
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11; Tv 65:10,11,12-13,14; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23; Mt 13:1-9
Thứ Hai
17/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
Thứ Ba
18/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
Thứ Tư
19/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
Thứ Năm
20/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
Thứ Sáu
21/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
Thứ Bảy
22/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Maria Mađalêna
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
Chủ Nhật
23/7
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13,16-19; Tv 86:5-6,9-10,15-16; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43; Mt 13:24-30
Thứ Hai
24/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
Thứ Ba
25/7
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
Thứ Tư
26/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
Thứ Năm
27/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
Thứ Sáu
28/7
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
Thứ Bảy
29/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Mátta
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
Chủ Nhật
30/7
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5,7-12; Tv 119:57-72,76-77,127-128,129-130; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52; Mt 13:44-46
Thứ Hai
31/7
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35

Lịch Công Giáo Tháng 8/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Ba
1/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
Thứ Tư
2/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
Thứ Năm
3/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
Thứ Sáu
4/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
Thứ Bảy
5/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
Chủ Nhật
6/8
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Thứ Hai
7/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
Thứ Ba
8/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
Thứ Tư
9/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
Thứ Năm
10/8
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
Thứ Sáu
11/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Clare, Đt
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
Thứ Bảy
12/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
Chủ Nhật
13/8
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
Thứ Hai
14/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
Thứ Ba
15/8
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
Thứ Tư
16/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
St 34:1-12; Tv 18:15-20
Thứ Năm
17/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
Thứ Sáu
18/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
Thứ Bảy
19/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
Chủ Nhật
20/8
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
Thứ Hai
21/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
Thứ Ba
22/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
Thứ Tư
23/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
Thứ Năm
24/8
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
Thứ Sáu
25/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
Thứ Bảy
26/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
Chủ Nhật
27/8
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
Thứ Hai
28/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Augustinô, Gmtsht
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
Thứ Ba
29/8
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
Thứ Tư
30/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
Thứ Năm
31/8
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51

Lịch Công Giáo Tháng 9/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Sáu
1/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
Thứ Bảy
2/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
Chủ Nhật
3/9
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:7-9; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27
Thứ Hai
4/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
Thứ Ba
5/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
Thứ Tư
6/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
Thứ Năm
7/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
Thứ Sáu
8/9
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
Thứ Bảy
9/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
Chủ Nhật
10/9
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20
Thứ Hai
11/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
Thứ Ba
12/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
Thứ Tư
13/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
Thứ Năm
14/9
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Tôn Vinh Thánh Giá
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
Thứ Sáu
15/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
Thứ Bảy
16/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
Chủ Nhật
17/9
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Hc 27:30-28; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35
Thứ Hai
18/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
Thứ Ba
19/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
Thứ Tư
20/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
Thứ Năm
21/9
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
Thứ Sáu
22/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
Thứ Bảy
23/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
Chủ Nhật
24/9
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9; Tv 145:2-3,8-9,17-18; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16
Thứ Hai
25/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
Thứ Ba
26/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
Thứ Tư
27/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
Thứ Năm
28/9
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
Thứ Sáu
29/9
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
Thứ Bảy
30/9
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Giêrômiô, Lmts
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45

Lịch Công Giáo Tháng 10/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Chủ Nhật
1/10
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32
Thứ Hai
2/10
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thiên Thần Hộ Thủ
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
Thứ Ba
3/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
Thứ Tư
4/10
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
Thứ Năm
5/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12
Thứ Sáu
6/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
Thứ Bảy
7/10
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Đức Mẹ Mân Côi
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
Chủ Nhật
8/10
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43
Thứ Hai
9/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
Thứ Ba
10/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
Thứ Tư
11/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
Thứ Năm
12/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
Thứ Sáu
13/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
Thứ Bảy
14/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
Chủ Nhật
15/10
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10
Thứ Hai
16/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
Thứ Ba
17/10
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
Thứ Tư
18/10
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
Thứ Năm
19/10
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
Thứ Sáu
20/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
Thứ Bảy
21/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
Chủ Nhật
22/10
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21
Thứ Hai
23/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
Thứ Ba
24/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
Thứ Tư
25/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
Thứ Năm
26/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
Thứ Sáu
27/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
Thứ Bảy
28/10
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
Chủ Nhật
29/10
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40
Thứ Hai
30/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
Thứ Ba
31/10
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21

Lịch Công Giáo Tháng 11/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Tư
1/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Các Thánh
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
Thứ Năm
2/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tm
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
Thứ Sáu
3/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
Thứ Bảy
4/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
Chủ Nhật
5/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12
Thứ Hai
6/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
Thứ Ba
7/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
Thứ Tư
8/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
Thứ Năm
9/11
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
Thứ Sáu
10/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
Thứ Bảy
11/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
Chủ Nhật
12/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
Thứ Hai
13/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
Thứ Ba
14/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
Thứ Tư
15/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
Thứ Năm
16/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
Thứ Sáu
17/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
Thứ Bảy
18/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
Chủ Nhật
19/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
Thứ Hai
20/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
Thứ Ba
21/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
Thứ Tư
22/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
Thứ Năm
23/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
Thứ Sáu
24/11
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
Thứ Bảy
25/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
Chủ Nhật
26/11
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
Thứ Hai
27/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
Thứ Ba
28/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 2:31-453; Lc 21:5-11
Thứ Tư
29/11
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
Thứ Năm
30/11
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Andrê, Tông Đồ
St 6:12-283; Lc 21:20-28

Lịch Công Giáo Tháng 12/2024

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Thứ Sáu
1/12
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33
Thứ Bảy
2/12
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:15-273; Lc 21:34-36
Chủ Nhật
3/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44
Thứ Hai
4/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
Thứ Ba
5/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
Thứ Tư
6/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
Thứ Năm
7/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm B
Tr
Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
Thứ Sáu
8/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm B
Tr
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
Thứ Bảy
9/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
Chủ Nhật
10/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1-2,7-8,12-13,17; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12
Thứ Hai
11/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
Thứ Ba
12/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm B
Tr
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
Thứ Tư
13/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm B
Đỏ
Thánh Lucia, Đttđ
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
Thứ Năm
14/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm B
Tr
Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
Thứ Sáu
15/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
Thứ Bảy
16/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
Chủ Nhật
17/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm B
H
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Is 35:1-6,10; Tv 146:6-7,8-9,9-10; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11
Thứ Hai
18/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
Thứ Ba
19/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
Thứ Tư
20/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
Thứ Năm
21/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
Thứ Sáu
22/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
Thứ Bảy
23/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
Chủ Nhật
24/12
Lễ Kính
Mùa Vọng
Năm B
Tm
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv
96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
Thứ Hai
25/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm B
Tr
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga
1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
Thứ Ba
26/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm B
Đỏ
Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
Thứ Tư
27/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm B
Tr
Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
Thứ Năm
28/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm B
Đỏ
Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
Thứ Sáu
29/12
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm B
Tr
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
Thứ Bảy
30/12
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm B
Tr
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
Chủ Nhật
31/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm B
Tr
Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17; Tv 128:1-2,3,4-5; Cl 3:12-21; Cl 3:12-17; Mt 2:13-15,19-23